Bestuursakkoord: Samen maken we Papendrecht

De formatie is afgerond. De partijen PAB, VVD, CDA, CU en SGP hebben hun visie voor Papendrecht verwoord in een bestuursakkoord. Die visie bevat zowel ambities voor de toekomst als ideeën over bestuursstijl. Gezamenlijk nemen zij bestuursverantwoordelijkheid en dragen alle vijf een wethouderskandidaat voor. Drie van hen gaan aan de slag als parttimer.

Na twee gespreksrondes met alle politieke partijen, bracht informateur Lauryan Bakker (bureau Necker van Naem) half april haar eindverslag naar buiten. Haar conclusie luidde dat een coalitie van PAB, VVD, CDA, CU en SGP het meest aansluit bij de gestelde uitgangspunten. Daarop is afgesproken dat er een onafhankelijke formateur zou komen om gesprekken tussen de genoemde partijen te organiseren en begeleiden. De formatiegesprekken verliepen in goede en open sfeer, waarin constructief ideeën werden uitgewisseld.

Bestuursakkoord

Onder voorzitterschap van onafhankelijk formateur Roel Freeke, werkten de vijf partijen vanuit een lange termijnperspectief de ambities voor de aankomende periode uit. Heel bewust is een aantal punten open gehouden. Dit illustreert de open samenwerking die de partijen voor ogen hebben. De titel van het akkoord luidt dan ook: "Samen maken we Papendrecht". 

Samen maken we Papendrecht

Ook in de nieuwe periode valt duurzaamheid onder de portefeuille van Arno Janssen (PAB). Sleutelwoorden daarbij zijn creativiteit en innovatie. "We willen slim inspelen op succesvolle experimenten" aldus Arno Janssen die ook verantwoordelijk wordt voor verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en bouwen en wonen. "Betaalbare woningen voor iedereen is een complexe uitdaging en staat hoog op de agenda. Net als de bereikbaarheid over weg en water."

Sophia de Keizer (VVD) licht de keuze voor de titel van het bestuursakkoord toe: "Voor mij is het belangrijk om samen de schouders eronder te zetten. Samen met de samenleving, samen met de ondernemers." Sophia de Keizer wordt wethouder Financiën. Een domein dat een centrale plek heeft gekregen in het bestuursakkoord. "We moeten sparen, realistisch begroten en met onze lokale lasten niet boven het landelijk gemiddelde van de gemeenten uitkomen." Daarnaast wordt zij verantwoordelijk voor economie, het bedrijvenloket en communicatie.

De wethouder die door het CDA is aangedragen komt van buiten. Zijn wortels liggen wel in deze regio. Jan Dirk van der Borg is van plan om samen met zijn jonge gezin in (of in de buurt van) Papendrecht te komen wonen. "Ik heb veel zin om aan de slag te gaan voor de veelzijdige gemeente Papendrecht. Jeugdzorg en de betaalbaarheid daarvan worden belangrijke aandachtsgebieden voor mij." Daarnaast wordt Jan Dirk van der Borg portefeuillehouder voor sport en cultuur, groen, recreatie en samenwerking in de regio en daarbuiten. Over externe oriëntatie legt hij uit: "Samen staan we sterker. Voor bepaalde vraagstukken hebben we partners, provincie en het Rijk hard nodig. Daarom gaan we een lobbyagenda bijhouden."

Als portefeuillehouder voor het sociaal domein gaat de aandacht van Jaco van Erk (CU) speciaal uit naar armoedebestrijding. "Dat is typisch zo'n onderwerp dat alleen over de hele breedte van het veld aangepakt kan worden. Afstemming van het aanbod en de hulp zijn dan noodzakelijk. Dit geldt ook voor mantelzorgers en vrijwilligers. Willen we ook in de toekomst op hun onmisbare bijdrage aan de samenleving kunnen bouwen, zullen we over de hele linie moeten kijken wat er nodig is." Samenkracht en burgerparticipatie (sociale duurzaamheid) vallen ook onder de portefeuille van Jaco van Erk.

Onderwijs is op het lijf geschreven de nieuwe portefeuillehouder Arjan Kosten (SGP). "Zonder de rol van ouders over te willen nemen, speelt onderwijs een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door een prettige, gezonde plek te bieden voor onderwijs laten we zien hoe belangrijk wij kinderen en jongeren in onze gemeenschap vinden. Wat ons betreft gaat in de aankomende periode de eerste paal voor een gebouw voor voortgezet onderwijs de grond in." Arjan Kosten wordt ook portefeuillehouder voor participatie, begraafplaats, volksgezondheid, milieu en afval.

Sterk team

Over de voordracht van wethouders verklaren de partijen gezamenlijk: "Belangrijk voor ons is dat wij grote uitdagingen op ons af zien komen, die om een krachtige mix van kennis, ervaring, competenties en externe oriëntatie vragen. Deze mix vinden we in het team van de voorgedragen wethouder-kandidaten, die affiniteit hebben met heel verschillende terreinen. Wij menen dat dit recht doet aan de grote opgaven die er liggen op het terrein van onderwijs, financiën, (jeugd)zorg, wonen en (sociale) duurzaamheid. Samen vormen de nieuwe wethouders een sterk team met een combinatie van ervaring en een frisse blik waarin wij alle vertrouwen hebben."

Welkom 

Het bestuursakkoord komt op de agenda van de raadsvergadering van 9 juni a.s. Dat is ook de raadsvergadering waarin de benoeming van de nieuwe wethouders op de planning staat. De raadsvergadering start om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis bij te wonen. Wie het liever vanuit huis volgt, kan de link naar live-uitzending vinden via de raadswebsite