Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 64 Papendrecht

Burgemeester en wethouders geven kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het perceel Oosteind 64 in Papendrecht.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het perceel Oosteind 64 in Papendrecht. Het plan moet de bouw van acht woningen mogelijk maken op een perceel dat gebruikt werd als opslagplaats voor een bedrijf in grondverzet.

Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Tiendweg Oost, aan de zuidzijde door het dijklint Oosteind en aan de oost- en westzijde door woningen. Deze gronden maken nu deel uit van de beheersverordening 'Reparatie Beheersverordening Papendrecht'.  

Over het voornemen voor het opstellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, Bro kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. In deze fase worden de reacties verwerkt van de relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro). Na de verwerking van de reacties volgt de tervisieligging van het ontwerpbestemmingsplan. De bekendmaking daarvan zal plaatsvinden op de gemeentepagina van het Papendrechts Nieuwsblad, op www.papendrecht.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen', in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.


Papendrecht, 30 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,            de burgemeester,

R. van Netten            A.J. Moerkerke