P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180’ met ingang van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis (NL.IMRO.0590.BPPCHooftlaan180-2001).

Ligging plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de rand van het centrum van Papendrecht. De locatie is gelegen in de wijk Westpolder en wordt ten noordoosten omsloten door een watergang parallel aan de P.C. Hooftlaan, ten westen door de Elimkerk, ten zuiden door woonbebouwing aan de Schooldwarsstraat en ten zuidoosten door een woongebouw van Woonkracht10 aan de Markt. 

Het plangebied staat kadastraal bekend als Gemeente Papendrecht, Sectie A, perceel 8077 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 1.825 m2. 

Het huidige gebouw aan de P.C. Hooftlaan 180 wordt gesloopt. Op de vrijgekomen plek en op het huidige openbare parkeerterrein ontstaat dan ruimte om een woongebouw te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk voor maximaal 30 appartementen, gericht op starters. Op eigen terrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor bewoners en bezoekers. Voor de naastgelegen kerk wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.BPPCHooftlaan180-2001).

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch of mondeling kenbaar te maken.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het college maakt op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht' toepassing wil geven aan artikel 110a van de Wet geluidhinder. Het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht' ligt met ingang van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen ontwerp-hogere waarden besluit

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch of mondeling kenbaar te maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, bekend dat zij op 22 maart 2022 hebben besloten om geen Milieu Effect Rapportage op te stellen ten behoeve van de planvorming omtrent het plangebied P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht. 

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient de realisatie van het woongebouw aan de P.C. Hooftlaan 180 te worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat dient te worden beoordeeld of voor de voorgenomen activiteit een Milieu Effect Rapport (MER) moet worden opgesteld. 

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is uiteengezet dat geen belangrijke nadelen voor het milieu zijn te verwachten als gevolg van de realisatie van het woongebouw. Dit wordt ondersteund door diverse onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze conclusie. 

De stukken met betrekking tot het m.e.r. beoordelingsbesluit maken onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht'. Dit ontwerp ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsbescherming m.e.r. beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent het beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit.