Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’ en m.e.r.-beoordelingsbesluit 'Veerpromenade-Markt' te Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’ vanaf donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in het centrum van Papendrecht in de wijk Westpolder en sluit met de noord(oost)zijde aan op de Markt. Ten oosten ligt de Veerpromenade en ten zuiden ligt De Passage. Het betreft een oppervlakte van circa 1.220 m² (kadastrale percelen 6775, 6776, 5194 en 8200 sectie B).

Gemeente Papendrecht is voornemens aan de Veerpromenade-Markt de mogelijkheid te bieden om een gebouw te realiseren met daarin maximaal 50 woningen boven een commerciële plint met, onder andere, horeca. Het plangebied betreft een gedeelte van de gronden van het voormalige “Van der Kevie pand” aan de Veerpromenade en Markt in het centrum van Papendrecht.

Ontwerp-bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078) en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.Veerpromenade-2001).

Zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, bekend dat zij op 5 juli 2022 hebben besloten om geen Milieu effect rapportage op te stellen ten behoeve van de planvorming omtrent het plangebied Veerpromenade-Markt. 

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient de realisatie van het woongebouw aan de Veerpromenade-Markt te worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat dient te worden beoordeeld of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (m.e.r.) moet worden opgesteld. 

In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is uiteengezet dat geen belangrijke nadelen voor het milieu zijn te verwachten als gevolg van de realisatie van het woongebouw. Dit wordt ondersteund door diverse onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze conclusie. 

De stukken met betrekking tot het m.e.r. beoordelingsbesluit maken onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt'. Dit besluit ligt met ingang van donderdag 8 september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022 voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Rechtsbescherming m.e.r. beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep openstaat, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent het beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit.