In werking getreden

Vastgestelde bestemmingsplannen in werking (nog niet onherroepelijk).

De raad van de gemeente Papendrecht heeft onderstaande bestemmingsplannen vastgesteld. Deze plannen zijn al in werking, maar nog niet onherroepelijk. De beroepstermijn is voorbij en de Raad van State gaat nog uitspraak doen over deze plannen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht' en 'Randvoorwaarden beeldkwaliteit Nieuwbouw Politiekantoor Papendrecht'

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het bestemmingsplan 'Politiebureau Papendrecht' zoals opgenomen in het GML bestand NL.IMRO.0590.BPPolitie-3001 op 10 december 2020 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door:
•    bedrijvigheid ten noorden en ten westen van het plangebied;
•    het park 'Noordhoekse Wiel' in het zuiden en oosten;
•    de Burgemeester Keijzerweg in het westen.
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding van het plangebied, regels en een toelichting.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 24 december 2020 tot en met woensdag 3 februari 2021 ter inzage in het gemeentehuis. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel of op afspraak (telefoonnummer 14078). Tevens kunnen de stukken worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl ovv NL.IMRO.0590.BPPolitie-3001.

Beroep bestemmingsplan
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze ter inzage termijn kan beroep worden ingesteld door:
•    een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan;
•    een belanghebbende die niet verweten kan worden dat hij/zij niet op tijd een zienswijze heeft ingediend;
•    een belanghebbende, tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd zijn vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit
Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de hoogte hiervan kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

'Randvoorwaarden beeldkwaliteit Nieuwbouw Politiekantoor Papendrecht'

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat op grond van artikel 12a Woningwet de notitie 'Randvoorwaarden beeldkwaliteit Nieuwbouw Politiekantoor Papendrecht' op 10 december 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Voor het plangebied zijn aanvullend op de regels van het bestemmingsplan Politiebureau Papendrecht randvoorwaarden beeldkwaliteit 'Nieuwbouw Politiekantoor Papendrecht' opgesteld. De randvoorwaarden geven de uitgangspunten weer van de stedenbouwkundige en architectonische vormgeving van het plangebied. De randvoorwaarden zijn aanvullend op de gemeentelijke welstandsnota en vormen daarmee het nieuwe toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning voor het bouwen in het plangebied.