Wijzigingsplan, uitwerkingsplan of afwijking bestemmingsplan

Om af te wijken van een geldend bestemmingsplan, is niet altijd een nieuw bestemmingsplan nodig. Soms kan het ook met een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of omgevingsvergunning voor het strijdig gebruiken van het bestemmingsplan (projectbesluit, 'kruimel'afwijking).

•    Wijzigingsplan: in het bestemmingsplan staat soms een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders  om  het bestemmingsplan  te veranderen. Zo'n verandering heet een wijzigingsplan.
•    Uitwerkingsplan: in het bestemmingsplan staat soms een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan verder uit te werken. Zo'n uitwerking heet een uitwerkingsplan.
•    Omgevingsvergunning strijdig gebruik bestemmingsplan: Via een omgevingsvergunning kun je soms afwijken van het bestemmingsplan of beheersverordening. Dit zijn de mogelijkheden:
1.    Binnenplanse afwijking (in het bestemmingsplan opgenomen)
2.    Buitenplanse afwijking met reguliere voorbereidingsprocedure (kruimelgevallen)
3.    Buitenplanse afwijking met uitgebreide voorbereidingsprocedure (grote afwijkingen waarbij het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd)

Wijzigingsplannen

Op dit moment zijn er geen wijzigingsplannen in Papendrecht.

Uitwerkingsplannen

Op dit moment zijn er geen uitwerkingsplannen in Papendrecht.

Omgevingsvergunningen (grote buitenplanse afwijking)

www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Verlening omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van 2-onder-1 kap woning op de toekomstige adressen Westeind 132 en 132A, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en het besluit om geen milieueffectrapport op te stellen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij op 19 april 2022 met toepassing van artikel 2.1 jo artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning, inclusief buitenplanse afwijking, hebben verleend voor de realisatie van een 2-onder-1 kap woning op de toekomstige adressen Westeind 132 en 132A. Bij besluit van gelijke datum heeft het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. Tevens heeft het college besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen, aangezien de realisatie van een 2-onder-1 kap woning, gelet op de omstandigheden in dit geval, niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Gedurende de termijn van terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking is geen zienswijze ontvangen.

Terinzagelegging

De verleende omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking en bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis (Markt 22, Papendrecht) of op afspraak (telefoonnummer 14078) gedurende openingstijden, van vrijdag 29 april 2022 tot en met donderdag 9 juni 2022.

Beroep uitgebreide omgevingsvergunning en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen.

Gedurende de ter inzage termijn kan – naar de huidige stand van het recht - beroep worden ingesteld door:
•    een belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen tegen het volledige besluit;
•    een belanghebbende (rechts)persoon die geen zienswijze heeft ingediend, kan alsnog beroep aantekenen tegen het volledige besluit;
•    een niet-belanghebbende (rechts)persoon, die een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen tegen het volledige besluit. (De bestuursrechter zal vervolgens wel toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste.);
•    een niet-belanghebbende (rechts)persoon, die verschoonbaar geen of te laat een zienswijze heeft ingediend, kan beroep aantekenen tegen het volledige besluit (De bestuursrechter zal vervolgens wel toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste).

Binnen zes weken na bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager kan een ieder die door het besluit, dat met de openbare voorbereidingsprocedure tot stand is gekomen, rechtstreeks in haar belang meent te zijn getroffen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, beroep instellen bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluitwaartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van vrijdag 10 juni 2022. Op grond van artikel 8.3 lid 3 Wro worden gelijktijdig bekendgemaakte besluiten over een exploitatieplan en de verlening van een omgevingsvergunning als één besluit aangemerkt voor de mogelijkheid van beroep. Gedurende de tijd dat de omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. U kunt dat verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit

Voor de volledigheid wordt verder vermeld dat het college van burgemeester en wethouders zoals bekend op op 23 februari 2022, een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit heeft genomen. Dit besluit is achteraf bekrachtigd op 19 april 2022. Een vormvrij m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r. beoordelingsbesluit is genomen, zoals de procedure voor dit bestemmingsplan.

Westeind 132 en 132A definitieve omgevingsvergunning