Ombuigingen

Papendrecht moet de komende jaren bezuinigen om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen in 2025. Om dit realiseren is een traject van ombuigingen gestart waarin breed wordt gekeken hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Ook subsidies komen aan de orde.

De komende tijd zal meer duidelijk worden gegeven over de precieze invulling en uitvoering van de plannen. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over ontwikkelingen rondom dit proces waarbij veel organisaties en instellingen uit de gemeenten worden betrokken.

College verlaagt subsidiebudget met ruim 500.000 euro (4 februari 2021)

Onvermijdelijke besparing op subsidies in gang gezet.

Het college van B&W van Papendrecht heeft vandaag diverse organisaties geïnformeerd over een voorstel tot beëindiging of verlaging van hun subsidie vanaf 2022. In totaal gaat het om een besparing van ruim 500.000 euro op de gemeentelijke subsidies voor sport, cultuur en sociaal domein.

De maatregel is onderdeel van het grootschalige traject om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen euro in 2025. In de komende periode zal de gemeente met alle betrokken organisaties in gesprek gaan om toelichting te geven op het voorlopige besluit. In april wordt een definitief besluit over de subsidies genomen.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële tekorten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen.
Het afgelopen half jaar heeft het college gewerkt aan een uitgebreide lijst van mogelijkheden om het tekort om te buigen. Daarbij is ook besloten om alle subsidies kritisch tegen het licht te houden. De organisaties die subsidies ontvangen, zijn hierover in oktober al ingelicht.

Pijnlijke beslissingen

Wethouder Pieter Paans: "In de afgelopen maanden zijn alle subsidies uitvoerig bekeken en zijn de gevolgen van bezuinigingen uitgewerkt. We hebben dit zeer zorgvuldig gedaan en moeten helaas pijnlijke beslissingen nemen."
De grootste besparing op het subsidiebudget is het gefaseerd afbouwen van 200 duizend euro subsidie aan de bibliotheek. Daarnaast wordt ook bij Sterk Papendrecht in drie jaar tijd 150 duizend euro bezuinigd. Wethouder Corine Verver: "Het gaat om grote en kleine bedragen bij veel verschillende organisaties. Zo worden bijvoorbeeld ook het sportgala en het beeldenpark geraakt. We realiseren ons goed dat dit voor veel organisaties heel vervelend nieuws is. We moeten echter het tekort terugdringen om te voorkomen dat we in de toekomst voor grote structurele  problemen staan."

Vervolgtraject

Vrijwel alle organisaties die te maken krijgen met verlaging of beëindiging van hun subsidie, zijn hierover inmiddels per telefoon geïnformeerd. Enkele organisaties konden vanochtend niet worden bereikt, maar allen ontvangen zij een brief over het voorgenomen besluit. Pieter Paans: "Sommige organisaties voelden het wellicht al aankomen, maar het valt natuurlijk altijd enorm tegen. Om die reden nodigt de gemeente iedereen in de komende periode uit, zodat we toelichting kunnen geven op ons besluit. De organisaties kunnen dan zelf natuurlijk ook hun zienswijze op het besluit geven. Als de gesprekken zijn gevoerd, wordt in april een definitief besluit genomen."

Breder pakket

Naast de bezuiniging op subsidies werkt de gemeente nog aan andere mogelijkheden om het toekomstige tekort om te buigen. Alle organisaties die op de lijst van mogelijke ombuigingen staan, zijn hierover inmiddels geïnformeerd en worden waar mogelijk bij deze trajecten betrokken.
Alle maatregelen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat in de toekomst een tekort ontstaat van 8 miljoen euro. In de begroting voor 2021 is inmiddels een bezuiniging gerealiseerd van ongeveer twee miljoen euro.

Bijlagen: Rib Ombuigingen subsidies en Lijst organisaties Ombuigingen subsidies

Ombuigingstraject gemeente nu echt van start (3 december 2020)

Papendrecht moet 8 miljoen bezuinigen  

Met het afronden van de begroting voor 2021 drie weken geleden, begint voor de gemeente Papendrecht het grootschalige traject van ombuigingen om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen euro in 2025. In de begroting voor 2021 is inmiddels een besparing bereikt van 2 miljoen euro. De resterende 6 miljoen moet komen uit verschillende ombuigingstrajecten waarbij zo veel mogelijk organisaties en instellingen uit Papendrecht betrokken worden om mee te denken.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële onzekerheid. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen. De gemeente houdt er rekening mee dat dit alles bij elkaar een toekomstig tekort oplevert van 8 miljoen euro.

Wethouder financiën Pieter Paans: "We moeten het tekort nu terugdringen om te voorkomen dat dit anders serieus ingrijpt op ons maatschappelijk leef- en woonklimaat. Dat betekent dat soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt."
Het afgelopen half jaar heeft het college samen met de gemeenteraad gewerkt aan een uitgebreide lijst van mogelijkheden om het tekort om te buigen. Deze lijst is ingekort en verdeeld in trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Daarnaast wordt ook naar subsidies gekeken. Alle organisaties die op de lijst van mogelijke ombuigingen staan, zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Vervolgtraject

De komende maanden gaat de gemeente het gesprek aan met betrokken organisaties om te zoeken naar mogelijkheden om toekomstige tekorten te voorkomen. Voor elk traject wordt bekeken welke mate van participatie er mogelijk is. Wethouder Pieter Paans: "Het wil niet zeggen dat iedereen die op de lijst staat ook daadwerkelijk te maken krijgt met bezuinigingen. Het gaat ons niet alleen om het korten van budgetten, maar ook om het nadenken hoe zaken slimmer en efficiënter kunnen worden geregeld, met behoud van kwaliteit en karakter."

