Plannen om te (ver)bouwen?

Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen bouwvergunning)

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden in totaal 25 bestaande vergunningen als één vergunning behandeld. Voor verschillende activiteiten (bijvoorbeeld slopen, kappen en bouwen) vraagt u nog maar één omgevingsvergunning aan. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Uw vergunningsaanvraag dient u in bij het omgevingsloket.

Wat kunt u verwachten?

 • Nadat u uw aanvraag bij het omgevingsloket hebt ingediend, stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging en publiceert uw aanvraag in het Papendrechts Nieuwsblad.
 • Daarna krijgt u een brief met uitleg over de procedure en eventueel een verzoek om aanvullende stukken.
 • Eenvoudige aanvragen worden in de reguliere procedure in maximaal acht weken afgehandeld.

Voor de complexere aanvragen is er een uitgebreidere procedure van maximaal 26 weken.

Voor beide termijnen geldt dat de gemeente kan besluiten de termijn eenmalig met zes weken te verlengen.

De beslissing over een aanvraag komt in het “Papendrechts Nieuwsblad” te staan. Belanghebbenden hebben dan maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen.

Wat is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen?

Deze vergunning is een toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders om een bouwwerk, bijvoorbeeld een huis, of een bedrijfspand, te mogen (ver)bouwen.

De aanvraagprocedure is voor deze vergunning voor bedrijven en particulieren hetzelfde.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig?

Deze vergunning is niet alleen nodig als u een huis of schuur wilt bouwen, maar ook vaak bij verbouwen (ook bij splitsen) of renovatie.

De Woningwet onderscheidt drie soorten bouwwerken / bouwactiviteiten:

 • vergunningvrije activiteiten
 • activiteiten die onder voorwaarden vergunningvrij zijn
 • vergunningplichtige activiteiten

Vergunningvrije bouwactiviteiten

Op grond van de Woningwet is het verboden te bouwen zonder vergunning. De wet maakt daarop enkele uitzonderingen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Om snel te kunnen bepalen of uw aanvraag in aanmerking komt voor deze uitzondering kunt u het omgevingsloket raadplegen.

Voorbeelden van bouwvergunningvrije bouwwerken:

 • zonweringen of rolluiken
 • dakkapellen en aan- of uitbouwen aan de achterkant van een woning.

Deze kunt u, mits deze voldoen aan de voorwaarden, zonder vergunning uitvoeren.

De gemeente kan achteraf toetsen of de vergunningvrije bouwwerken voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit en aan de welstandseisen.

Let op: werkzaamheden aan of bij monumenten en/of in beschermd stadsgezicht zijn nooit vergunningvrij.

Vergunningplichtige bouwactiviteiten

Voor alle overige bouwwerken, zoals een dakopbouw, hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig.

Deze bouwwerken toetst de gemeente aan:

 • het bestemmingsplan
 • de welstandseisen en
 • de gemeentelijke bouwverordening.

Verder beoordeelt de gemeente voordat de vergunning wordt verleend, of het plan aan alle technische eisen uit het Bouwbesluit voldoet.

Bouwactiviteiten die onder voorwaarden vergunningsvrij zijn

Er zijn bouwactiviteiten die onder voorwaarden vergunningsvrij kunnen zijn. Dit is alleen het geval als deze activiteiten in het bestemmingsplan passen. Het is ook van belang in welk gebied wordt gebouwd of verbouwd.

In het omgevingsloket kunt u zien om welke bouwactiviteiten het gaat. Staat uw bouwplan erbij dan kunt u het beste een afspraak maken met de gemeente. Er wordt dan bekeken of uw wel of niet vergunningvrij kan bouwen.

Ook bij deze activiteiten kan de gemeente achteraf de bouwactiviteiten toetsen aan het Bouwbesluit.

Let op: werkzaamheden aan of bij monumenten en/of in beschermd stadsgezicht zijn nooit vergunningvrij.

Flitsvergunning

In sommige gevallen kan uw bouwaanvraag versneld worden afgehandeld en bestaat de mogelijkheid binnen zeven werkdagen een vergunning te krijgen. In dat geval spreken we van een flitsvergunning.

Voorwaarden

 • Woningwet
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Bouwbesluit 2012
 • Regeling Bouwbesluit 2012

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 078.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Als u zeker wilt weten of u een vergunning moet aanvragen, kunt u op het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen.

Kosten

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over in hoger beroep gaan bij de Raad van State

Formulieren

Vraag de vergunning aan via het Omgevingsloket online.