Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Kinderen hebben onderwijs nodig om zich te ontwikkelen en te ontplooien, maar ook om later meer kans te hebben op werk. Ouders zijn verantwoordelijk voor het inschrijven van hun kind op een school. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van hun kind op school.

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten afb.

De jongere vanaf 12 jaar is zelf ook verantwoordelijk voor zijn of haar schoolgang. De consulenten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd zijn verantwoordelijk voor preventie, toezicht en handhaving van de leerplicht en kwalificatieplicht. LVS geeft uitvoering aan de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor voortijdig schoolverlaten. In de regio Zuid-Holland Zuid voert LVS voor de 10 gemeenten deze werkzaamheden uit.

Leerplicht en kwalificatieplicht

De leerplicht geldt voor elk kind:
•    vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag
•    tot aan het einde van het schooljaar waarin hij of zij 16 jaar wordt

Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de jongere een startkwalificatie heeft behaald óf tot de dag dat de jongere 18 jaar is. Deze jongeren volgen een volledig onderwijsprogramma of een wettelijk erkend leer-werktraject, dat gericht is op het halen van een startkwalificatie. Onder startkwalificatie vallen de diploma's van:
•    Havo of VWO
•    MBO diploma niveau 2

Vrij van geregeld schoolbezoek

Uw kind hoeft niet naar school als:
•    de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel
•    uw kind ziek is. U moet zo spoedig mogelijk aan de school doorgeven dat uw kind door ziekte niet naar school kan komen. U volgt daarvoor de door school gehanteerde werkwijze
•    uw kind op school geschorst is en van het schoolhoofd (als straf) niet op school mag komen

Schoolverzuim: spijbelen, te laat komen en luxe verzuim

Iedere school heeft een aanpak om schoolverzuim van de leerlingen tegen te gaan. School meldt bij Leerplicht en Schoolverlaten (LVS) wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is geweest van school. Voorbeelden van schoolverzuim zijn:
•    Spijbelen
•    Te laat komen (te laat op school of in de les)
•    Luxe verzuim (bijv. eerder op vakantie of later terugkomen, buiten de schoolvakanties om)

Na de melding door school start de consulent van LVS een onderzoek naar de redenen van het verzuim. De consulent neemt contact op met school en zal met ouders een gesprek aangaan. Vanaf 12 jaar is een jongere zelf ook verantwoordelijk voor het schoolverzuim. De consulent van LVS zal dan ook het gesprek met de jongere aangaan en de jongere op zijn/haar verzuim aanspreken. De consulent helpt ook met het zoeken naar een passende oplossing om schoolverzuim te voorkomen.

Acties van de consulent

De consulent van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten kan de volgende stappen zetten of maatregelen nemen:
•    verzuimgesprek voeren met ouders en leerling
•    waarschuwing geven
•    verwijzen naar zorg- en hulpverleningsinstanties
•    handhaven (HALT-verwijzing, proces-verbaal opmaken en/of melding bij de sociale verzekeringsbank)

De consulent kan met betrekking tot schoolverzuim de samenwerking zoeken met andere organisaties en partners zoals:
•    Stichting Jeugdteams
•    Scholen
•    Samenwerkingsverbanden
•    Raad voor de Kinderbescherming
•    Openbaar Ministerie
•    Politie

Extra verlof van school

In verband met bijzondere omstandigheden kunnen ouders extra verlof aanvragen. Bij extra verlofaanvragen t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS).

Meer informatie

Meer informatie over Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vindt u op:

Wetgeving

De volgende wetgeving is van toepassing: Leerplichtwet