2023

Gemeentenieuws van woensdag 8-2-2023 

Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt weer zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

Kennisgeving beschikking, ambtshalve wijziging / actualisatie omgevingsvergunning (Z-19-346892)

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat zij hebben besloten, om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de eerder verleende omgevingsvergunning (de oprichtingsvergunning d.d. 17 juni 1993, kenmerk: DWM/58194) van TotalEnergies Marketing Nederland N.V. ambtshalve te wijzigen. Het betreft de inrichting Total Noordhoek, zijnde een tankstation inclusief LPG en verkooppunt, gelegen aan de Burgemeester Keijzerweg 2 te Papendrecht.

Inzage
De beschikking ligt van 9 februari 2023 tot en met 24 maart 2023 ter inzage en kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis van Papendrecht of op afspraak (telefoonnummer 14078).

Beroep instellen
Eenieder die het niet eens is met dit besluit kan tegen deze beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop deze ter inzage is gelegd. Dit kan bij Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Het beroepschrift moet zijn voorzien van een handtekening en in elk geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. 
Men kan digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. 
Het indienen van een beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Bij een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, kan een belanghebbende, die een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam) verzoeken om een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) te treffen. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via de website https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Rechtszaak-starten. Daarvoor is een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

                    
Anterieure exploitatieovereenkomst

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van het bepaalde in artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij met de eigenaar van de gronden achter Westeind 35-39 op 17 januari 2023 een overeenkomst hebben gesloten. In de overeenkomst hebben de gemeente en de initiatiefnemer afspraken vastgelegd rondom de exploitatiekosten die samenhangen met de herontwikkeling van de bestaande bedrijfsbebouwing naar wonen in 16 appartementen op meerdere percelen gelegen achter Westeind 35-39, kadastraal bekend gemeente Papendrecht, sectie A, nummers 7953, 8034 en 8181.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen ter inzage. Deze is tijdens de openingstijden in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht.


Bekendmakingen door burgemeester en wethouders van Papendrecht: 


In de Pieter Brueghelstraat staat een grijze aanhangwagen geplaatst in strijd met het bepaalde in artikel 5:6 van de Algemene plaatselijke verordening (APV). Op grond van dit artikel is het verboden een aanhangwagen langer dan op zeven achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen of te hebben. 
De eigenaar gelieve zich binnen twee weken na het verschijnen van dit bericht te melden bij de gemeente aan de Markt 22. Na deze weken zal het voertuig worden verwijderd. Afhankelijk van de staat van het voertuig zal het 13 weken worden opgeslagen, dan wel onmiddellijk worden vernietigd. 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan: 
Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Het bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres? De behandelaar van het bezwaar kan dan persoonlijk contact met u opnemen om de behandeling met u te bespreken.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van het een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag van € 167,-- aan griffierecht in rekening. 

Omgevingsvergunningen


- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
    Op 26 januari 2023 voor het realiseren van Nieuwbouw Bedrijfsruimte op het adres Geulweg 4 ( zaaknummer Z2023-00000008 );
    Op 26 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel en dakopbouw op het adres Vondellaan 122 (zaaknummer Z2023-00000009);
    Op 26 januari 2023 voor het plaatsen van een carport op het ades J.J. Vorrinkstraat 8 (zaaknummer Z2023-00000010);
    Op 30 januari 2023 voor het plaatsen van een dakopbouw op het adres Baars 36 (zaaknummer Z2023-00000013);
    Op 31 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel en gevelwijziging op het adres Beukmolen 106 (zaaknummer Z2023-00000014);
    Op 31 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Torenmolen 67 (zaaknummer Z2023-00000015);
    Op 1 februari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van de woning op het adres Westeind 93 (zaaknummer Z2023-00000020).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 
Voor de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
-    op 30 januari 2023 voor het uitbreiden van de woning op het perceel Tollensstraat 19 (zaaknummer 2649188).

Bezwaarclausule
Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

 

Papendrecht,  8 februari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

Bekendmaking collecte 

In het landelijke collecterooster van het CBF staat dat van 5 tot en met 11 februari 2023 gecollecteerd mag worden voor "Hartekind" in Papendrecht.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Watermolen        herstraten voetpaden  tot eind februari 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 1-2-2023 

De balies van het gemeentehuis en de bibliotheek zijn op woensdag 8 februari gesloten vanaf 17 uur. 


