Bekendmaking inspraak bestemmingsplan Dijklint Papendrecht

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Dijklint' ligt van donderdag 13 februari 2020 tot en met woensdag 25 maart 2020 voor een ieder ter inzage.

De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunt u ook hieronder downloaden:

Dijklint_voorontwerp-toelichting
Dijklint_voorontwerp-regels
Verbeelding Dijklint – blad 1
Verbeelding Dijklint – blad 2
Verbeelding Dijklint – blad 3
Verbeelding Dijklint – blad 4
Verbeelding Dijklint – blad 5
Verbeelding Dijklint – blad 6

Ligging van het plangebied

Het bestemmingsplan omvat het hele historische dijklint, dat loopt van Noordhoek 128 in het westen tot Matena 2 in het oosten. Het plan omvat de percelen die aan weerskanten van de dijk liggen, met uitzondering van de percelen Westeind 2-8, Oude Veer 2-38, Bosch 80-92, Dijkstraat 1-39, Nanengat 1-17 en Oosteind-zuidzijde. Raadpleeg bij twijfel de kaart van de verbeelding op de website.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De gemeenteraad heeft op 12 december 2013 de Dijkvisie voor het dijklint vastgesteld. In deze Dijkvisie is het belang van de historie van de dijk tot uitdrukking gebracht door het benoemen van tien karakteristieken met het doel deze elementen te beschermen. Ook heeft de raad op 3 maart 2016 de 'Nota Uitgangspunten voor het dijklint' vastgesteld, als basis voor een nieuw bestemmingsplan dat de ruimtelijke kwaliteiten van het dijklint beschermt.
Beide nota's kunt u hieronder downloaden:

Dijkvisie
Nota Uitgangspunten

Het opgestelde voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele en uniforme regeling voor het gehele dijklint. Het bestemmingsplan is consoliderend van aard. Dit betekent dat de situatie is vastgelegd, zoals deze nu bestaat dan wel mogelijk is op basis van verleende omgevingsvergunningen.

Inspraak

Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid schriftelijk of mondeling op de stukken te reageren. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA te Papendrecht.  
Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk 11 maart 2020, een afspraak te maken met het team Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw inspraakreactie te geven.

Inloopmiddag/-avond op woensdag 4 maart 2020

De mogelijkheid bestaat om een nadere toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan te krijgen. Daarom wordt op woensdag 4 maart van 16:00 uur tot 20:00 uur een inloopmiddag/ -avond in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Markt 22 gehouden. Heeft u vragen, aarzel dan niet om gebruik te maken van dit inloopmoment.

Vooruitblik procedure

Na afloop van de inspraaktermijn behandelen wij alle ingekomen reacties. Als het nodig is, passen wij
het plan hierop aan. Alle reacties worden in ieder geval schriftelijk door ons beantwoord. Daarna leggen wij het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage. Een ieder heeft dan de gelegenheid om formeel een zienswijze in te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Na de zienswijzenperiode neemt de gemeenteraad een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan degene die een zienswijze heeft ingediend uiteindelijk nog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Papendrecht, 12 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,            de burgemeester,

R. van Netten            A.J. Moerkerke