P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit

Concept beeldkwaliteitsparagraaf 'P.C. Hooftlaan 180, Papendrecht'. 

De gemeenteraad is op grond van artikel 12a Woningwet bevoegd tot het vaststellen van een Welstandsnota. Voor de kwalitatieve borging van het stedenbouwkundig plan voor P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht is een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld. Deze vormt de basis voor de toetsing van de kwaliteit van de bouwplannen. 
 
Het plangebied bevindt zich aan de rand van het centrum van Papendrecht. De locatie is gelegen in de wijk Westpolder en wordt ten noordoosten omsloten door een watergang parallel aan de P.C. Hooftlaan, ten westen door de Elimkerk, ten zuiden door woonbebouwing aan de Schooldwarsstraat en ten zuidoosten door een woongebouw van Woonkracht10 aan de Markt. 

Het plangebied staat kadastraal bekend als Gemeente Papendrecht, Sectie A, perceel 8077 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 1.825 m2. 

Het huidige gebouw aan de P.C. Hooftlaan 180 wordt gesloopt. Op de vrijgekomen plek en op het huidige openbare parkeerterrein ontstaat dan ruimte om een woongebouw te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk voor maximaal 30 appartementen, gericht op starters. Op eigen terrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor bewoners en bezoekers. Voor de naastgelegen kerk wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd. 

Ter inzage

Conform de Verordening van de gemeente Papendrecht inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken, ligt het conceptbesluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsparagraaf met ingang van donderdag 7 juli tot 18 augustus 2022 ter inzage. Gedurende deze termijn is het mogelijk een inspraakreactie in te dienen. Het concept beeldkwaliteitsparagraaf kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). 

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn inspraakreactie over het concept naar voren brengen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge inspraakreactie is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.