Perspectiefnota 2023 - 2028 vastgesteld

Donderdag 6 juli stond de Perspectiefnota op de agenda van de gemeenteraad. In dit document staat hoe de gemeente er dit jaar financieel voorstaat. Ook zit er een doorkijk in naar de gemeentefinanciën voor de komende jaren. De perspectiefnota werd, na een constructief debat in de raad en met het college, unaniem aangenomen. Op basis van de perspectiefnota wordt de gemeentebegroting voor het nieuwe jaar gemaakt.

Gemeente Papendrecht staat er financieel nog steeds goed voor. Wel moeten we als gemeente blijven inspelen op de veranderingen die op ons afkomen. Denk aan hogere kosten door inflatie, de krappe arbeidsmarkt, de opvang van vluchtelingen en Oekraïners. Verder zien we de discussie over de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten, die vooruitkijken na 2027 onvoorspelbaar maakt. 

We hebben als gemeente een aantal grote projecten die gefinancierd moeten worden, zoals het Integraal Huisvestingplan primair onderwijs (IHP), de huisvesting VO-scholen, sport- en cultuurhuisvesting, verbetering van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De perspectiefnota geeft de kaders aan voor wat we de aankomende jaren aan financiële ruimte hebben om dit te kunnen doen. 

We kiezen er bewust voor om gedegen te kijken naar de manier waarop we begroten. En hoe we dit kunnen laten aansluiten bij de taken waar we als gemeente voor staan op korte termijn, maar ook op langere termijn. “Daarbij kijken we onder andere naar wettelijke taken, efficiency en integraliteit van lokaal beleid. Dat vraagt om constante flexibiliteit. We zijn constant in beweging om aan te sluiten bij de wensen uit de raad en alle maatschappelijke en economische ontwikkelingen waar wij met elkaar voor staan en verantwoordelijk voor zijn.” aldus wethouder financiën Sophia de Keizer. 

Opmaat begroting

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering verschillende moties en amendementen ingediend, daarover is in de gemeenteraad van 6 juli gedebatteerd. De moties en amendementen zijn te vinden op raad.papendrecht.nl. Nu de perspectiefnota 2023-2028 is vastgesteld, wordt deze uitgewerkt in de meerjarenbegroting 2024-2028. Die komt op donderdag 9 november 2023 op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad is dan aan zet en besluit waar de komende periode op wordt ingezet. Dat vertaalt zich uiteindelijk naar de nieuwe begroting voor 2024 en verder. Hoewel de gemeente er financieel goed voorstaat,  moeten er keuzes worden gemaakt. Zo houden we de gemeente ook in de toekomst financieel gezond. De gemeenteraad en het college willen dat het in Papendrecht goed wonen, werken en leven is voor nu maar ook in de toekomst. 

Jaarrekening 2022

Op donderdag 6 juli vergaderde de gemeenteraad ook over de Jaarrekening 2022. De jaarrekening is een financieel overzicht dat antwoord geeft op de vraag wat de gemeente daadwerkelijk heeft uitgegeven. Deze is ook vastgesteld.