Nieuws

Lees hier het laatste nieuws.

Themapagina gemeentenieuws 6 september 2023

Lees hier de themapagina 'Bouwen aan een nieuwe toekomst voor Papendrecht - voor onderwijs, cultuur en sport', die op 6 september verscheen in het Kontakt / Klaroen.nl. 

Uitnodiging inloopmomenten oktober 2022

Op 17 en 20 oktober 2022 wil het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Arjan Kosten en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College, tijdens inloopmomenten graag met u in gesprek over de stedenbouwkundige visie. Bureau West8 geeft op beide avonden om 19.00 uur een korte toelichting over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. U kunt binnen lopen op het moment dat u het beste uitkomt. Klik hier voor de uitnodiging

Betaalbaarheid nieuwbouw middelbare scholen onderzocht

Begin november 2021 stond het haalbaarheidsonderzoek voor toekomstige huisvesting van het voortgezet onderwijs in Papendrecht op de agenda van de gemeenteraad. Een dossier dat al jarenlang een belangrijk onderwerp van gesprek is. Het college heeft op een rij gezet wat renovatie zou betekenen en hoe het zit met de betaalbaarheid van de plannen.

Het is een wettelijke taak van de gemeente om te zorgen voor voldoende en kwalitatieve huisvesting voor de scholen. De gebouwen van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard zijn hard toe aan vernieuwing. Door te investeren in nieuwe, frisse en energiezuinige gebouwen, bieden we de jeugd een vertrouwde, veilige en gezonde plek voor hun schoolcarrière.

Twee locaties
De gemeenteraad nam eind vorig jaar het besluit om scenario 2 uit het haalbaarheidsonderzoek (getiteld "twee keer één") verder uit te werken. Dat is het scenario waarin beide middelbare scholen een eigen plek in de gemeente houden, waar alle leerwegen dicht bij elkaar zijn of blijven. Dus het Willem de Zwijger College aan de Van der Palmstraat, en CSG De Lage Waard aan de Vijzellaan. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg – waar nu het VMBO van CSG De Lage Waard is gehuisvest - komt beschikbaar voor woningbouw.

Betaalbaar
De gemeenteraad vroeg om een voorlopig dekkingsplan waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe de geplande ontwikkelingen betaald kunnen worden. Daarnaast wilde de gemeenteraad weten of grootschalig onderhoud van huidige gebouwen een alternatief is voor nieuwbouw.

Nieuwbouw
Het college is aan de slag gegaan om alle beschikbare informatie te actualiseren en op een rij te zetten. Het resultaat is een 9-pagina tellende raadsinformatiebrief waarin uitgebreid in wordt gegaan op de benodigde investeringen en betaalbaarheid. De conclusie die het college trekt, is dat nieuwbouw meer in de rede ligt dan renovatie. Daarnaast is het betaalbaar en blijft er voldoende financiële ruimte over voor andere investeringen.

Informatieavond
Dinsdagavond 22 februari wordt de raadsinformatiebrief toegelicht. Op verzoek van de gemeenteraad is ook de heer Rein-Aart van Vugt (Deloitte) aanwezig. Rein-Aart van Vugt is een adviseur met veel expertise op het terrein van gemeentefinanciën. Hij geeft 22 februari een toelichting op het dekkingsplan en de staat van de gemeentefinanciën in algemene zin. De (duo)raadsleden krijgen die avond volop de gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst is openbaar en live te volgen via de website: raad.papendrecht.nl

 

Berichtgeving 2021

Raadsbesluit over volgende stap huisvesting voortgezet onderwijs

Dinsdagavond 9 november heeft de gemeenteraad besloten om scenario 2 uit het haalbaarheidsonderzoek (getiteld "twee keer één") verder uit te werken. Dat is het scenario waarin beide middelbare scholen een eigen plek in de gemeente houden, waar alle leerwegen dicht bij elkaar zijn of blijven. Dus het Willem de Zwijgercollege aan de Van der Palmstraat, en CSG De Lage Waard aan de Vijzellaan. De locatie aan de Douwes Dekkerlaan – waar nu het VMBO van CSG De Lage Waard is gehuisvest - komt te vervallen. Op die plek komen nieuwe woningen.

