Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 weer op de mat. In Papendrecht worden de lokale lasten met 15% verhoogd in 2022. Eind vorig jaar heeft de overgrote meerderheid van de raad dit zo besloten. Deze eenmalige verhoging van de lokale lasten naar net onder het gemiddelde niveau van Nederland is nu nodig, omdat we in Papendrecht niet langer structurele tekorten kunnen blijven dekken uit incidentele meevallers.

Door deze verhoging komt Papendrecht rond het landelijk gemiddelde te liggen. In de praktijk betekent dit een gemiddelde verhoging van net geen € 10,- per maand per huishouden t.o.v. 2021. Door de lokale lasten voor alle bewoners en bedrijven te verhogen, wordt de financiële pijn evenwichtiger verdeeld over de hele gemeente.

Waarom zijn de lokale lasten gestegen?
Zoals afgelopen jaar al vaker aangegeven worden de lokale lasten verhoogd (ongeveer 15%) en daarmee meer in evenwicht gebracht met het voorzieningenniveau van Papendrecht. Met deze verhoging behoort Papendrecht nu overigens tot het landelijk gemiddelde.

Wat moet je in Papendrecht betalen?
De totale woonlasten stijgen hier met 14,4%. In 2021 waren de woonlasten 757 euro. In 2022 worden de woonlasten 865 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden. Een stijging van 108 euro per jaar aan gemeentelijke lasten. Niet meer dan € 10 per (gemiddeld) huishouden per maand. 

Wat is een gemiddeld huishouden?
Elk huishouden is anders. Om toch te vergelijken met voorgaande jaren gaan we uit van een gemiddeld huishouden, te weten:
a.    een huishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 278.000 (dit komt van de Centraal Bureau voor de Statistiek) 
b.    een gemiddeld gezin bestaande uit 2 personen
Omdat elk huishouden anders is, kan ook de aanslag afwijken van de gemiddelde getallen. 

Waaruit bestaan de lokale lasten?
De lokale lasten bestaan uit drie onderdelen, te weten:
a.    De onroerende zaakbelasting eigenaren (OZB). Dit is een heffing over de WOZ – waarde van de woning. De belasting wordt opgelegd aan de eigenaren van het onroerend goed. 
b.    Afvalstoffenheffing. Dit is een heffing die elk huishouden moet betalen voor het ophalen en laten verwerken van huislijk afval. 
c.    Rioolheffing: dit is een heffing die wordt opgelegd aan eigenaren van een onroerend goed die is aangesloten op de riolering. Met de inkomsten wordt het rioolstelsel in stand gehouden. 

Hoe ziet de gemiddelde lastenstijging er uit?

Aanslag lokale lasten 2022

Voor een gemiddeld huishouden stijgen de lokale lasten (bestaande uit OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten) in totaal met 14,4%. 

Onroerende zaakbelasting (OZB) eigenaren:
Ten opzichte van 2022 betekent dit voor een huiseigenaar met een gemiddelde WOZ waarde van 
€ 278.000 dat de OZB stijgt van € 271,57 naar  € 349,40. Een toename van € 77,83. Dat is een stijging van de OZB met 28,6%

Afvalstoffenheffing:
De gemeente Papendrecht heeft gekozen om vanaf 2022 een gedifferentieerd tarief o.b.v. omvang huishouden in te voeren. Het betreft:
1.    Tarief voor éénpersoonshuishoudens         € 300,-- (4.375 huishoudens)
2.    Tarief voor tweepersoonshuishoudens         € 342,-- (5.003 huishoudens)
3.    Tarief voor overige huishoudens        € 420,-- (4.557 huishoudens)
Indien de tariefdifferentiatie niet was doorgevoerd dan was voor elk huishouden het tarief voor de afvalstoffenheffingen uitgekomen op een bedrag van € 355,--.  Ten opzichte van het jaar 2021 (€ 327) een stijging van gemiddeld 8,6%.  Vanwege de tariefdifferentiatie kunt u een lagere of veel hogere aanslag krijgen. In onderstaand overzicht hebben wij dit opgenomen. 

Afvalstoffenheffing 2022


Rioolrechten eigenaar:
De rioolrechten stijgen maar beperkt met 1,8% voor een gemiddeld huishouden (= € 3,-)

Hoe verhoudt zich dit tot andere gemeenten?
De tarieven van de andere gemeenten zijn nu ook bekend. Zij verhogen t.o.v. 2021 ook de lokale lasten met ruim 4%. 

Hoe maak ik bezwaar? 
Zie https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Belastingen