Vaststelling beheersverordening Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de beheersverordening Papendrecht met nummer NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001 op 8 maart 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De beheersverordening vervangt de bestaande beheersverordeningen 'Woongebied', 'Centrumgebied' en Landelijk Gebied'.  De beheersverordening bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting. Qua vormgeving is een beheersverordening vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.

Op grond van de inspraakverordening heeft de ontwerp-beheersverordening van 2 november 2017 tot en met 29 november 2017 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzage legging is één inspraakreactie binnen gekomen.

Terinzagelegging

De beheersverordening ligt vanaf 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ter inzage. Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen beroep worden ingesteld.