Ter inzage

Alle bestemmingsplannen die op dit moment in ontwerp of vastgesteld ter inzage liggen.

Voorontwerp-bestemmingsplannen ter inzage

Momenteel liggen geen voorontwerp-ontwerpbestemmingsplannen ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat het besloten heeft onderstaande ontwerpbestemmingsplannen ter inzage te leggen. Bij ieder ontwerpbestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel een zienswijze in te dienen.
 

P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180’ en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht' en m.e.r.-beoordelingsbesluit P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht. 

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180’ met ingang van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis (NL.IMRO.0590.BPPCHooftlaan180-2001).

Ligging plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de rand van het centrum van Papendrecht. De locatie is gelegen in de wijk Westpolder en wordt ten noordoosten omsloten door een watergang parallel aan de P.C. Hooftlaan, ten westen door de Elimkerk, ten zuiden door woonbebouwing aan de Schooldwarsstraat en ten zuidoosten door een woongebouw van Woonkracht10 aan de Markt. 

Het plangebied staat kadastraal bekend als Gemeente Papendrecht, Sectie A, perceel 8077 (ged.) en heeft een oppervlakte van ca. 1.825 m2. 

Het huidige gebouw aan de P.C. Hooftlaan 180 wordt gesloopt. Op de vrijgekomen plek en op het huidige openbare parkeerterrein ontstaat dan ruimte om een woongebouw te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan maakt nieuwbouw mogelijk voor maximaal 30 appartementen, gericht op starters. Op eigen terrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor bewoners en bezoekers. Voor de naastgelegen kerk wordt een nieuwe ontsluiting gerealiseerd. 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op  www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0590.BPPCHooftlaan180-2001).

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch of mondeling kenbaar te maken.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het college maakt op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend dat het ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht' toepassing wil geven aan artikel 110a van de Wet geluidhinder. Het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht' ligt met ingang van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen ontwerp-hogere waarden besluit

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch of mondeling kenbaar te maken.

M.e.r.-beoordelingsbesluit P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, bekend dat zij op 22 maart 2022 hebben besloten om geen Milieu Effect Rapportage op te stellen ten behoeve van de planvorming omtrent het plangebied P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht. 
Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient de realisatie van het woongebouw aan de P.C. Hooftlaan 180 te worden aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat dient te worden beoordeeld of voor de voorgenomen activiteit een Milieu Effect Rapport (MER) moet worden opgesteld. 
In de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is uiteengezet dat geen belangrijke nadelen voor het milieu zijn te verwachten als gevolg van de realisatie van het woongebouw. Dit wordt ondersteund door diverse onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze conclusie. 
De stukken met betrekking tot het m.e.r. beoordelingsbesluit maken onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan 'P.C. Hooftlaan 180 te Papendrecht'. Dit ontwerp ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022 voor een ieder ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis. Daarnaast is het plan digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rechtsbescherming m.e.r. beoordelingsbesluit

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent het beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit.  

Oosteind 72 te Papendrecht

Ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht', ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder, ontwerpbesluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan, en besluit om geen milieueffectrapportage op te stellen

Inhoud van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning met losstaande berging, waaraan het adres Oosteind 72 zal worden toegekend. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de watergang aan de noordkant van de Tiendweg-Oost, aan de zuidzijde door het dijklint Oosteind en aan de oost- en westzijde door percelen met woon- en tuinbestemmingen. Aan de zuidzijde van het dijklint ligt het bedrijventerrein Oosteind.

Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPOosteind72-2001) vanaf 14 juli tot en met 24 augustus 2022 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). 

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze kan zowel voor het ontwerpbestemmingsplan als voor het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen worden ingediend. Het ontwerpbesluit ligt tezamen met het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 14 juli 2022 tot en met woensdag 24 augustus 2022 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de heer Arwien Gadjradj (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Ontwerpbesluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan

Bij besluit van 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking te stellen. 

