Ontwerpbestemmingsplan 'Merwehoofd Papendrecht'

Aan de zuidwestzijde van Papendrecht ligt het Merwehoofd. Deze buurt ligt aan de Merwede uitkijkend op Dordrecht. Op de kruising van de Slobbengorsweg en Bolwerk ligt een braakliggend terrein dat ontwikkeld gaat worden. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het bouw van een woontoren van maximaal 13 bouwlagen met een bouwhoogte van 42 meter.

Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Merwehoofd, Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001) vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.
Bij besluit van 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking te stellen. Tevens heeft het college besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen, aangezien het realiseren van de woontoren met een bouwhoogte van 42 meter niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078).

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze kan zowel voor het ontwerpbestemmingsplan als voor het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen worden ingediend. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken.