Ter inzage - hier vindt u:

Voorontwerp-bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen
Vastgestelde bestemmingsplannen

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen

Bij een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.

Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking voor de realisatie een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25 ter inzage ligt. De inzagetermijn duurt van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023

De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met de voorschriften van de geldende beheersverordening ' Beheersverordening Centrumgebied'. Op het perceel ligt de bestemming 'Detailhandel'. De bouw van een vrijstaande woning is binnen deze bestemming niet mogelijk. Omdat wij medewerking willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning  moet worden afgeweken van de geldende beheersverordening. Dit willen wij doen door het nemen van een buitenplans afwijkingsbesluit op grond van artikel 2.12 van de Wabo.

Voordat de procedure kan worden opgestart moet worden bekeken of een vormvrij m.e.r.-beoordeling nodig is. Gezien de omstandigheden is dit initiatief niet te beschouwen als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Daarom hoeft er geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.

Daarnaast heeft het college het voornemen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders verzekerd is, er geen fasering noodzakelijk is en er geen nadere eisen gesteld hoeven worden.

Het ontwerpbesluit kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl (t_NL.IMRO.0590.PB16Westeind25-2001).

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medeweker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.