Uitgangspunten voor vluchtelingenopvang houden rekening met belangen huidige woningzoekenden

Het College van B&W van Papendrecht heeft heldere uitgangspunten geformuleerd waar vluchtelingenopvang in de gemeente in de (nabije) toekomst aan moet voldoen. Waarbij het college ook duidelijk oog heeft voor de grote groep huidige woning-zoekenden in de gemeente. Het college geeft aan dat zij evenredig wil bijdragen aan de opvang van vluchtelingen in Nederland, zowel wat betreft crisisnoodopvang als opvang voor de langere termijn. Met deze uitgangspunten maakt ze duidelijk dat deze opvang moet passen bij de schaal van Papendrecht. Daarnaast wil ze ervoor zorgen dat de opvang géén nadelige effecten heeft op de lokale, Papendrechtse woningmarkt en daarmee op huidige woningzoekenden. Ook moet de opvanglocatie passen in de bestaande omgeving en moeten omwonenden er zorgvuldig bij betrokken worden. Tot slot is het belangrijk dat de diverse soorten opvang een minimale impact hebben op onze gemeentelijke financiën.

Bestuursakkoord VNG en Rijk vermindert enorme druk op Ter Apel door landelijke spreiding opvang 

Door een combinatie van factoren is het afgelopen jaar een ernstige opvangcrisis ontstaan. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind augustus jl. een voor het hele land geldende afspraak met het Rijk gemaakt; bedoeld om daarmee per direct de enorme druk van vluchtelingen op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Alle 25 veiligheidsregio’s, waaronder ook de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, hebben daarom de taak om op korte termijn crisisnoodopvang-plekken te realiseren. 

Coördinerend wethouder vluchtelingenopvang Arno Janssen: “Op dit moment zijn we als gemeente diverse ideeën en initiatieven die kansrijk zijn wat betreft crisisnoodopvang, reguliere opvang en uitbreiding van de huidige woningvoorraad met bijvoorbeeld 'flex'-woningen zorgvuldig aan het inventariseren en in kaart aan het brengen. Over een concrete uitwerking hiervan gaan we straks zorgvuldig en tijdig communiceren, zowel richting raad, inwoners, ondernemers als andere betrokkenen."

Solidariteit en grote betrokkenheid Papendrechters bij huidige opvang Oekraïners  

Voor de Oekraïners die vanwege de oorlog met Rusland hun land zijn ontvlucht, zijn sinds februari van dit jaar in Nederland circa 75.000 opvangplekken nodig. Een aantal van hen heeft de afgelopen maanden in Papendrecht al tijdelijk onderdak gevonden in Zalencentrum De Palm en in een woning aan de Vijzellaan. De Papendrechtse gemeenschap toont solidariteit en grote betrokkenheid rondom deze opvang in de afgelopen maanden, het college waardeert dit zeer.