In voorbereiding

Het college van burgemeester en wethouders bereidt op dit moment onderstaande bestemmingsplannen voor. Bij ieder van deze plannen is een korte toelichting opgenomen.

De volledige plannen kunt u nog niet inzien en er is nog geen mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.

Kennisgeving bestemmingsplan Oosteind 84 te Papendrecht

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor de kadastrale percelen C 4121 en 4321 te Papendrecht, gelegen tussen Oosteind 76 en 94.

Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van één nieuwe woning, waaraan het adres Oosteind 84 zal worden toegekend.

Over het voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 1.3.1, eerste lid, Bro kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. In deze fase worden reacties gevraagd van de relevante overlegpartners die de gemeente gebruikelijk raadpleegt in het kader van de voorbereiding van ruimtelijke plannen (ex artikel 3.1.1. Bro).

Na de verwerking van de reacties uit het vooroverleg volgt de tervisieligging van het ontwerp-bestemmingsplan. De bekendmaking daarvan zal plaatsvinden op de gemeentepagina van huis-aan-huisblad 'De Klaroen', op www.papendrecht.nl onder het kopje ‘Ruimtelijke plannen', in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.

Papendrecht, 10 maart 2021
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,            de burgemeester,