Hogere waarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan 'Oosteind 72 te Papendrecht' hogere waarden hebben vastgesteld. Het ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Oosteind 72 te Papendrecht' ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan vanaf donderdag 14 juli tot en met woensdag 24 augustus 2022 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden 

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. U kunt uw zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Het is niet mogelijk om uw zienswijze telefonisch of mondeling kenbaar te maken.

M.e.r. beoordelingsbesluit
 

Bij het besluit van 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, gelet op 7.17 van de Wet Milieubeheer besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen, aangezien de bouw van de woning aan de Oosteind 72 niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. 
In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is uiteengezet dat geen belangrijke nadelen voor het milieu zijn te verwachten als gevolg van de realisatie van de woning. Dit wordt ondersteund door diverse onderzoeken die ten grondslag liggen aan deze conclusie. De gemeente is het eens met de conclusie van de regionale omgevingsdienst dat voor deze ontwikkeling geen ernstige nadelige gevolgen te verwachten zijn voor het milieu, en daarmee geen uitgebreide MER procedure nodig is.          

Merwehoofd te Papendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan 'Merwehoofd, Papendrecht' (NL.IMRO.0590.BPMerwehoofd-2001) vanaf 16 juni tot en met 27 juli 2022 ter inzage ligt in het gemeentehuis.

Bij besluit van 5 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht besloten om op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking te stellen. Tevens heeft het college besloten om geen milieueffectrapportage op te stellen, aangezien het realiseren van de woontoren met een bouwhoogte van 42 meter niet te beschouwen is als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage.

Aan de zuidwestzijde van Papendrecht ligt het Merwehoofd. Deze buurt ligt aan de Merwede uitkijkend op Dordrecht. Op de kruising van de Slobbengorsweg en Bolwerk ligt een braakliggend terrein dat ontwikkeld gaat worden. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het bouw van een woontoren van maximaal 13 bouwlagen met een bouwhoogte van 42 meter.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende bijlagen kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078).

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door middel van het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze kan zowel voor het ontwerpbestemmingsplan als voor het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen worden ingediend. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Westeind 134 en 136

Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de realisatie van een dubbel woonhuis achter Westeind 134 en 136
 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken op grond van artikel 3.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking voor de realisatie van een dubbel woonhuis achter Westeind 134 en 136 met ingang van donderdag 24 februari 2021 voor een ieder ter inzage ligt.

De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met de voorschriften van de geldende beheersverordening 'Beheersverordening Woongebied'. Op het perceel ligt de bestemming 'Wonen-2', zonder bouwvlak. Omdat er geen bouwvlak ligt, is de bouw van een dubbel woonhuis niet mogelijk. Omdat wij medewerking willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning  moet worden afgeweken van de geldende beheersverordening. Dit willen wij doen door het nemen van een buitenplans afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voordat een afwijkingsbesluit kan worden genomen moet een procedure worden gevolgd.

Voordat de procedure kan worden opgestart moet worden bezien of een vormvrij m.e.r.-beoordeling nodig is. Gelet op de omstandigheden van dit geval is dit initiatief niet te beschouwen als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Daarom hoeft er geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.

Daarnaast is het college voornemens geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders verzekerd is, er geen fasering noodzakelijk is en er geen nadere eisen gesteld hoeven worden.

De ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking en overige voor de planologische procedure relevante stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 24 februari 2022 tot en met woensdag 6 april 2022. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien in het gemeentehuis, op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website worden ingezien.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Deze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met de medewerker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via het telefoonnummer 14078. Bij voorkeur uiterlijk één week voor afloop van de termijn van terinzagelegging. Het is niet mogelijk uw zienswijze telefonisch kenbaar te maken.

Vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat de raad van de gemeente Papendrecht onderstaande bestemmingsplannen heeft vastgesteld en dat deze ter inzage liggen. Bij ieder vastgesteld bestemmingsplan kunt u de relevante stukken inzien en heeft u tot de (per plan) aangegeven datum de tijd om eventueel in beroep te gaan.