Park Slobbengors en Industrieweg

De gemeente is gestart met de aanleg van park Slobbengors gelijktijdig met de reconstructie van de Industrieweg. Het project verloopt in drie fasen. Medio 2019 zal het voornaamste deel zijn afgerond.

Wat gaan we precies doen?

De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit vier elementen:

  1. Het herinrichten van de weg vanaf de wegversmalling in het midden richting Westeind. Hierbij wordt de openbare ruimte op een aantal punten aangepast, waardoor meer parkeerruimte ontstaat en de snelheid wordt teruggebracht.
  2. Aanpassing van de parkeervakken in het deel ter hoogte van de sportvelden, zodat het netjes aansluit op het nieuwe deel. Gelijktijdig zal ook het talud langs de voetbalvelden in zijn geheel aangeplant worden.
  3. De inrichting van het park rondom het nieuwe hoofdkantoor. In het gebied worden bomen geplant en wandelpaden aangelegd, zodat een prettig buitengebied ontstaat.
  4. De aanpassing van het wegvak tussen het  kruispunt Industrieweg/Westeind en de loswal. De bedoeling is het kruispunt aan te passen zodat een veiliger oversteek ontstaat. Ook is het de bedoeling het langzaam verkeer te scheiden van de rijbaan.

Planning  

De werkzaamheden aan de Industrieweg worden uitgevoerd door Boskalis Nederland B.V. en zijn gestart op maandag 26 november 2018. Naar verwachting zullen de totale werkzaamheden circa 6 maanden in beslag nemen. Uiteraard is dit afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden.

De werkzaamheden aan het park worden uitgevoerd door GKB Realisatie en zijn opgestart vanaf eind januari 2019. De bedoeling is omstreeks april het park ingericht te hebben. Mogelijk dat een deel van de aanplant opschuift naar de herfst, omdat rekening gehouden moet worden met het plantseizoen.

Het werk vanaf de inrit van Fokker aan het einde van de Industrieweg tot en met het kruispunt Westeind wordt op zijn vroegst pas in 2020 uitgevoerd. Dit in verband met onzekerheid over een eventuele dijkverzwaring op dit gedeelte.

Update:

  • Op dinsdag 9 april wordt de Industrieweg afgesloten van 19:00 uur tot 05:00 uur. De deklaag van het asfalt zal dan gefreesd worden.
  • Op woensdag 10 april zal de Industrieweg weer afgesloten zijn van 19:00 uur tot 05:00 uur. De nieuwe deklaag van het asfalt wordt dan aangebracht.
  • Donderdagochtend na 05:00 uur is de weg weer volledig toegankelijk voor verkeer. Bekijk de omleidingsroute.

Bereikbaarheid

Op de Industrieweg wordt het verkeer middels een verkeersregelinstallatie en met borden door het werkvak heengeleid. De aannemer draagt er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zorg voor de bereikbaarheid. Parkeren van auto’s dient buiten het werkvak te gebeuren op plaatsen waar parkeren is toegestaan. Mogelijk dat u dus tijdelijk iets verder moet lopen. In de periode van uitvoering is enige overlast helaas niet te vermijden en wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uitvoeder de heer Hage van de gemeente Papendrecht, telefoon 078-770 6298; indien afwezig directievoerder de heer Borghuis 078 770 6254.

Documenten