Vastgesteld bestemmingsplan Matenasche Scheidkade 2

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 18 september 2014 het bestemmingsplan Matenasche Scheidkade 2 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied is gelegen ter hoogte van Matenasche Scheidkade 2 en voorziet in een verschuiving van de reeds aan het perceel toegekende bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan niet gewijzigd.

Beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt met ingang van 2 oktober 2014 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage gelegd op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22 Papendrecht gedurende openingstijden.

De stukken zijn tevens beschikbaar via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot en met 12 november 2014 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag). Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 13 november 2014. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.