Ter inzage - hier vindt u:

Voorontwerp-bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen
Vastgestelde bestemmingsplannen

Voorontwerp-bestemmingsplannen

Een voorontwerp van een bestemmingsplan is een (eerste) concept. Dit concept wordt voorgelegd aan de overlegpartners. Soms wordt het voorontwerp ook ter inspraak aangeboden. Dit is niet voorgeschreven door de Wro en maakt geen deel uit van de "officiële" procedure.

Ontwerpbestemmingsplannen

Het ontwerp bestemmingsplan is het uitgewerkte plan zoals de gemeente dat graag zo ziet. In deze fase is de gemeente verplicht het plan ter visie te leggen. Een ieder, direct belanghebbenden maar ook niet direct belanghebbenden, worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt gesproken van een vastgesteld bestemmingsplan. Het vastgesteld plan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij er een verzoek om voorlopige voorziening (een schorsingsverzoek) is ingediend bij de Raad van State.

Ontwerp Reparatie Veeg Beheersverordening 2023 

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening (Wro) de ontwerp beheersverordening – Reparatie Veeg Beheersverordening 2023 (NL.IMRO.0590.BVOReparatie23-2001) van 13 juli t/m 9 augustus 2023 voor iedereen ter inzage ligt.

Het plangebied beslaat het grootste deel van Papendrecht waar in het verleden ruimtelijke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en geen nieuwe concrete ruimtelijke ontwikkeling is voorzien. De nieuwe beheersverordening voegt een aantal bestemmingsplannen samen die de afgelopen jaren zijn vastgesteld. Verder worden reparaties en verbeteringen uitgevoerd op de verbeelding en in de planregels.
De ontwerp beheersverordening kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.BVOReparatie23-2001). 

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.