Gemeente Papendrecht. Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer Geulweg 4 te Papendrecht (Z-23-420404)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij op 11 januari 2023 melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van Kaars grondverzet B.V. voor het veranderen van de inrichting, zijnde een bedrijf gespecialiseerd op het gebied van grond-, weg- en waterbouw.
Indien daaraan behoefte bestaat kunnen, onder verwijzing naar het zaaknummer, inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.

    
Gemeente Papendrecht. Kennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit milieubeheer, Kattestaart 2 te Papendrecht (Z-22-419844.)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij op 22 december 2022 een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen van Sport en dansstudio Bounce voor het oprichten van een sport- en dansstudio aan de Kattestaart 2 Papendrecht.
Deze melding is afgehandeld.
Onder verwijzing naar het zaaknummer kunnen inlichtingen worden ingewonnen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, tel.nr. 078 - 770 85 85.
De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid benadrukt dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief karakter heeft.    

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 23 januari 2023 voor het vervangen van een steiger en het plaatsen van een damwand op het adres Westeind 132A (zaaknummer Z2023-00000006);
    op 23 januari 2023 voor het vergroten van de oprit voor het huis op het adres Steilsteven 16 (zaaknummer Z2023-00000007).

Voor de activiteit strijdig gebruik bestemmingsplan:
    op 19  januari 2023 voor kamerverhuur aan vier personen op het adres Wiardi Beckmanstraat 66 (zaaknummer Z2023-00000005).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

 
- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit bouwen en de activiteit strijdig gebruik:
    op 24 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning op het adres Abelenhof 33 (zaaknummer 2649535)

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.


Papendrecht,  1 februari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten
 

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Andoornlaan nabij de N3 aanpassen van de fietsersoversteek vanaf 6 februari 2023 tot half maart 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 25-1-2023 

Installatie nieuwe burgemeester

Woensdag 8 februari wordt de nieuwe burgemeester van Papendrecht geïnstalleerd. Iedereen is van harte welkom om mevrouw Margreet van Driel persoonlijk te komen feliciteren en met haar kennis te maken. Lees er meer over in de uitnodiging en op onze website

Papendrecht herdenkt Watersnoodramp 1953

Woensdag 1 februari 2023 herdenken we dat het zuidwesten van Nederland 70 jaar geleden werd getroffen door de Watersnoodramp. Als gevolg van de overstromingen in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953, verloren 1.836 mensen hun leven. Ook in Papendrecht vielen er twee slachtoffers. De herdenking vindt plaats bij het herdenkingsmonument bij de dijkpaal aan de Noordhoek. Iedereen is welkom bij de herdenking. 

Programma woensdag 1 februari om 9.30 uur
Burgemeester Annemiek Jetten legt samen met Stichting Dorpsbehoud Papendrecht bloemen bij het officiële herdenkingsmonument bij de dijkpaal aan de Noordhoek. 
Hierna volgt een korte bijeenkomst in de raadzaal van de gemeente waar enkele toespraken worden gehouden. In de hal van het gemeentehuis zijn o.a. een schilderij van de dijkdoorbraak en foto's te zien. Deze materialen stelt Stichting Dorpsbehoud Papendrecht beschikbaar. In de bibliotheek hangt een grote overzichtskaart van het getroffen gebied en zijn er verschillende boeken over de watersnood te vinden.

Watersnood in Papendrecht
Ook in Papendrecht brak de dijk door over een lengte van 80 meter in die rampzalige nacht van 1 februari 1953. Omdat er toen nog niet zoveel mensen in de Papendrechtse polder woonden, konden de meesten tijdig worden geëvacueerd. Toch vielen er twee slachtoffers. Daarnaast vele stuks (klein)vee en veel materiële schade voor bijna alle inwoners.

