Ter inzage

Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat het besloten heeft onderstaande ontwerpbestemmingsplannen ter inzage te leggen. Bij ieder ontwerpbestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.

Ontwerpbestemmingsplan 'Kraaihoek, fase 1’

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Kraaihoek, fase 1’ (NL.IMRO.0590.BPkraaihoekFase1-2001) vanaf donderdag 30 september 2021 tot en met woensdag 10 november 2021 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Ligging plangebied

Het plangebied is direct ten oosten van het centrum van Papendrecht gelegen. De locatie heeft een oppervlakte van circa 20.000 m² en wordt omsloten door de Weteringsingel in het noorden, de Overtoom in het westen, de parkeerplaats Boomgaardstraat in het zuiden en de Badhuisstraat in het oosten. Het plangebied betreft een transformatiewijk, gebouwd in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Woonkracht10 heeft hier 99 huurwoningen in eigendom die ze voornemens is te slopen.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van 139 sociale huurwoningen in de transformatiewijk Kraaihoek fase 1. De nieuw te bouwen sociale huurwoningen zijn verdeeld over 78 grondgebonden woningen van twee lagen met kap en twee appartementenblokken met in totaal 61 appartementen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.BPKraaihoekFase1-2001).

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch of mondeling kenbaar te maken.

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat de raad van de gemeente Papendrecht onderstaande bestemmingsplannen heeft vastgesteld en dat deze ter inzage liggen. Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.