Beide scholen een eigen plek Het idee van een grote campus wordt dus niet uitgewerkt (scenario 4). Dit sluit aan bij de wensen en aandachtspunten die we hebben opgehaald tijdens de inloopmomenten op de beide scholen.

Waarom investeren toekomstige huisvesting? De gemeente heeft een wettelijk zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Het bieden van onderdak aan het voortgezet onderwijs houdt Papendrecht bovendien op de kaart als 'onderwijsgemeente'. Hier hebben het bedrijfsleven, de lokale economie en uiteraard de jeugd zelf belang bij.

Wat is er besloten? De gemeenteraad koos unaniem voor het uitwerken van het scenario "Twee keer één". Er moeten alleen nog een aantal zaken met betrekking tot de betaalbaarheid van toekomstige huisvesting extra worden uitgezocht.

Hoe gaat het nu verder? De gemeente gaat aan de slag met de gebiedsontwikkeling van de Douwes Dekkerlaan. De inpassing van de school- en sportgebouwen op de twee VO-locaties kan nog op veel verschillende manieren. Het scenario "Twee keer één" wordt uitgewerkt in een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp waarin aandacht is voor duurzaamheid, groen en water. Dit doen we in nauw overleg met de scholen. We betrekken tijdig de maatschappelijke organisaties en omwonenden.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg dan de berichtgeving op deze projectpagina. Vragen, aandachtspunten en suggesties kunt u sturen naar huisvestingvo@papendrecht.nl 

Commissie Samenleving vergadert op 14 oktober 2021

Donderdag 14 oktober vergadert de commissie Samenleving om 20.00 uur. Op de agenda staat een oordeelsvormende vergadering over het haalbaarheidsonderzoek voor toekomstige huisvesting VO en het voorstel om een scenario uit te werken in een nadere projectfase. U kunt deze vergadering online volgen. Bekijk de agenda, de bijbehorende stukken en de link naar de digitale vergadering op de site van de gemeenteraad.

Vervolg beeldvormende vergadering commissie Samenleving op 28 september 2021

Dinsdag 28 september is een vergadering van de commissie Samenleving om 20.00 uur. Op de agenda staat het vervolg van de beeldvormende vergadering overhaalbaarheidsonderzoek voor toekomstige huisvesting VO en het voorstel om een scenario uit te werken in een nadere projectfase. U kunt deze vergadering online volgen. Bekijk de agenda, de bijbehorende stukken en de link naar de digitale vergadering op de site van de gemeenteraad.

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting voortgezet onderwijs afgerond

inloopmoment WdZ

Het college van B&W heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd over de nieuwe huisvesting voor beide middelbare scholen in Papendrecht.
Het voorstel is om alle leerwegen van CSG De Lage Waard gezamenlijk te vestigen aan de Vijzellaan. Alle leerwegen van het Willem de Zwijger blijven op de locatie Van der Palmstraat. Beide scholen krijgen een eigen sportgebouw. Uit een onderzoek dat Synarchis in opdracht van de gemeente deed, blijkt dat dit het meest aantrekkelijke scenario is om uit te werken in een nadere projectfase. Dit is in het haalbaarheidsonderzoek scenario 2, getiteld "Twee keer één".

Het doel is om te zorgen dat er een breed aanbod van voortgezet onderwijs in Papendrecht blijft. Kees de Ruijter (wethouder onderwijs): "Het is onze wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en kwalitatieve huisvesting voor de scholen. Daarnaast vinden we het fijn dat jongeren in en om Papendrecht hier naar school kunnen gaan."

Draagvlak

Er is gesproken met sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het draagvlak voor nieuwbouw en het behoud van het voortgezet onderwijs als belangrijke voorziening voor het dorp is groot. De doorslag voor de keuze om beide middelbare scholen hun eigen plek te geven, wordt ingegeven door ruimtelijk en onderwijskundig perspectief. Nieuwbouw voor de middelbare scholen maakt dat er ook nieuwe moderne, multifunctionele sportvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden, waar sportverenigingen buiten schooltijd gebruik van kunnen maken.

