Uitnodiging inloopmomenten huisvesting voortgezet onderwijs

In september buigt de raadscommissie Samenleving zich over het voorstel om twee voorkeurslocaties voor het voortgezet in Papendrecht nader te onderzoeken.

Uitnodiging inloopmomenten huisvesting voortgezet onderwijs

Met dit voorstel volgt het college van B&W de routekaart die de gemeenteraad in december 2019 heeft vastgesteld, waarin staat dat stapsgewijs wordt besloten over toekomstige huisvesting voor het voortgezet onderwijs in Papendrecht. Omwonenden, ondernemers, organisaties en andere belangstellenden kunnen met hun vragen en ideeën terecht tijdens een van de inloopmomenten die op de CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College worden gehouden.

Stapsgewijze besluitvorming

De gemeenteraad heeft besloten stapsgewijs te komen tot een besluit over toekomstige huisvesting voor het voortgezet onderwijs (VO). Het gaat om de CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College. In december 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de visie op huisvesting van de VO-scholen vastgesteld. De kern van deze visie is dat we de kwaliteit en continuïteit van het VO-aanbod in Papendrecht willen waarborgen. Dit doen we door frisse, energiezuinige schoolgebouwen te realiseren die passen bij de leerlingaantallen van de scholen en bij hun onderwijsfilosofie. Vervolgvraag is waar deze scholenbouw zou kunnen worden gerealiseerd.


Voorkeursvariant wordt voorgelegd aan de raad

Op basis van de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld, zijn er criteria geformuleerd waaraan mogelijke locaties voor de scholenbouw zijn getoetst. Uit deze analyse komt een huisvestingsvariant (bestaande uit twee locaties) uit de bus als voorkeur van het college. Het college stelt de raad voor om deze locaties verder te onderzoeken. De twee locaties in de voorkeursvariant van het college zijn: Vijzellaan en Van der Palmpad – tot aan de Douwes Dekkerlaan. In die variant zou één van de drie huidige VO-locaties vrijkomen, namelijk die aan de Burgemeester Keijzerweg.

Wat houdt een haalbaarheidsonderzoek in?

Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten de voorkeurslocaties daadwerkelijk te onderzoeken. Op woensdag 16 september behandelt de commissie Samenleving het voorstel om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de twee genoemde locaties. Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Wanneer de gemeenteraad op 1 oktober instemt met het doen van een haalbaarheidsstudie, wordt deze omstreeks de zomer van 2021 aan de raad voorgelegd. Wanneer de raad vervolgens verder wil met het project, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.


U bent welkom bij de inloopmomenten

In september is het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College tijdens drie inloopmomenten bereikbaar voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs. Wethouder Kees de Ruijter: "Dit is niet de fase van concrete plannen, maar we waarderen het om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te zijn over het komende proces, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen."

Maandag 7 september          17.30 - 19.30 uur     CSG De Lage Waard, Vijzellaan
Dinsdag 8 september            16.30 – 18.30 uur    CSG De Lage Waard, Burgemeester Keijzerweg
Donderdag 10 september     17.30 – 19.30 uur     Willem de Zwijger College, Van der Palmstraat

Aanmelden voor het bijwonen van een inloopmoment is niet nodig. U kunt binnen lopen op het moment dat u schikt, op genoemde tijdstippen. Uiteraard houden we in de opzet rekening met de RIVM-maatregelen die op dat moment gelden, zoals de 1,5 meter afstand.

Liever digitaal het inloopmoment bijwonen?

Het is ook mogelijk om digitaal aan te sluiten; we horen het graag als u daar behoefte aan heeft. Stuur een e-mail naar Simone Maissan van gemeente Papendrecht om een digitale afspraak te maken: s.maissan@papendrecht.nl.

Waar kunt u terecht met vragen en suggesties?

Buiten de inloopmomenten die we in september organiseren, bent u altijd welkom contact op te nemen met projectleider Anneke Nienkemper van gemeente Papendrecht. Ook voor vragen over dit bericht kunt u bij haar terecht. Haar contactgegevens zijn: a.nienkemper2@papendrecht.nl of 06-36156424.