Subleerlijn techniek Basisonderwijs ihkv Aerospace & Maritime

In de Drechtsteden is techniek ihkv Aerospace & Maritime leidend in de regionale economie. Belangrijke wereldspelers zoals Boskalis, Fokker, IHC, Slob en een groot aantal MKB bedrijven in deze sectoren zijn in deze regio gevestigd. Deze bedrijven hebben vakbekwaam personeel nodig, nu en de komende decennia.

Leerlingen worden niet met een enkel bedrijfsbezoek gestimuleerd om te kiezen voor techniek. Daar is meer voor nodig. Het begint op de basisschool. Als kinderen daar natuurkundige wetmatigheden ervaren (zoals drijven, zinken en luchtdruk) en met techniek ihkv Aerospace & Maritime aan de gang gaan (drijf en zinkbak, vlotten bouwen, schaalvliegtuigen maken), krijgen kinderen concepten mee.

Kinderen op het schoolplein

Door acht jaar lang ervaring, kennis en kunde op dit gebied worden de cognitieve netwerken van deze leerlingen op deze gebieden substantieel vergroot. Ze zijn daardoor veel beter in staat om zich verder te ontwikkelen op deze gebieden. Ook zijn ze eerder geneigd voor deze terreinen te kiezen. In het basisonderwijs zijn er een aantal tranches van het VTB project geweest (VTB = Verbreding Techniek Basisonderwijs). Op de (meeste) scholen in Papendrecht bestaat een leerlijn techniek. Door hierbij aan te sluiten met een subleerlijn Aerospace & Maritime die loopt door alle acht de leerjaren van het basisonderwijs, sluiten we aan bij de (hoofd)leerlijn techniek en borgen we dat de subleerlijn uitgevoerd wordt.

Doelen

Het project kent de volgende doelen op korte termijn (1 jaar):

  1. Een subleerlijn Aerospace & Maritime voor de basisschool met ten minste vier activiteiten per leerjaar.
  2. In de subleerlijn worden pedagogische en didactische uitgangspunten gehanteerd die passen bij het vakgebied, de ontwikkelingsperiode van het kind en welke recht doen aan de verschillen tussen kinderen.
  3. De subleerlijn bevat in de laatste jaren van het basisonderwijs ook bedrijfsbezoeken.
  4. Alle lessen zijn uitgeprobeerd bij het basisonderwijs Papendrecht.
  5. Er is een lijst met daarop de materialen (en kosten van deze materialen) die een basisschool nodig heeft om de subleerlijn uit te kunnen voeren, zodat bedrijven die aangesloten zijn bij het LOC weten waar ze in kunnen investeren en welk bedrag hier aan is gekoppeld.

Het project kent de volgende doelen op de lange termijn (> 1 jaar):

  1. Meer leerlingen kiezen voor technische richtingen in het VO, MBO, HBO, WO en bij bedrijfsscholen, met name op het gebied van Aerospace & Maritime.
  2. Kinderen groeien op met kennis van techniek ihkv Aerospace & Maritime.
  3. Er is aansluiting tussen de subleerlijn in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Werkwijze

Door de techniek coördinator Marinka Naafs van de basisschool De Viermaster is de subleerlijn Aerospace & Maritime opgezet. Er zijn concrete lessen/activiteiten ontwikkeld waarmee het onderwijs bovenstaande doelen kan behalen. Bij iedere activiteit staat aangegeven welke materialen nodig zijn. De leerlijn is uitgezet in samenwerking met het LOC West Alblasserwaard.

Marinka Naafs van basisschool De Viermaster

Het doel is dat alle basisscholen deze leerlijn gaan implementeren in hun lessen. In het onderwijsnetwerk wordt de doorstroom/aansluiting PO/VO besproken en vorm gegeven. De wethouders op het gebied van onderwijs en economie en bedrijven uit de West Alblasserwaard zijn in het netwerk betrokken.

Alle activiteiten zijn contextrijk en sluiten aan bij de leef- en belevingswereld. Iedere activiteit kent omschreven doelen. Naast materialen voor leerlingen is er ook (een verwijzing naar) achtergrondmateriaal voor leerkrachten.

In het schooljaar 2015-2016 is de leerlijn uitgerold als pilot op 4 basisscholen (2 x openbaar en 2 x CNO) in het basisonderwijs van Papendrecht. Deze scholen koppelen hun bevindingen terug, hieruit zal e.e.a. eventueel worden aangepast en te implementeren zodat ook andere scholen hiermee aan de slag willen en kunnen gaan.