Het enorme gat in de dijk werd in vijf dagen tijd gedicht, een gigantische operatie. Militairen en inwoners vulden zandzakken. Transportbedrijven uit Papendrecht en omgeving stortten complete vrachten zand en klei. Het duurde zes weken voordat het ‘Watermesien' (gemaal aan de Noordhoek 14) al het water uit de polder had gemalen.  

Tentoonstelling 'Watersnood 1953, het herdenken waard'
In Museum Dorpsbehoud is vanaf zaterdag 4 februari de tentoonstelling ‘Watersnood 1953, het herdenken waard’ te zien. Met kranten uit die periode, foto’s van o.a. het gehele getroffen gebied en de herstelwerkzaamheden. In de leeszaal een verzameling artikelen van 'Ken uw Dorp' met indringende verhalen.
Wanneer:     iedere zaterdag van 4 februari t/m 24 juni 2023
Tijden:        14 – 16 uur
Kosten:        de toegang is gratis.

    

Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning (Z-22-419090)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht hebben op 16 januari 2023 besloten een omgevingsvergunning te verlenen aan Duratherm Nederland B.V. voor het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Reynier van Hemertenlaan 1 te Papendrecht

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. 
Via telefoonnummer 078 - 7708585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang van de dag na de
bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen zes weken met ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Papendrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.
Heeft de aanvrager of een derde belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.


Kennisgeving beschikking Milieuneutrale omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure (Z-22-418567) Kerkbuurt 1A Papendrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht hebben op 12 januari 2023 besloten een omgevingsvergunning (milieu neutrale veranderingsvergunning art. 2.1, lid 1 onder e Wabo, jo artikel 3.10 lid 3 Wabo). te verlenen aan Anjoko B.V. voor het uitbouwen c.q. verbouwen van een loods.

Inzage
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer (078) 770 8585 kunt u 
een afspraak maken.
Beroep 
Tegen de beschikking kan door belanghebbenden, en diegenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift zes weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, 
vierde lid, van de Awb, aan met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd.
Voorlopige voorziening
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening is verzocht. Dat kan als onverwijlde spoed dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, 
Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. De beschikking treedt dan niet in werking voordat de Voorzieningenrechter een uitspraak heeft gedaan. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.
Men kan digitaal een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.

                                
Ontwerp omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25

Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht maakt bekend dat op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inclusief buitenplanse afwijking voor de realisatie een vrijstaande woning op het perceel Westeind 25 ter inzage ligt. De inzagetermijn duurt van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart 2023. 
De aanvraag omgevingsvergunning is in strijd met de voorschriften van de geldende beheersverordening ' Beheersverordening Centrumgebied'. Op het perceel ligt de bestemming 'Detailhandel'. De bouw van een vrijstaande woning is binnen deze bestemming niet mogelijk. Omdat wij medewerking willen verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning  moet worden afgeweken van de geldende beheersverordening. Dit willen wij doen door het nemen van een buitenplans afwijkingsbesluit op grond van artikel 2.12 van de Wabo.
Voordat de procedure kan worden opgestart moet worden bekeken of een vormvrij m.e.r.-beoordeling nodig is. Gezien de omstandigheden is dit initiatief niet te beschouwen als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit milieueffectrapportage. Daarom hoeft er geen (vormvrije) m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.
Daarnaast heeft het college het voornemen geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders verzekerd is, er geen fasering noodzakelijk is en er geen nadere eisen gesteld hoeven worden.
Het ontwerpbesluit kan tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien op de leestafel in het gemeentehuis of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken zijn ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl (t_NL.IMRO.0590.PB16Westeind25-2001).
Tijdens de termijn van terinzagelegging bestaat voor een ieder de mogelijkheid schriftelijk op de stukken te reageren door een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te maken met de medeweker ruimtelijke ordening van het team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

  
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:
- Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning heeft verleend: 
Voor de activiteit bouwen: 
    op 16 januari 2023 voor het wijzigen van de voorgevel op het perceel Groen van Prinstererstraat 83 (zaaknummer 2648512).
Bezwaarclausule
Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht 25 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collecte

Volgens het collecterooster van het CBF wordt van 29 januari tot en met 4 februari 2023 gecollecteerd voor de Hersenstichting

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023
Gemeentenieuws van woensdag 18-1-2023 

Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt van 16 tot en met 21 januari zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 10  januari 2023 voor  het geplaatst houden en deels uitbreiden van de bestaande luifels aan het pand op het adres Markt 2 (zaaknummer Z2023-00000001).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 
 

Papendrecht,  18 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn van 4 december tot en met 28 januari 2023 geen goede doelen opgenomen voor het houden van collectes i.v.m. een vrije periode.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023

    

 

 

 

Gemeentenieuws van woensdag 11-1-2023 

Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt van 9 tot en met 14 januari zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Voor de activiteit bouwen:
    op 3 januari 2023 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak op het adres Abelenhof 35  (zaaknummer 2649078).


Rectificatie publicatie van 28-12-2022:

    Op 16 december voor het aanbrengen van reclame uiting Anytime Fitness aan de voorgevel op het adres Markt 167A (zaaknummer 2649603);  
    Op 16 december 2022 voor het permanent verhuren van het kantoor aan de voorzijde op het adres Nanengat 7 (zaaknummer 2649602); Zaaknummer was niet vermeld.

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 

 
- Buiten behandeling gelaten aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen buiten behandeling hebben gelaten:
    op 5 januari 2023 voor het veranderen van het (raam)kozijn) aan de voorzijde ter hoogte van de eerste verdieping van de woning Cypressenlaan 6 (zaaknummer 2649261).

- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 
Voor de activiteit uitvoeren van werkzaamheden:
    op 4 januari 2023 voor aanlegwerkzaamheden bestaande uit het graven van een sleuf t.b.v. een nieuwe rioolpersleiding over een lengte van 250 meter en het vrijgraven en geheel verwijderen van de bestaande betonnen persleiding inclusief fundatiebalken, kespen en de bestaande uitstroomput van de RWZI. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de locaties: B 5513 perceel naast Visschersbuurt 140, B 4627 perceel waterzuivering, B 5593 perceel naast Kerkbuurt 28, B 5594 ter hoogte van Zalmsteeg 4, B 4726 en B 4725 perceel achter Zalmsteeg 1 t/m 3, B 4182 perceel Zalmsteeg 1, B 5324 en B 5459 ter hoogte van Kerkbuurt 2 t/m 140. (zaaknummer 2648188)

Voor de activiteit bouwen, de activiteit strijdig gebruik en het aanleggen van een uitweg:
    op 29 december 2022 voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw met 16 units en verdeeld over 2 blokken en het aanleggen van een uitrit (met verplaatsing van 3 parkeerplaatsen) op het toekomstige adres Geulweg 5 t/m 35 (zaaknummer 2645973).

Voor de activiteit strijdig gebruik:
    op 2 januari 2023 voor het wijzigen van het gebruik van een woning ten behoeve van kamerverhuur (het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen) op het adres J.R. Thorbeckesingel 24 (zaaknummer 2649555).


Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 
Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 
Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Papendrecht,  11 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten

 

Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn tot en met 28 januari 2023 geen goede doelen opgenomen voor het houden van collectes i.v.m. een vrije periode.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023

      

Gemeentenieuws van woensdag 4-1-2023 

Bereikbaarheid gemeente

Maandag 9 januari is het gemeentehuis gesloten tot 10:00 uur en ook niet telefonisch bereikbaar.


Corona 

Bent u nog niet of niet volledig gevaccineerd? U kunt van 2 tot en met 7 januari zonder afspraak terecht op meerdere locaties. Vaccinatie tegen Corona is gratis.
Kijk op https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl voor meer informatie over de locaties 

 

Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning Wouter Oemlaan 5 te Papendrecht (Z-22-418666)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht maken bekend dat zij op 20 december 2022 hebben besloten een omgevingsvergunning (beperkte milieutoets) te verlenen aan Duratherm Nederland B.V.
voor het buiten een inrichting installeren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Inzage 
De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ Dordrecht. Via telefoonnummer 078 – 7708585 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager en treedt in werking  de dag na de bekendmaking. Binnen zes weken kan bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Papendrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet.
Heeft de aanvrager of een derde belanghebbende een spoedeisend belang om de werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de Voorzieningenrechter.


Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

- Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor de activiteit bouwen:
    op 24 december 2022 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Vincent van Goghlaan 17 (zaaknummer 2649808);
    Op 23 december 2022 voor herontwikkeling van de bestaande bebouwing 16 appartementen aan het Westeind 39 (zaaknummer 2649809);
    Op 23 december 2022 voor het plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen fruitgaard op het adres Matenasche Scheidkade 2 (zaaknummer 2649811);
    Op 27 december 2022 voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het adres Reviusstraat 13 (zaaknummer 2649848).

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan eventueel wanneer een beslissing is genomen op deze aanvraag. 


- Verlengde beslistermijn ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn is verlengd:
    op 26 december 2022 is de beslistermijn verlengd voor het verbreden van de uitweg op het adres Margriethof 17 (zaaknummer 2648299). De beslistermijn is verlengd van 1 januari 2023 naar 12 februari 2023;
    op 23 december 2022 is de beslistermijn verlengd voor het wijzigen van de bestaande milieuvergunning van het bedrijf Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht B.V. (zaaknummer 2649783);
    op 29 december 2022 is de beslistermijn verlengd voor aanlegwerkzaamheden bestaande uit het graven van een sleuf t.b.v. een nieuwe rioolpersleiding over een lengte van 250 meter en het vrijgraven en geheel verwijderen van de bestaande betonnen persleiding inclusief fundatiebalken, kespen en de bestaande uitstroomput van de RWZI te Papendrecht (zaaknummer 2648188). De beslistermijn is verlengd van 29 december 2022 naar 9 februari 2023.

- Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend: 

Voor de activiteit strijdig gebruik:
    op 27 december 2022 voor het wijzigen van het gebruik van een woning ten behoeve van kamerverhuur (het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen) op het adres Pieter Zeemanlaan 30 (zaaknummer 2649553).

Voor de activiteit kappen:
    op 30 november 2022 voor het kappen van een zilverlinde naast de Staartmolen 14. Als gevolg van de laatste ophoging/renovatie van de Stellingmolen is de boom niet goed gegroeid. Terug snoeien is niet meer mogelijk en de ontwikkelingsruimte was bij aanplant al beperkt (zaaknummer 2648642).

Bezwaarclausule

Tegen deze beslissingen kunnen belanghebbenden, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijk bezwaar maken. Zij moeten dan binnen 6 weken na de dag van verzending van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA Papendrecht. 

Ondanks het indienen van een bezwaarschrift blijft de genomen beslissing gelden, in ieder geval totdat het college van burgemeester en wethouders op het bezwaarschrift heeft beslist. Dit geldt niet indien de beslissing gebonden is aan een termijn die van rechtswege verloopt. 

Indien belanghebbenden de beslissing op het bezwaarschrift niet kunnen afwachten, kunnen zij om een tijdelijke beslissing (voorlopige voorziening) vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Postbus 50950 3007 BL, Rotterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

 

Papendrecht,  4 januari 2023,

Waarnemend burgemeester en wethouders van
Papendrecht,

de secretaris,         waarnemend burgemeester,
J.M. Ansems         A.M.M. Jetten


Bekendmakingen collectes 

In het collecterooster van het CBF zijn van 4 december tot en met 28 januari 2023 geen goede doelen opgenomen voor het houden van collectes i.v.m. een vrije periode.

Werk in de wijk 

Het hele jaar door (afhankelijk van het weer) wordt aan de openbare ruimte gewerkt: klein en groot onderhoud, herstel en groenvoorzieningen. 
Hierbij willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken, maar helaas lukt dat niet altijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
Op www.papendrecht.nl/werkzaamheden staat een uitgebreide toelichting.
Hieronder een overzicht van de lopende en/of geplande werkzaamheden.

Land van Matena Definitieve inrichting woongebied tot het 4e kwartaal 2023
Da Costastraat en omgeving reconstructie tot halverwege 2023
Nabij Staringlaan 290 herstellen gazon tot april 2023
Heel Papendrecht
 • Snoeien, rooien en planten van bomen
 • Projectmatige vervanging en verduurzaming openbare verlichting 
 • Onderhoudsronde kolken en lijngoten 
tot en met januari 2023