Kansengelijkheid

Het onderzoek is in nauw overleg met de schoolbesturen gedaan. De middelbare scholen hechten belang aan behoud van eigen identiteit, kleinschaligheid en ruimte voor praktische uitwerking van de eigen onderwijsvisie. Hiermee blijft de keuzevrijheid voor ouders en leerlingen gewaarborgd. Ook kansengelijkheid vinden beide scholen belangrijk. Daarom hebben zij een sterke voorkeur voor eigen gebouwen waarin leerlingen van alle niveaus dicht bij elkaar in de buurt zijn of blijven. Dit sluit aan bij het advies van onderwijsorganisaties en wetenschappelijk onderzoek om leerlingen met verschillende niveaus en achtergronden niet te scheiden, maar te mengen.

Gesprekken in de buurt

In juli vonden er inloopmomenten plaats in de schoolgebouwen van het Willem de Zwijger College en CSG De Lage Waard. Omwonenden en andere belangstellenden gingen daar in gesprek over de verschillende scenario's.

Kees de Ruijter (wethouder onderwijs) vertelt over de inloopmomenten: "Veel mensen die ik sprak gaven aan de middelbare scholen als fijne buur te beschouwen. Ze vinden het prima als de scholen op de huidige locaties blijven. Naar de toekomst toe vroegen omwonenden aandacht voor verkeer, bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Dat zijn begrijpelijke vragen, waar we ook in een latere projectfase weer over in gesprek gaan met elkaar."

Wonen

Het besluit om nieuwbouw voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen, biedt op allerlei vlakken kansen voor Papendrecht. Uit onderzoek van Synarchis blijkt dat er voldoende plaats is voor het realiseren van groen en woningbouw.

Hoe gaat het verder

In deze fase gaat het alleen nog om het aanwijzen van de locaties. De inpassing van de school- en sportgebouwen kan nog op veel verschillende manieren. Als de gemeenteraad een voorkeursscenario aanwijst, komt er een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp waarin aandacht is voor duurzaamheid, groen en water. Daarnaast komt er een dekkingsplan waarin staat hoeveel de ontwikkeling gaat kosten en hoe dat betaald kan worden. Dat wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd.
De commissie Samenleving vergadert donderdag 16 september over het voorstel.

Lees hier het haalbaarheidsonderzoek naar toekomstbestendige VO-scholen in Papendrecht van Synarchis.

Vergaderstukken haalbaarheidsonderzoek bij commissie Samenleving 16 september 2021

Donderdag 16 september vergadert de commissie Samenleving om 20.00 uur. Op de agenda staat het haalbaarheidsonderzoek voor toekomstige huisvesting VO en het voorstel om een scenario uit te werken in een nadere projectfase. U kunt deze vergadering online volgen. Bekijk de agenda, de bijbehorende stukken en de link naar de digitale vergadering op de site van de gemeenteraad.

Inloopmomenten over scenario's huisvesting middelbare scholen goed bezocht

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de scholen passen op de huidige schoollocaties Vijzellaan en Van der Palmstraat. Het kan zelfs op verschillende manieren. We hebben vier scenario's uitgewerkt. Op 12 en 13 juli gingen we in gesprek met over ruim 60 belangstellenden. We spraken onder andere over thema's als ontwerp, groen, veiligheid en verkeer. We hebben de input verzameld en voor u samengevat. Lees hier het verslag van de inloopavonden.  

Uitnodiging inloopmomenten scenario's huisvesting middelbare scholen op 12 en 13 juli

De gebouwen van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College zijn hard aan vernieuwing toe. De afgelopen maanden hebben we onderzocht of en hoe frisse en energiezuinige schoolgebouwen gerealiseerd kunnen worden, om zo de kwaliteit en continuïteit van het voortgezet onderwijs in Papendrecht te waarborgen. We gaan er vanuit dat scholen in principe terugkomen op de locaties waar zij nu gevestigd zijn: Vijzellaan en Van der Palmstraat. De locatie aan de Burgemeester Keijzerweg komt vrij. Uit ons onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is op de huidige locatie huisvesting voor de middelbare scholen terug te laten komen.

