Vaststelling beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II met nummer GML-bestand NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII-3001 op 7 juni 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De beheersverordening vervangt een gedeelte van het bestemmingsplan Dijkstrook-Middenpolder. De beheersverordening bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting. Qua vormgeving is een beheersverordening vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Een beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.

Op grond van de inspraakverordening heeft de ontwerp-beheersverordening van 5 april 2018 tot en met 18 april 2018 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van deze ter inzage legging is geen inspraakreactie binnen gekomen.

Terinzagelegging

De beheersverordening ligt vanaf 14 juni tot en met 25 juli 2018 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op de leestafel op de entresol (dit is de verdieping bovenaan de eerste trap) van het gemeentehuis (Markt 22, Papendrecht) worden ingezien. De stukken kunnen ook op deze website en op ruimtelijkeplannen.nl  worden ingezien.

Tegen de vastgestelde beheersverordening kan geen beroep worden ingesteld.