Kennisgeving schetsontwerpen herontwikkeling Poldermolen 8

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot herontwikkeling van locatie Poldermolen 8. Op dit moment zijn de brandweerkazerne en het politiebureau daar nog gevestigd. De brandweer verhuist echter dit jaar naar de nieuwe kazerne en naar verwachting verhuist de politie in het voorjaar van 2022.

Om we daarna direct van start willen gaan met de herontwikkeling, is het van belang dat het bestemmingsplan tijdig wordt vastgesteld. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart (1.3.1. Bro).  De eerste stap hiervoor is de vaststelling van een stedenbouwkundig kader. De gemeenteraad zal over de uitgangspunten van dit stedenbouwkundig kader beslissen tijdens de raadsvergadering van 1 april. Daarna werken we het plan verder uit. Het ontwerp-bestemmingsplan zal aan het einde van 2021 ter inzage worden gelegd en dan kunt u opnieuw reageren.

Schetsen ter inzage

Op basis van de ambities voor het gebied zijn twee ruimtelijke verkenningen gemaakt. Op basis hiervan maken we dit jaar een definitief plan. De ruimtelijke verkenningen liggen van 18 februari tot en met 3 maart 2021 op grond van de inspraakverordening ter inzage. Waar mogelijk en noodzakelijk worden opmerkingen meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het plan.

Hoe kunt u reageren?

Graag hadden wij u graag uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. Helaas is dat nu vanwege de corona-beperkingen niet mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, stuurt u dan een e-mail naar a.nienkemper2@papendrecht.nl of belt u naar 078 – 770 6391. In de periode dat de schetsontwerpen ter inzage liggen kunt u ook schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Meer informatie

Bijlage: het (concept) stedenbouwkundig kader.