Concept Brief Veerpromenade 2023-0149269 d.d. 16-10-2023


Aan de bewoner(s) van:


Volgens adressenlijst

datum


23 oktober 2023


behandeld door


W. van den Bosch


ons kenmerk


2023-0149269


doorkiesnummer


14 078


onderwerp


Ontwikkeling Veerpromenade


Geachte mevrouw, mijnheer,


De gemeente Papendrecht heeft een beeldkwaliteitskader opgesteld voor de Veerpromenade. Dit beeldkwaliteitsplan vormt het architectonische uitwerkingskader voor de geplande nieuwbouw aan het marktplein en past binnen het nieuwe bestemmingsplan. Als omwonende informeren wij u graag hierover met deze brief.

Het beeldkwaliteitskader vormt een gedetailleerde beschrijving van de architectuur die de gemeente voor ogen heeft. Uitgangspunt hiervoor is het dorpse karakter van Papendrecht. Daartoe is aansluiting gezocht bij het nieuwbouwplan voor het pand waarin voorheen Zuidweg optiek was gevestigd en bij het gebouw schuin aan de overkant van de straat, waarin de oogkliniek is gevestigd. Dit wijkt af van de eerdere hoogstedelijke impressies die zijn getoond bij de behandeling van het stedenbouwkundig kader.

Het beeldkwaliteitskader gaat ook uit van één bouwmassa. Als gevolg van veranderde marktomstandigheden leidt een model met twee afzonderlijke torens niet langer tot een haalbare ontwikkeling. Verder is gekozen de voetprint van het gebouw iets kleiner te maken waardoor een doorkijk ontstaat ter hoogte van de voormalige optiek, en om het hoogste volume op te schuiven in de richting van het gemeentehuis. Door de bebouwingsgrens aan de Veerpromenade gedeeltelijk terug te leggen wordt de afstand tot aan de bestaande bebouwing vergroot en ontstaat op straatniveau een klein pleintje.

Het beeldkwaliteitsplan ligt tot 21 november 2023 ter inzage op het gemeentehuis en is te downloaden vanaf de gemeentelijke website. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer Van den Bosch, telefoon 078-770 6361. U kunt ook schriftelijk reageren. Aan de hand van de reacties wordt beoordeeld of het beeldkwaliteitsplan wordt aangepast. Eind dit jaar ligt het plan bij de gemeenteraad ter besluitvorming. Alle reacties zijn dan ook (anoniem) voor de gemeenteraad te lezen.


Met vriendelijke groet,


Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

namens dezen,

teamleider Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed.
F. Bergmans