Kennisgeving bestemmingsplan Kavels Boudewijn Onderwaterlaan Papendrecht

Burgemeester en wethouders geven kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het gebied Kavels Boudewijn Onderwaterlaan in Papendrecht.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het gebied Kavels Boudewijn Onderwaterlaan in Papendrecht. Het plan moet de bouw van twee woningen mogelijk maken op in het deelgebied Eilanden van de wijk 'Land van Matena', aan de Boudewijn Onderwaterlaan.

Over het voornemen voor het opstellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, Bro kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. In deze fase worden de reacties gevraagd van de relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro). Na de verwerking van de reacties volgt de tervisieligging van het ontwerpbestemmingsplan. De bekendmaking daarvan zal plaatsvinden op de gemeentepagina van het Papendrechts Nieuwsblad, op www.papendrecht.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen', in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.


Papendrecht, 29 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,            de burgemeester,

R. van Netten            A.J. Moerkerke