Ter inzage

Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat het besloten heeft onderstaande ontwerpbestemmingsplannen ter inzage te leggen. Bij ieder ontwerpbestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.

Ontwerpbestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Veerweg-Vondellaan'

Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan' (NL.IMRO.0590.Vondellaan-2001) vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van 89 appartementen op de locatie Veerweg-Vondellaan, waar voorheen een autobedrijf/benzinestation was gevestigd. De appartementen zijn verdeeld over twee gebouwen van 23 en 35 meter hoog, verbonden door een tussenlid van 11 meter hoog.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nll (NL.IMRO.0590.Vondellaan-2001).

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Hogere Waarden Wet geluidhinder

Het college maakt op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan 'Veerweg-Vondellaan' toepassing wil geven aan artikel 110a van de Wet geluidhinder. Het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Veerweg-Vondellaan' ligt vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met woensdag 11 augustus 2021 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Ontwerpbesluit Hogere waarden Wgh:
-    Ontwerpbesluit
-    Bouwnummers Veerweg-Vondellaan totaal

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat de raad van de gemeente Papendrecht onderstaande bestemmingsplannen heeft vastgesteld en dat deze ter inzage liggen. Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.

Vastgestelde bestemmingsplannen en hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 84 en nabij Oosteind 130

1.    Bestemmingsplan 'Oosteind 84 te Papendrecht' en 'Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Oosteind 84 te Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BpOosteind84-3001)
                        en

2.    Bestemmingsplan 'Papendrecht, nabij Oosteind 130' en 'Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Papendrecht, nabij Oosteind 130' (NL.IMRO.0590.BPOosteind130-3001)

Bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bovenstaande bestemmingsplannen op 1 juli 2021 door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

1.    Het plangebied betreft het perceel gelegen tussen Oosteind 76 en 94, kadastraal bekend als gemeente Papendrecht, sectie C, nummers 4121 en 4321. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de watergang aan de noordkant van de Tiendweg- Oost, aan de zuidzijde door het dijklint Oosteind, en aan de oost- en westzijde door percelen met woon- en tuinbestemmingen. Het plan maakt de bouw van één nieuwe woning mogelijk.

2.    Het plangebied omvat het kadastraal perceel C nummer 1892, gelegen tussen Oosteind 130 en Tiendweg-Oost 4. Rondom het plangebied zijn woon- en tuingronden gelegen met aan de westzijde een waterwiel. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe kleinschalige woning op de plaats van een bestaande schuur.

De bestemmingsplannen liggen vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage. De bestemmingsplannen en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl (via de naam van het plan of de IMRO-code: NL.IMRO.0590.BpOosteind84-3001 en/ of NL.IMRO.0590.BPOosteind130-3001).

Beroep bestemmingsplan

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 26 augustus 2021. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hogere Waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 juni 2021 op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder ten behoeve van beide bestemmingsplannen hogere waarden hebben vastgesteld. De 'Besluiten Hogere waarden Wet geluidhinder' voor bestemmingsplan 1 en bestemmingsplan 2 liggen vanaf donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage in het gemeentehuis.

Beroep Hogere waarden Wet geluidhinder

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit Hogere waarden treedt in werking met ingang van 26 augustus 2021, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend.