Welstandsbeleid

Gebouwen, de inrichting van straten, parken en pleinen, het straatmeubilair, reclames en uitstallingen bepalen het beeld van een dorp of omgeving. De gemeente heeft invloed op dat beeld met verschillende wetten en regels die steeds betrekking hebben op een onderdeel of aspect van het uiterlijk van de omgeving. Zo kan de gemeente met het welstandsbeleid het uiterlijk van gebouwen beïnvloeden. De welstandscommissie adviseert de gemeente hierover tijdens haar openbare vergaderingen.

De welstandscommissie

In de wet is geregeld dat plannen voor nieuwbouw of verbouwingsplannen moeten voldoen aan 'redelijke eisen' van welstand. Er is een welstandscommissie die de gemeente hierover adviseert als het gaat om die plannen. De welstandscommissie beslist dus niet, dat is voorbehouden aan het gemeentebestuur. Deze begrenzing van taken staat beschreven in de welstandsnota (pdf, 2.766 kB). Welstandstoetsing is niet alleen vereist bij vergunningplichtige bouwwerken, maar kan ook plaatsvinden bij vergunningvrije bouwwerken.

De welstandsnota

Om de ruimtelijke kwaliteit van onze woon- en leefomgeving te bewaken, heeft de gemeente enkele mogelijkheden tot haar beschikking om de kwaliteit van de omgeving te stimuleren. Hierbij kunnen wij denken aan het bestemmingsplan/ de beheersverordening, de Dijkvisie, maar ook de welstandsnota is een belangrijk kader. In de welstandsnota worden randvoorwaarden omschreven waaraan niet alleen uw bouwplannen, maar ook de plannen van uw buren moeten voldoen. Als het gaat om een klein bouwplan (zoals aan- en uitbouwen, bijgebouwen, dakkapellen, erfafscheidingen of gevelwijzigingen) dan toetst niet de welstandscommissie maar een ambtenaar het bouwplan. Deze kleine bouwplannen worden getoetst aan de zogenoemde sneltoetscriteria, die in de welstandsnota zijn opgenomen. Wanneer een bouwplan voldoet aan deze sneltoetscriteria kan, mits voldaan wordt aan de overige voorwaarden, deze verleend worden als flitsvergunning.
De verplichting tot het vaststellen van een welstandsnota is opgenomen in de Woningwet.

Vergaderingen

De welstandscommissie vergadert, onder mandaat, iedere twee weken op dinsdagmiddag om 12 uur. De voltallige commissie vergadert ook eens per twee weken. De vergaderingen zijn openbaar volgens artikel 12b van de Woningwet. Het inboeken en beoordelen van nieuwe aanvragen kost tijd. Houdt u er daarom rekening mee dat nieuwe aanvragen uiterlijk een week voor de mandaatvergadering moeten zijn ingediend.

Heeft u nog vragen?

Over het precieze tijdstip van de behandeling van een plan, voor het bijwonen van een vergadering en voor andere vragen over de welstandcommissie kunt u contact opnemen met Ben Seelen, Senior medewerker vergunningverlening bij de gemeente Papendrecht,  via telefoon 078 - 770 63 55 of b.seelen@papendrecht.nl

Ter inzage

  • Beeldkwaliteit zeven kavels Tiendzone