Bekendmaking Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind, inclusief planMER, zonebeheerplan en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder diverse woningen aan de Visschersbuurt is gewijzigd vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat de gemeenteraad van Papendrecht in haar vergadering van 5 maart 2015 het bestemmingsplan bedrijventerrein Oosteind, inclusief het bijbehorende zonebeheerplan gewijzigd heeft vastgesteld. Het besluit Hogere waarden Wet geluidhinder is door ons college vastgesteld op 23 april 2013.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan beslaat het gehele bedrijventerrein Oosteind, inclusief een deel van de bebouwing aan de Visschersbuurt. Het bedrijventerrein ligt in de zuidoosthoek van de gemeente aan de Beneden Merwede. De vaststelling van het bestemmingsplan betreft een beperkte wijziging van het op 13 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind. De wijzigingen zijn ingegeven door de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 4 februari 2015. De wijzigingen zien in hoofdzaak toe op de wijze waarop het zonebewakingsmodel aan het bestemmingsplan is gekoppeld.

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van 26 maart 2015 tot en met 6 mei 2015.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling heeft aangebracht.

Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestemmingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op telefoonnummer (070) 4264426.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Vragen

Voor meer informatie of voor het inzien van gegevens uit het Geomilieu-model IT Oosteind & ligging IT-zones kunt u contact opnemen met de heer R. Boot of een van de andere medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 14 078.