Realistisch omgaan met ambities

Het college benadrukt dat op dit moment nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Pieter Paans: “Het staat wel vast dat er moet worden bezuinigd, al zullen wij altijd inspelen op de financiële werkelijkheid van het moment en proberen om geen maatregelen door te voeren die achteraf niet nodig blijken te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we kunnen werken aan een sterk en toekomstbestendig Papendrecht waarin we ons kenmerkende karakter kunnen behouden en tegelijkertijd realistisch omgaan met ambities.”

Sluitende begroting voor 2021 (12 november 2020)

Gemeente zet eerste stap naar toekomstbestendig Papendrecht

De gemeente Papendrecht heeft een begroting voor 2021 samengesteld waarin een bezuiniging is bereikt van ongeveer twee miljoen euro. Deze bezuiniging is een eerste bouwsteen in het proces waarin moet worden voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen euro in 2025. Door minder behoudend te begroten dan voorheen en door financieel technische maatregelen door te voeren, is de besparing bereikt zonder direct merkbare gevolgen voor de inwoners van Papendrecht.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële onzekerheid. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen. De gemeente houdt er rekening mee dat dit alles bij elkaar een toekomstig tekort oplevert van 8 miljoen euro.

Twee miljoen minder begroot

De gemeente heeft nadrukkelijk gekeken waar besparingsmogelijkheden liggen binnen het bestaande budget. Door een aantal financiële maatregelen door te voeren, is voor de begroting van 2021 een bezuiniging bereikt van ongeveer 2 miljoen euro. Hiermee wordt ongeveer 25% van het noodzakelijke totale besparingsbedrag bereikt. Wethouder Financiën, Pieter Paans: “In tegenstelling tot andere jaren varen we iets scherper aan de wind, zonder grote risico’s en vooral zonder direct merkbare gevolgen voor Papendrecht. We houden in de begroting voor 2021 zelfs een klein overschot achter de hand om mogelijke tekorten aan te vullen.”

Realistisch omgaan met ambities

De begroting voor 2021 is een eerste stap op weg naar meer maatregelen om toekomstige tekorten te voorkomen. Pieter Paans hierover: “Voor alle duidelijkheid: er is nog geen enkel besluit genomen, maar dat er moet worden bezuinigd staat vast. Ik realiseer me dan ook heel goed dat soms pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. Door zoveel mogelijk organisaties hierbij te betrekken denk ik echter dat we samen kunnen werken aan een sterk en toekomstbestendig Papendrecht waarin we ons kenmerkende karakter kunnen behouden en tegelijkertijd realistisch omgaan met ambities.”

De begroting van 2021 wordt op 12 november in de gemeenteraad besproken. Meer informatie over de begroting? Kijk op https://papendrecht.begrotingsapp.nl/

Ombuigingstraject gaat van start in Papendrecht (3 september 2020)

De gemeente Papendrecht heeft de komende jaren te maken met een enorme ombuigingsopgave die zonder ingrijpen oploopt naar ruim €8.000.000 in 2025. De gemeente moet drastisch bezuinigen.

Op verzoek van het college zijn ambtelijk alle mogelijke ombuigingsmogelijkheden, zonder heilige huisjes, in kaart gebracht. Met als resultaat een overzicht met 182 mogelijkheden. Het overzicht van alle ombuigingsmogelijkheden is na te lezen in deze ombuigingscatalogus.

Het betreft een ruwe opsomming van ombuigingsmogelijkheden die ingevoerd zouden kunnen worden vanaf 2022. Alles is bespreekbaar. Er zijn geen keuzes gemaakt. Keuzes worden gemaakt bij de begrotingsbespreking 2022 in het najaar van 2021 m.u.v. de subsidieafspraken. Deze afspraken worden begin volgend jaar vastgesteld.

In voorbereiding op het verdere keuzeproces, worden op 14 september 2020 de ombuigingscatalogus en de collegevisie voor Papendrecht voor de komende jaren toegelicht aan de gemeenteraad tijdens de commissie ABZ. Deze avond is via een livestream via de website te volgen. De avond begint om 20.00 uur. De commissie ABZ spreekt zich op 12 oktober 2020 uit over de uit te werken ombuigingen op basis van een voorstel van het college van B&W.

Totaalpakket ombuigingsmogelijkheden

Kaderbrief wordt besproken in de raad (9 juli 2020)

Vanavond 9 juli vergadert de gemeenteraad over de kaderbrief. Het college schets hierin de financiële kaders met het oog op de begroting 2021.

Tijdens de behandeling donderdagavond, geeft de gemeenteraad de richting aan en stelt zij de financiële kaders vast voor de begroting van het komend jaar. De raadsvergadering is vanaf 16.30 uur te volgen via de livestream op raad.papendrecht.nl . Dit jaar is de kaderbrief van Papendrecht complex omdat een aantal ontwikkelingen bij elkaar komt. Papendrecht dient een sluitende begroting voor 2021 op te leveren en is genoodzaakt zuiniger om te gaan met gemeenschapsgeld.

De afgelopen maanden heeft het college samen met de ambtelijke organisatie hard gewerkt aan de ombuigingsvoorstellen. Wethouder Financiën, Pieter Paans: " Een winstwaarschuwing is meer dan nodig. De tekorten lopen op.  Maar we zien mogelijkheden de begroting 2021 sluitend te maken waarbij we het effect voor de samenleving zo klein mogelijk houden".

Papendrecht moet volgend jaar ongeveer 2 miljoen euro bezuinigen. Naarmate we meer moeten bezuinigen, worden de te maken keuzes complexer. Het college wil deze complexere keuzes graag maken samen met de gemeenteraad, de inwoners en de maatschappelijke partners.