Inspraak over drie regelingen ten aanzien van onzelfstandige huisvesting

De Huisvestingsverordening Papendrecht 2019 bevat regels voor het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Kort gezegd gaat dit over het veranderen van 'normale' woningen in panden waarin kamerverhuur plaatsvindt aan drie of vier personen die niet een gezamenlijke huishouding voeren. De regeling in de Huisvestingsverordening voldoet niet en zal worden ingetrokken. In plaats daarvan komt een regeling in de Reparatie Beheersverordening, de Algemene Plaatselijke Verordening (de APV) en Beleidsregels

Ter inzage liggen ontwerpen voor de volgende regelingen:

1.    de Reparatie Beheersverordening Papendrecht 2021, waarin een vergunning nodig is voor het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen;
2.    een nieuwe afdeling 6a in de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarin een vergunning nodig is voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf;
3.    beleidsregels voor het omzetten van zelfstandige woonruimte en het exploiteren van kamerverhuurbedrijven.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht bieden op grond van de inspraakverordening de mogelijkheid aan ingezetenen en belanghebbenden om vanaf 25 maart tot en met 21 april (4 weken) in te spreken op de ontwerpen voor de bovengenoemde regelingen.

Wat wijzigt er?

Op dit moment gelden in Papendrecht regels met betrekking tot onzelfstandige huisvesting op basis van de Huisvestingsverordening. Deze regels blijken om verschillende redenen niet te voldoen. Daarom wordt er nu voor gekozen om het omzetten van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte en het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf op andere wijze te regelen.  

Nu is in de Reparatie Beheersverordening Papendrecht onzelfstandige bewoning van panden door maximaal vier personen zonder meer toegestaan. Dit gaat veranderen. Voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor drie of vier personen zal in het gevolg een omgevingsvergunning nodig zijn. Deze wordt alleen verleend als dit geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat.

Daarnaast wordt in de Algemene plaatselijke verordening een exploitatievergunning voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf in het leven geroepen. Bij het beoordelen van vergunningaanvragen wordt gekeken naar effecten op de leefbaarheid en worden eisen gesteld aan goed verhuurderschap.

In beleidsregels is het beoordelingskader voor het verlenen van beide typen vergunningen uitgewerkt. De beleidsregels bevatten onder meer een regeling voor het maximum aantal panden met onzelfstandige woonruimten per straat of straatdeel. Dat noemen we quoteringsgebieden.

Melden bestaande legale situaties

Voor bestaande situaties die aan de huidige regels voldoen, is geen vergunning op grond van de nieuwe regeling in de beheersverordening vereist. Eigenaren en verhuurders van bestaande panden met onzelfstandige woonruimte kunnen contact opnemen met de gemeente om na te gaan of hun pand als zodanig is geregistreerd. Voor alle bestaande situaties zal wel een exploitatievergunning op grond van de APV moeten worden aangevraagd.

Waar kan ik de stukken vinden?

De stukken met betrekking tot de beide ontwerpen kunnen via de bijlagen worden ingezien en gedownload. In verband met het Covid-19 virus verzoeken wij u zo veel mogelijk van deze digitale mogelijkheid gebruik te maken. Indien dit niet mogelijk is, dan liggen zoals gebruikelijk de stukken ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht. De stukken kunnen tijdens openingstijden worden ingezien.
Het is mogelijk op verzoek een toelichting op de regelingen te krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met: Team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14078.

Hoe kan ik reageren?

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u uw schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht, of – uitsluitend tijdens de inspraaktermijn - via email naar vvth@papendrecht.nl . Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. In verband met het Covid-19 virus zal dit niet in persoon maar telefonisch gebeuren. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Voor burgers, bedrijven en belanghebbenden is dit inspraakmoment de enige mogelijkheid om te reageren op de wijziging van de Reparatie Beheersverordening en de APV.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen ingekomen reacties worden samengevat in een eindverslag van de inspraakprocedure en betrokken worden bij de besluitvorming tot vaststelling.

Bijlagen:

-    Reparatie BVO – te wijzigen artikelen
-    Reparatie BVO Papendrecht 2021 – ontwerp
-    Conceptregeling APV
-    Beleidsregels onzelfstandige woonruimte
-    Quoteringsgebieden en maximum aantal panden.