Wat ligt momenteel ter inzage?

Voorontwerp-bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen
Vastgestelde bestemmingsplannen

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners. Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de "officiële" procedure.

Ontwerpbestemmingsplannen

Het ontwerp bestemmingsplan is het uitgewerkte plan zoals de gemeente dat graag zo ziet. In deze fase is de gemeente verplicht het plan ter visie te leggen. Een ieder, direct belanghebbenden maar ook niet direct belanghebbenden, worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (een schorsingsverzoek) is ingediend bij de Raad van State.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Poldermolen 8' 

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet biedt geen mogelijkheid meer om een bestemmingsplan vast te stellen. Op grond van het overgangsrecht mogen alle bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage lagen nog onder het oude wettelijk stelsel worden afgedaan. Omdat het ontwerpbestemmingsplan vanaf 21 december 2023 ter inzage lag is het oude wettelijk stelsel hier nog van toepassing.

Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gemeenteraad bestemmingsplan 'Poldermolen 8' (NL.IMRO.0590.BPPoldermolen8-3001) heeft vastgesteld. 

Inhoud van het plan

De gemeente Papendrecht heeft in 2022 via een openbare verkoopprocedure, het voormalige politiebureau aan Poldermolen 8 verkocht aan De Vries en Verburg Ontwikkeling B.V. Het woningbouwplan voorziet in de bouw van twee woontorens (12 en 7 verdiepingen) voor 66 woningen en een commerciële maatschappelijke plint van ca. 500 m2. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten om geen exploitatieplan op te stellen omdat de kosten zijn verzekerd middels een anterieure exploitatieovereenkomst. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan is vanwege de aard en omvang van het project een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling opgesteld. Bij besluit van 12 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten geen milieueffectrapportage op te stellen omdat uit de aanmeldnotitie m.e.r. is gebleken dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu worden verwacht. 

Hogere grenswaarde geluid

Burgemeester en wethouders hebben ook een 'Hogere Grenswaarde Geluid' ongewijzigd vastgesteld. Het besluit is genomen omdat het verkeer aan de Veerweg en Burgemeester Keijzerweg voor een hogere geluidbelasting zorgen dan de voorkeursgrenswaarden. Aanvullende maatregelen worden genomen om een goed woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen. Dit besluit ligt samen met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). Het plan is tevens in te zien op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/

Beroepsprocedure

Van donderdag 9 mei tot en met donderdag 20 juni 2024 ligt het vastgestelde bestemmingsplan voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en op www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld door een (niet-)belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend. In sommige gevallen is het ook mogelijk voor (niet-)belanghebbende (rechts)personen die die geen zienswijze heeft ingediend om beroep in te stellen. De bestuursrechter zal dan toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste. 
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van vrijdag 21 juni 2024. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89'

Bestemmingsplan, staat van wijzigingen, beeldkwaliteitsplan en exploitatieplan

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89' op 23 april 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende staat van wijzigingen en het 'Beeldkwaliteitsplan Bosch 89'. Bovendien heeft de gemeenteraad in dezelfde vergadering op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden op een andere manier is verzekerd. Daarnaast wordt er geen noodzaak gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen of regels te stellen, of een uitwerking te maken. 
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk op het vrij liggend perceel tussen Bosch 85 en 91. Het perceel is eigendom van de gemeente. De gemeente wil het perceel aan een derde verkopen. Omdat het college een programma voor het centrum laat opstellen en daarbij alle opties open wil houden, wordt niet tot verkoop overgegaan, voordat het centrum programma is vastgesteld en is aangetoond dat voorliggend bestemmingsplan daarbinnen past. Het bestemmingsplan bestaat uit de toelichting, regels en verbeelding van het plangebied.

Hogere grenswaarde geluid

Burgemeester en wethouders hebben ook het 'Besluit hogere waarde Bosch 89'  ongewijzigd vastgesteld. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet de geluidbelasting vanwege het wegverkeer ter plaatse van de nieuw te bouwen woning getoetst worden aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (voorkeursgrenswaarde). Deze bedraagt voor wegverkeerslawaai 48 dB. De geluidsbelasting op de woning is maximaal 49 dB, inclusief de reductie ex. artikel 110g Wgh.

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit, alsmede het vastgestelde bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken en voornoemde besluiten liggen vanaf donderdag 9 mei 2024 tot en met donderdag 20 juni 2024 voor beroep ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel van het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). Het bestemmingsplan 'Papendrecht, Bosch 89' is digitaal raadpleegbaar via www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart. Hier kunt u op de groene knop 'Regels op de kaart' klikken en vervolgens bij 'Document zoeken' het planidentificatienummer invullen. Dit is: NL.IMRO.0590.BPBosch89-3001.

Beroep bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Gedurende de ter inzagetermijn kan, naar de huidige stand van het recht, beroep worden ingesteld door een (niet-)belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend. In sommige gevallen is het ook mogelijk voor (niet-)belanghebbende (rechts)personen die geen zienswijze hebben ingediend om beroep in te stellen. De bestuursrechter zal dan toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van vrijdag 21 juni 2024. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.