Willem Kloosstraat

We zijn bezig met de voorbereiding van het project 'Groot onderhoud Willem Kloosstraat en omgeving'. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit het vervangen van de verharding, riolering, openbaar groen en bomen, aanleg drainage en aanbrengen van waterbergende fundering.

Update 14 mei: Opdracht werkzaamheden verstrekt

  • Op 14 mei 2019 heeft Verheij Infra B.V. uit Sliedrecht opdracht gekregen om de werkzaamheden aan de Willem Kloosstraat en omgeving uit te voeren.
  • We zijn blij dat we een lokale aannemer hebben gecontracteerd die ervaring heeft in Papendrecht met soortgelijke projecten.
  • De aannemer start nu met de voorbereiding en zal de planning opstellen en de fasering uitwerken. Ook kunnen ze nu de nodige materialen gaan bestellen.
  • Op het moment dat de planning en fasering bekend is, zal dit op deze website geplaatst worden en ontvangen de bewoners binnen het projectgebied een bewonersbrief.

Update 5 maart: Definitief Ontwerp Vastgesteld

  • Het Definitief Ontwerp is aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Zij hebben alle zienswijzen en reacties in overweging genomen en het  definitief ontwerp op 5 maart 2019 vastgesteld.

Ter visie legging

Als afronding van de inspraakprocedure is het definitief ontwerp en het verslag opgesteld. U vindt deze stukken onderaan dit bericht. Hiermee is de inspraakprocedure voor het groot onderhoud aan de Willem Kloosstraat afgerond. Op dit definitief ontwerp is geen inspraak meer mogelijk.

Start werkzaamheden

Het definitief ontwerp wordt de komende tijd verder technisch uitgewerkt zodat het middels een aanbesteding op de markt kan worden gezet. Zodra de aannemer bekend is, ontvangt u nadere informatie over de exacte planning en contactgegevens van de aannemer en van de gemeente die u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt benaderen.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in juni 2019 starten. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen. Vooruitlopend op de werkzaamheden zullen er voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden, zoals het kappen van bomen op basis van het definitief ontwerp.

Planning

Na vaststelling van het Definitief Ontwerp kan het project via een aanbesteding op de markt worden gebracht. Voordat de werkzaamheden starten ontvangt u een brief en verschijnt er een bericht op deze website over de exacte start en locatie. De nutsbedrijven zijn inmiddels gestart met saneren en vervangen van kabels en leidingen. Het straatwerk wordt hierbij tijdelijk hersteld.

  • 1e kwartaal 2019: Groenwerkzaamheden
  • 2e kwartaal 2019: Start herinrichting
  • 3e kwartaal 2020: Oplevering werkzaamheden

Te kappen bomen

De bomen in het projectgebied zijn onderzocht door Bomenwacht Nederland. Een groot aantal bomen hebben een slechte conditie en een beperkte levensverwachting. Deze bomen worden verwijderd. Ook worden bomen gekapt om andere bomen meer ruimte te geven, zodat ze kunnen groeien en daardoor wordt de levensduur verlengd. Daarnaast worden er bomen gekapt ten gevolge van het nieuwe ontwerp. In totaal worden er 58 bomen gekapt. Tijdens de herinrichting (vanaf juni 2019) worden er 46 bomen nieuw aangeplant. Voor de overige 12 bomen is compensatie binnen de gemeente gevonden aan de Zernikelaan.

De bomen worden nu al gekapt om het broedseizoen voor vogels voor te zijn.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Den Boer Groenprojecten in de periode van 18 t/m 29 maart.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat er parkeerplaatsen, trottoirs of de rijweg tijdelijke wordt afgezet. Dit vanwege het gevaar van vallende takken of het afvoeren van de stammen en snoeihout.

Meest gestelde vragen bij groot onderhoud

De ervaring van de gemeente is dat tijdens groot onderhoud in de wijk een aantal vragen regelmatig terugkomen (o.a. vragen met betrekking tot de inspraakprocedure). De meest gestelde vragen hebben we voor u gebundeld met daarop de reactie vanuit de gemeente. Mogelijk dat uw vraag hiermee op voorhand al beantwoord is.

Subsidie voor vergroening van uw tuin, huis of straat

De gemeente gaat groot onderhoud plegen in uw wijk. Dat houdt in dat de riolering wordt vervangen en dat de openbare ruimte als geheel naar de oorspronkelijke aanleghoogte wordt teruggebracht. In de praktijk kan dit betekenen dat er bij u eveneens aanleiding ontstaat uw voortuin op te hogen en opnieuw in te richten. Indien dit het geval is, willen wij u graag attenderen op de subsidieregeling 'Klimaatactief'.  Sinds 1 januari 2018 kunt u als inwoner van Papendrecht subsidie ontvangen van het Waterschap Rivierenland als u maatregelen treft om uw tuin, huis of straat klimaatbestendig te maken. U kunt denken aan een (extra) groenstrook in uw tuin door tegels te vervangen met planten, een regenton te plaatsen en/of een groen dak aan te leggen.

Informatie over de subsidiemogelijkheden en de procedure kunt u vinden op: www.hohohoosbui.nl en op Papendrecht Duurzaam.

Bijlagen

Diverse stukken aangaande het Voorlopig ontwerp zijn in te zien en te downloaden.

Nog even teruglezen hoe we tot het Voorlopig Ontwerp zijn gekomen? Op deze pagina leest u alles over het proces van het Voorlopig Ontwerp.

Vragen

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u bellen naar 14078.