Ter inzage - hier vindt u:

Voorontwerp-bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen
Vastgestelde bestemmingsplannen

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen

Bij een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.

Herstelbestemmingsplan Papendrecht 

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het Herstelplan – Reparatie beheersverordening Papendrecht 2021' (NL.IMRO.0590.BPHerstelBP-3001) door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Locatie plangebied

Het plangebied bestaat uit zes locaties waar eerder al specifieke bestemmingsplannen voor zijn vastgesteld en één locatie waar een buitenplanse afwijking voor is verleend. Dit voorliggende bestemmingsplan beoogt voor deze zeven specifieke locaties planologische omissies te herstellen. Het betreft Burgemeester Keijzerweg 26, het 150kV – ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam, Oosteind 64, Oosteind 84, Hoepmaker 30, Kombuis en een besluitvak voor een buitenplanse afwijking aan de Matenasche Scheidkade 4.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november 2022. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Er is één ambtelijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de naamgeving van het plan. Inhoudelijk is het plan ongewijzigd. 

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan

Het bestemmingsplan, de besluiten en alle bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 21 april tot en met donderdag 1 juni 2023 ter inzage voor de beroepsprocedure. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078) en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.BPHerstelBP-3001).
Een belanghebbende die kan aantonen dat zij redelijkerwijze geen zienswijze kenbaar hebben kunnen maken over het ontwerpbesluit, kan een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Raad van State. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van donderdag 1 juni 2023. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Vaststelling bestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt’, het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. 

 Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 'Veerpromenade-Markt' op donderdag 2 februari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld. Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad bovendien besloten om geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen in het centrum van Papendrecht in de wijk Westpolder. Het plangebied sluit met de noord(oost)zijde aan op de Markt. Ten oosten van het plangebied ligt de straat Veerpromenade en ten zuiden van het plangebied ligt de straat De Passage. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.220 m². Het betreffen gedeelten van de kadastrale percelen 6775, 6776, 5194 en 8200 (sectie B).
 
Gemeente Papendrecht is voornemens aan de Veerpromenade-Markt in Papendracht de mogelijkheid te bieden om een gebouw te realiseren. Het gaat hier om een gebouw met daarin maximaal 50 woningen boven een commerciële plint met, onder andere, horeca. Het plangebied betreft een gedeelte van de gronden van het voormalige “Van der Kevie pand” aan de Veerpromenade en Markt in het centrum van Papendrecht.
 
Terinzagelegging

Het bestemmingsplan, vernoemde besluiten, en alle bijbehorende stukken liggen vanaf woensdag 15 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078) en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.Veerpromenade-3001).
 
Beroep bestemmingsplan en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen 
Met ingang van donderdag 16 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023 kan, naar de huidige stand van het recht, beroep worden ingesteld door een (niet-)belanghebbende (rechts)persoon die een zienswijze heeft ingediend. In sommige gevallen is het ook mogelijk voor (niet-)belanghebbende (rechts)personen die die geen zienswijze heeft ingediend om beroep in te stellen. De bestuursrechter zal dan toetsen aan het zogeheten relativiteitsvereiste. 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van vrijdag 31 maart 2023. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd, niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.