Ruimtelijk Beleid

Op deze pagina vindt u algemeen geldende beleidskaders op het gebied van de ruimtelijke ordening.

Archeologie

De Beleidsnota archeologie gaat in op het archeologiebeleid van de gemeente Papendrecht. Dit beleid is gebaseerd op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart (zie ook bijlage 1 en bijlage 2). Op de verwachtings- en beleidskaart is te zien waar archeologische waarden in de bodem zitten of verwacht kunnen worden. Met de kaart hoeft niet meer bij ieder op te stellen bestemmingsplan of beheersverordening een apart archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd.

Bouwverordening

Als u een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen indient, toetst de gemeente uw plan onder andere aan de Bouwverordening Papendrecht 2018.

Dijkvisie

Het dijklint is de oorsprong van Papendrecht. De gemeente streeft naar het behoud van de dijkkarakteristiek. Bouwplannen aan de dijk moeten daarom voldoen aan de Dijkvisie.

Erfgoed

In de Erfgoedverordening Papendrecht 2012 zijn onder andere regels opgenomen op grond waarvan het college vergunningen voor rijksmonumenten kan verlenen en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden kan aanwijzen.

Parkeren

De nota parkeerbeleid centrum geeft inzicht in de manier waarop wij met parkeren omgaan binnen Papendrecht. Hierbij ligt vooral de focus op het vernieuwde centrumgebied en de hier geldende regulering bij zowel het straat- als garageparkeren.
Het uitvoeringsplan parkeren centrum bevat concrete beleidsregels en "spelregels" om het parkeerbeleid in prakrijk werkbaar en uitvoerbaar te maken.
Parkeernormen zijn een hulpmiddel bij het realiseren van een duurzaam aanbod parkeerplaatsen. Een parkeernorm drukt de parkeerbehoefte van een functie uit in het aantal parkeerplaatsen per functie eenheid. De normen die zijn opgenomen in de parkeernormennota dienen als basis voor (nieuwe) ontwikkelingen en/of functiewijzigingen. Tevens dient dit als beoordelingskader voor de haalbaarheid van (bestemmings)plannen.

Verkeer

De beleidskaders op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit zijn uitgewerkt in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2010-2020, Een visie op een heldere weg naar de toekomst. Het plan vormt dit plan de basis voor uitwerking van andere beleidsterreinen zoals parkeren.

Visie op groenblauwe netwerk

Om het groene karakter van Papendrecht te behouden en waar mogelijk te versterken, heeft de gemeente een visie op het groenblauwe netwerk.

Woonplan

Het Woonplan 2020-2030 geeft aan hoe de gemeente de woonkwaliteit in Papendrecht ook in de toekomst wil borgen voor haar  (toekomstige) inwoners. Tevens wordt hiermee op het terrein van wonen uitvoering gegeven aan de Groeiagenda 2030 – goed leven in de Drechtsteden en de Regionale woonvisie 2017-2031 – goed wonen in de Drechtsteden.