Vier scenario's

Er liggen nu vier scenario's op tafel waarbij ook rekening is gehouden met groen, parkeren, verkeer en duurzaamheid. In elk scenario worden de verschillende schoolonderdelen VMBO, VMBO-T, HAVO/VWO en sport op een andere manier op de locaties geclusterd.

Puzzelstukken

Per scenario zijn er kaartjes gemaakt met voorbeelden van hoe dit ingepast kan worden. Dit kan namelijk op verschillende manieren. De kaartjes zijn dus geen eindplan, maar geven een indruk van de betekenis van een scenario. Op deze pagina vindt u alle informatie en kaartjes. 

U bent welkom bij de inloopmomenten op 12 en 13 juli

Het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College is tijdens deze bijeenkomsten aanwezig voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. We waarderen het om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te zijn over het komende proces, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen. De inloopmomenten worden gehouden op:

Datum Locatie Tijd
Maandag 12 juli

Willem de Zwijger College, 

Van der Palmstraat 2

tussen 17.00 – 19.00 uur
Dinsdag 13 juli

CSG De Lage Waard,

Vijzellaan 4

tussen 17.00 – 19.00 uur


Aanmelden is niet nodig. Beide avonden zijn bedoeld voor de omwonenden van beide locaties, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden. U kunt binnen lopen op de dag en het moment die u passen. Uiteraard houden we in de opzet rekening met de coronamaatregelen die op dat moment gelden, zoals de 1,5 meter afstand.

Hoe gaat het verder

Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Het college doet in september een voorstel aan de raad. Als de gemeenteraad een keuze maakt voor een scenario, gaan we dat uitwerken in concretere voorstellen. 

Waar kunt u terecht met vragen en suggesties?

Buiten de inloopmomenten die we organiseren, bent u altijd welkom contact op te nemen met het projectteam van de gemeente. Ook voor vragen over dit project kunt u bij hen terecht. Stuur een e-mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl en we nemen contact met u op.

De jeugd heeft de toekomst!

Frisse en duurzame schoolgebouwen dragen bij aan een fijne schooltijd. Duidelijk is dat de huidige gebouwen aan vernieuwing toe zijn. Nieuwbouw vraagt om flinke investeringen. Niet alleen in gebouwen maar ook in het onderwijs zelf. De gemeente Papendrecht onderzoekt daarom hoe en waar nieuwe middelbare scholen in Papendrecht gebouwd zouden kunnen worden. Dit doen we samen met middelbare scholen CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College.

Bestaande locaties

We kijken in het onderzoek voornamelijk naar de bestaande locaties. We gaan ervan uit dat de locatie op de Burgemeester Keijzerweg in de toekomst niet meer nodig is. 

Slimme bundeling van functies

Ook kijken we of op de locaties een slimme bundeling van functies kan worden gemaakt. Waardoor onderwijs, sport, wonen en verenigingsleven kunnen samenkomen. Dat doen we duurzaam en klimaatbestendig. 

Heeft u suggesties?

Het onderzoek doen we samen met u. Heeft u als inwoner, betrokkene of vereniging ideeën of suggesties voor dit project? Stuur dan een mail naar huisvestingvo@papendrecht.nl

Vervolg

Na de zomer besluit de gemeenteraad over de volgende stap in het proces. Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Houd dan deze projectpagina in de gaten.

Vergadering Commissie Samenleving 8 april 2021, 20.00 uur

Donderdag 8 april vergadert de Commissie Samenleving om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering wordt een stand van zaken over het Haalbaarheidsonderzoek VO gepresenteerd. U kunt deze vergadering online volgen. Bekijk de agenda en de link naar de digitale vergadering op de site van de gemeenteraad