Veerpromenade

De gemeente werkt aan plannen voor nieuwbouw aan de Veerpromenade. Op de lege plek naast het gemeentehuis, waar ooit het Van der Kevie pand stond, moet een beeldbepalend gebouw komen te staan. De ruimtelijke kaders waarbinnen deze ontwikkeling moet plaatsvinden, zijn op 4 november vastgesteld door de gemeenteraad.

Na de beeldvormende sessie in juni 2020 is hard gewerkt aan een stedenbouwkundig kader. Het oorspronkelijke plan uit 2016 om op deze locatie een Kennismarkt te bouwen is definitief van tafel.  De gemeente heeft architectenbureau Arons & Gelauff uit Amsterdam gevraagd om, rekening houdend met alle omgevingsfactoren, een nieuw stedenbouwkundig voorstel te doen en dit uit te werken tot een richtinggevend schetsontwerp. 

Impressie
De afgelopen maanden heeft dit architectenbureau uitvoerig studie gedaan naar de locatie en de bouwmassa die het beste aansluit op de omgeving. Hierbij is ook rekening gehouden met de belangen van omwonenden. De studies en analyses hebben geleid tot een aantal modellen die zijn voorgelegd aan bewonerspanels. De architect heeft op basis van hun inbreng een de modellen verder aangescherpt.
De getoonde impressies zijn denkrichtingen. De beelden roepen een bepaalde sfeer op waaraan wordt gedacht maar zijn zeker niet definitief. Wanneer we verder komen in het proces zal ook een landschapsarchitect betrokken worden voor de vergroening en de daktuinen.

Invulling
De gemeente bouwt de appartementen niet zelf. Daarvoor wordt een projectontwikkelaar gezocht, die ook de verkoop regelt. Zodra daar meer over bekend is, leest u dat op deze website. Mogelijk worden zo'n 30 woningen gerealiseerd. Een deel van de woningen is bestemd voor starters. De Invulling van de plint zal later in het project meer vorm krijgen. Op dit moment is vooral aandacht uitgegaan naar de bouwmassa in relatie tot het plein en de omliggende bebouwing. Zodra meer bekend is over de plint, zal ook dat worden aangegeven op deze website.

Planning

Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in december 2022 besproken in de gemeenteraad. Als het voorstel wordt aangenomen, gaat de gemeente het plan aanbieden aan marktpartijen. Naar verwachting wordt in september 2023 voor de bouw van de appartementen een partij gecontracteerd.
 

Meer informatie
Heeft u een vraag of een reactie? Stuurt u dan een e-mail naar w.vanden.bosch@papendrecht.nl of bel naar 078-7706361. 

Bijlagen
Panelen informatieavond september 2021
Reactie op ingediende opmerkingen bouwplannen 16-6-2021
Veerpromenade panelen 7-9-2021
Quickscan windhinder