UPDATE COVID-19 EN SPORT 13 januari 2021

UPDATE COVID-19 EN SPORT

Kenmerk: VSG/2021/AJ/re-U21009
Onderwerp: UPDATE COVID-19 EN SPORT
Contactpersoon: Andre de Jeu


Geachte wethouder sport/college,

De persconferentie dinsdagavond 12 januari jl. van onze minister president, heeft voor de sport geen verandering in de situatie gebracht zoals wij deze sinds december 2020 kennen. Helaas is de verlenging van de maatregelen ook wat Vereniging Sport en Gemeenten betreft noodzakelijk om het coronavirus verder terug te dringen. Toch hebben wij gemeend u met deze update te informeren over een aantal lopende zaken.

Financieel

De financiële compensatiemaatregelen TVS voor gemeenten voor de kwijtschelding van huur over Q4 2020 (35 miljoen beschikbaar) en TASO voor sportverenigingen over Q4 2020 (25 miljoen beschikbaar) gaan naar verwachting in de tweede helft van februari in werking.

De regeling voor de zwembaden en ijsbanen over 2020 (beschikbaar 100 miljoen) wordt een SPUK-regeling. Omdat hierbij de jaarcijfers 2020 een belangrijke rol spelen zal deze regeling begin april open gaan. Zodra de definitieve details hiervan bekend zijn zullen wij u uiteraard hierover informeren.

Inmiddels zijn ook de gesprekken over regelingen voor 2021 gaande. Wij gaan ervan uit dat het hier om dezelfde drie hierboven genoemde compensatieregelingen zal gaan. Ook hierover zullen wij u op de hoogte houden.

Topcompetities

Zoals in eerdere updates aangegeven mogen vanaf 17 december jl. topsporters die actief zijn in topsportcompetities weer, onder voorwaarden van het topsportprotocol (https://nocnsf.nl/sportprotocol) in groepen trainen en wedstrijden spelen. Het gaat daarbij om een selecte groep van 1000 voetballers en ca. 5000 topsporters uit andere competities. In de bijlagen treft u de nieuwe versie aan van sporten en locaties die het betreft.

Extra programmering voor de jeugd

We hebben in de kerstvakantie mooie initiatieven gezien om in ieder geval voor de jeugd extra (buiten)sportactiviteiten te organiseren. Een consortium bestaande uit de Krajicek Foundation, Cruyff Foundation en Sociaal Werk Nederland bieden hiervoor ook een financiële ondersteuning onder de noemer van Wintergames voor extra programmering van lokale sport- en spelactiviteiten, die in samenspraak met jongeren bedacht en georganiseerd worden. Deze regeling loopt nog even door. Actuele informatie hierover kunt u vinden via deze link: https://wintergames2020.nl/

Zwemscholen en zwemlessen

Meerdere gemeenten hebben ons benaderd over een brief die zij hebben ontvangen van de Stichting Water- en Zwemveiligheid met betrekking tot de nood die zwemscholen ervaren. Voor de problematiek van de zwembaden als gevolg van COVID-19 hebben de KNZB (zwemverenigingen), de Nationale Raad voor de Zwemveiligheid (o.a. Zwem ABC), de WIZZ (zwembadexploitanten zoals LACO, Optisport en Sportfondsen Nederland), HISWA-Recron (recreatieparken e.d.), Vaktechnische Commissie Zwembaden (zwembadtechnieken) en Verenging Sport en Gemeenten zich verenigd in een “crisisteam zwembaden”. Hiermee zijn nagenoeg alle ca. 650 publiek toegankelijke zwembaden in Nederland vertegenwoordigd.

Zwemscholen zijn in veruit de meeste gevallen ondernemers die deels huren van de reguliere zwembaden (meestal commercieel tarief), maar vooral gebruik maken van veelal kleinere zwemvoorzieningen in hotels, sauna’s, bij zorginstellingen en dergelijke. Daarmee zijn zij vergelijkbaar met bijvoorbeeld fitnessorganisaties. Voor hen geldt dat zij gebruik kunnen maken van de bestaande regelingen zoals NOW en TVL en niet van de sportregeling zoals eerder in deze brief beschreven. Zij zouden daarom ook hun belang het best bij een organisatie als MKB Nederland kunnen neerleggen.

Hoewel het onduidelijk is wie de brievenschrijver precies vertegenwoordigt, hebben bovenstaande koepelorganisaties een open uitnodiging gedaan voor een gesprek op korte termijn. Tot op heden is daar echter niet op ingegaan. Het hoeft geen betoog dat alle koepels het belang van het leren zwemmen en de zwemveiligheid van elk kind even belangrijk vinden. En dat wij ernaar uitzien dat zwemles weer gegeven mag worden.

Mocht u hierover meer informatie willen, dan zijn wij via onderstaande mail natuurlijk daarvoor bereikbaar.

Natuurijs

In de bijlagen (onderaan deze brief) treft u een handreiking van de KNSB. Deze gaat over het geval dat het gaat vriezen en er op natuurijs geschaatst zou kunnen worden. Wij zijn ons ervan bewust dat grootschalige samenkomsten op dit moment niet toegestaan zijn en ook niet gestimuleerd moeten worden. Echter naar aanleiding van de televisiebeelden van de drukte rondom het drielandenpunt als gevolg van sneeuwval de afgelopen week, hebben wij gemeend dit document toch met u te delen. Voor vragen kunt u daarover natuurlijk terecht bij de KNSB.

Nuttige links en contacten

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

 

Met vriendelijke groet,
 
André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten