Onherroepelijk bestemmingsplan

 • Onherroepelijk bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging van het vastgestelde plan, tenzij er bij de Raad van State beroep is ingesteld. In dat geval wordt het pas onherroepelijk na uitspraak van de Raad van State (uiteraard afhankelijk van de inhoud van die uitspraak).

 • Vastgesteld bestemmingsplan Matenasche Scheidkade 2

  Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 18 september 2014 het bestemmingsplan Matenasche Scheidkade 2 ongewijzigd heeft vastgesteld.

 • Bekendmaking Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind

  Bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosteind, inclusief planMER, zonebeheerplan en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder diverse woningen aan de Visschersbuurt is gewijzigd vastgesteld.

 • 32 woningen Aalscholver en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

  Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 32 woningen Aalscholver met nummer NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver‐3001 op 16 juni 2016 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

 • Vaststelling bestemmingsplan Fietsbrug Matenasche Scheidkade

  Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan Fietsbrug Matenasche Scheidkade op 26 januari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 • Bestemmingsplan zeven bouwkavels Tiendzone

  Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan Zeven bouwkavels Tiendzone met nummer NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-3001 op 15 juni 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.