Bestemmingsplan zeven bouwkavels Tiendzone

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan Zeven bouwkavels Tiendzone met nummer NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-3001 op 15 juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In de Tiendzone zijn zeven kavels beschikbaar voor het realiseren van zeven woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt vanaf 29 juni 2017 tot en met 9 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078).

Beroep bestemmingsplan

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;
  • een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend;
  • een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlagen

Besluit hogere waarden

In het kader van het bestemmingsplan Zeven bouwkavels Tiendzone hebben Burgemeester en Wethouders van Papendrecht conform de Wet geluidhinder een Besluit Hogere Waarde(n) vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai en industrielawaai vastgelegd en is aangegeven onder welke akoestische voorwaarden geluidsgevoelige functies (zoals woningen) kunnen worden gerealiseerd.

Ter inzage legging

Het besluit, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 ter inzage in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht.

Beroep Beluit hogere waarden

In de periode van 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:

  • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
  • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;
  • degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Bijlagen

Notitie 'Beeldkwaliteit zeven kavels Tiendzone'

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 12a Woningwet de notitie Beeldkwaliteit zeven kavels Tiendzone 15 juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De notitie ‘Beeldkwaliteit zeven kavels Tiendzone’ heeft betrekking op de zeven bouwkavels in de Tiendzone en is een concretisering van het welstandsbeleid voor dit specifieke gebied. In de notitie wordt richting gegeven aan de gewenste beeldkwaliteit in het gebied en zijn onder meer welstandscriteria voor de bebouwing en de landschappelijke inpassing opgenomen. De notitie dient als toetsingskader voor bouwplannen voor de zeven bouwkavels in de Tiendzone en levert een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit.De notitie ‘Beeldkwaliteit zeven kavels Tiendzone’ is aanvullend op de gemeentelijke welstandsnota en is daarmee het nieuwe toetsingskader.

Bijlagen