Definitief besluit over subsidies: college bezuinigt minder op subsidies dan gepland

Het college van B&W van Papendrecht heeft een definitief besluit genomen over de bezuinigingen op subsidies. In totaal gaat het om een besparing van ongeveer 400.000 euro op de gemeentelijke subsidies voor sport, cultuur en sociaal domein. Dat is ruim 100.000 euro minder dan oorspronkelijk in februari was voorgenomen. De aanpassing is doorgevoerd nadat de betrokken organisaties hun zienswijze op de geplande bezuiniging met de gemeente hebben besproken.

Alle maatregelen zijn onderdeel van het grootschalige traject om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen euro in 2025. Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële tekorten.
In februari presenteerde het college een lijst van 18 organisaties die mogelijk te maken krijgen met verlaging of stopzetting van hun subsidie. Deze organisaties hebben in de afgelopen periode hun zienswijze over dit voornemen duidelijk mogen maken. Wethouder Pieter Paans: "We hebben steeds aangegeven dat er pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Dat neemt niet weg dat we als college ook luisteren naar de samenleving. We hebben nogmaals gekeken naar alle effecten en bovendien deden zich wat andere mogelijkheden voor en daarom zijn er aanpassingen doorgevoerd."

Aanpassing

De grootste aanpassing is het gefaseerd afbouwen van 130 duizend euro subsidie aan de bibliotheek (was 200 duizend euro). Bij Sterk Papendrecht is de bezuiniging teruggebracht van 150 duizend euro naar 100 duizend euro (in drie jaar tijd).
Daarnaast zijn ook bij twee andere organisaties de geplande besparingen aangepast. Wethouder Corine Verver: "We hebben de bezuiniging op speeltuin de Wip-Wap gefaseerd en het Beeldenpark tijd gegeven om tot een plan te komen. Al met al blijven het pijnlijke maatregelen, maar we moeten kiezen."

Meer maatregelen noodzakelijk

Alle organisaties die te maken krijgen met verlaging of beëindiging van hun subsidie, zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Pieter Paans: "Het zijn ingrijpende maatregelen, maar helaas zijn we hiermee nog niet van alle financiële problemen af. We zullen als gemeente nu moeten werken aan een duurzaam perspectief waarin we financieel sterk staan."
Naast de bezuiniging op subsidies werkt de gemeente nog aan andere mogelijkheden om het toekomstige tekort om te buigen. Alle plannen hierover zullen worden beschreven in de Kaderbrief die op 3 juni aan de raad wordt gestuurd. Deze brief wordt dan in de raadsvergadering van 8 juli besproken.