Kennisgeving bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht

Burgemeester en wethouders geven kennis van het feit dat een bestemmingsplan in voorbereiding is waarin de realisatie van een nieuw politiebureau aan de Burgemeester Keyzerweg 26 te Papendrecht mogelijk wordt gemaakt.

 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat een bestemmingsplan in voorbereiding is waarin de realisatie van een nieuw politiebureau aan de Burgemeester Keyzerweg 26 te Papendrecht mogelijk wordt gemaakt.  

Het plangebied wordt globaal begrensd door:
•    bedrijvigheid ten noorden en ten westen van het plangebied;
•    het park 'Noordhoekse Wiel' in het zuiden en oosten;
•    de Burgemeester Keijzerweg in het westen.

De eenheid Rotterdam van de politie heeft in hun huisvestingsplan aangegeven de huisvesting van het basisteam Drechtsteden Buiten te willen optimaliseren door middel van een nieuw teambureau.
Gekozen is voor een kavel aan de Burgemeester Keyzerweg 26 te Papendrecht. Door te kiezen voor deze kavel kan een nieuw, centraal in het teamgebied gelegen, teambureau worden gerealiseerd. De vigerende beheersverordening 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht' staat de gewenste bebouwing niet toe. Daarom is het noodzakelijk een bestemmingsplan vast te stellen om zo alsnog de realisatie van een politiebureau mogelijk te maken.

Over het voornemen voor het opstellen van een bestemmingsplan wordt op grond van artikel 1.3.1, tweede lid, Bro nog geen mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen. Evenmin wordt aan een onafhankelijke instantie de mogelijkheid geboden advies over dit voornemen uit te brengen. Gestreefd wordt eind maart 2020 de stukken met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Daarnaast zal begin februari 2020 advies worden gevraagd bij relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro). De bekendmaking van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zal worden gepubliceerd op de gemeentepagina van het Papendrechts Nieuwsblad, op www.papendrecht.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen', in de Staatscourant en op www.officielebekendmakingen.nl

 

Papendrecht, 29 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,            de burgemeester,

R. van Netten            A.J. Moerkerke