200901 Totaalpakket ombuigingsmogelijkheden def.

OMBUIGINGSCATALOGUS

GEMEENTE

PAPENDRECHTVersie 1 september 2020

OPGAVENBLAD


VERBONDEN PARTIJEN

Zoals bekend zijn alle gemeenten in Nederland genoodzaakt om te buigen. De ombuigingen worden gevonden in het beïnvloedbare gedeelte van de begroting. Door de verregaande regionale samenwerking in de Drechtsteden en met overige verbonden partijen gaat een groot gedeelte van het gemeentelijke budget naar onze verbonden partijen. De omvang van de bijdrage aan verbonden partijen is ruim € 42.500.000.


Onze gemeente is van mening dat de verbonden partijen ook een bijdrage moeten leveren aan de stevige ombuigingen die wij op grond van de laatst bekende cijfers moeten realiseren. Daar hebben wij een aantal redenen voor:

 1. We kennen op onderdelen regionaal de systematiek van trap op, trap af, maar kennen inmiddels ook andere systematieken. Simpelweg komt het er op neer dat in goede tijden met stijgende gemeentelijke budgetten de verbonden partijen meeprofiteren. Evenzeer hebben de verbonden partijen ook een budgettaire teruggang als het gemeentebudget daalt. We zitten nu in een fase waarin meerjarig moet worden omgebogen.

 2. De taakstelling die we moeten realiseren op basis van de laatst bekende cijfers loopt op tot circa € 6.000.000 in 2025 (nadat de ombuigingen zoals in de Kaderbrief verwoord zijn doorgevoerd). Het realiseren van een dergelijke ombuiging, zonder de verbonden partijen een bijdrage te vragen, leidt tot een onbalans in de begroting. De budgettaire verhouding gemeentelijke taken in relatie tot taken bij verbonden partijen raakt uit balans.

 3. Uiteindelijk werken we voor (het belang van) de samenleving. De wettelijke en niet-wettelijke taken voeren we zelf uit, via verbonden partijen en via derden (die wij steunen). Daar is in de loop der jaren een zorgvuldige balans in ontstaan. Die balans willen wij zo min mogelijk verstoren. Dat impliceert dat alle onderdelen die taken voor de samenleving uitvoeren in principe een bijdrage moeten leveren aan de ombuigingen.


Veel verbonden partijen zijn een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten. We kunnen niet zelfstandig een taakstellende bijdrage aan deze partijen vragen. Alle gemeenten kennen echter de noodzaak tot ombuigen. Onze inzet is dan ook gericht op het bereiken van regionale consensus over de ombuigingstaakstelling die wij gaan vragen aan de verbonden partijen. Dat zal via bestuurlijke wegen gaan, maar ook vragen wij het regionale controllersoverleg na te denken over een rechtvaardige taakstelling op verbonden partijen in relatie tot de ombuigingen die gemeenten moeten realiseren. Aangezien onze verbonden partijen circa 46% van ons beschikbare budget vragen, vinden wij het reëel om ook een dergelijk percentage van de ombuigingen die we moeten vinden als taakstelling bij de verbonden partijen neer te leggen. Dit betekent globaal een taakstelling voor de verbonden partijen vanaf 2022 oplopend naar € 2.760.000 in 2025 (ca. 6,5% totale budget verbonden partijen).

De taakstelling voor 2022 is relatief gering. Uiteraard vraagt dit goed overleg met verbonden partijen en de regio van zorgvuldigheidsoverwegingen.


In het pakket ombuigingen is een aantal mogelijkheden aangegeven met suggesties voor ombuigingen. Uiteraard geeft de voorgaande tekst aan dat het niet alleen om deze suggesties gaat, maar dat onze inzet is dat alle verbonden partijen een bijdrage leveren.

Onze verbonden partijen zijn:

Gemeenschappelijke regelingen

 1. GR Drechtsteden

 2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

 3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

 4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

 5. GR Sociale werkvoorziening Drechtwerk

 6. GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede

 7. GR Gevudo

Vennootschappen en Coöperaties

 1. Stedin groep NV

 2. Bank Nederlandse Gemeenten NV

 3. Oasen NV

 4. Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden

 5. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV

 6. Recreatie en Cultuur holding BV


De principiële bestuurlijke vraag bij dit onderdeel is of we alle ombuigingen in onze eigen begroting moeten vinden, of dat we een evenredig deel van de ombuigingen (pondspondsgewijs) bij de verbonden partijen neerleggen?


Ombuiging 1: Verminderen inzet bureau DrechtstedenTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Inzet bureau drechtsteden beperken tot ondersteuning bestuurlijke overleggen DSB en Drechtraad. Betrekken bij taakstelling GRD.

Dit dient ook in regionaal verband te worden besproken en afgesproken.Ombuiging 2: Regionale project portfolio verlagenTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 210.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM (afhankelijk van de regionale keuzes)

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft intergemeentelijke samenwerking, los van de GRD. Aframing kan alleen door gezamenlijk regionaal optrekken. Het risico is dat onvoldoende budget beschikbaar is voor de ict transitie en ontwikkelingen niet optimaal kunnen worden gevolgd.

Ombuiging 3: Onderzoeken verdergaande intergemeentelijke samenwerkingTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: P&S

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Sterk in de Regio

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Bij deze ombuiging gaat het om gebruik maken van zich voordoende kansen. Gemeenten zijn zich aan het herorienteren ten aanzien van de regionale samenwerking. De gemeente Papendrecht is daar ook mee bezig, met dien verstande dat wij de voordelen van intergemeentelijke samenwerking zien (met een rol voor de gemeente Dordrecht als servicegemeente). Wij zijn als gemeente naar alle waarschijnlijkheid op termijn te klein om alle taken zelfstandig te blijven doen. Dat impliceert dat verdergaande intergemeentelijke samenwerking een optie is om naar de toekomst ons voorzieningenniveau in hoge mate in stand te kunnen houden. De bestuurlijke conferenties over de samenwerking zijn regionaal in het laatste kwartaal van het jaar gepland.

Een risico van verdergaande samenwerking is beperking van de directe invloed op taken.

Ombuiging 4: Versterken accountrol (beter sturen op verbonden partijen en overleg op
afstand gezette taken)Taakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: P&S

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Sterk in de regio

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het gaat hier om sturing op verbonden partijen en op op afstand gezette taken. De vraag is of dit een financiële besparing oplevert (wellicht wel in scherpere onderhandelingen over contracten), maar meer eenheden product tegen dezelfde kosten zijn zeker te verwachten. Daarnaast is door de versterking van de accountrol ook betere bestuurlijke sturing mogelijk, omdat eerder inzichtelijk wordt wanneer een onderdeel niet of tegen hogere kosten een taak uitvoert. Eerder inzicht betekent ook de mogelijkheid tot eerdere sturing.

Ombuiging 5: Taakstelling Veiligheidsregio ZHZTaakveld: 1.1 Crisisbeheersing

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: VVTH

Budgetomvang: € 2.100.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De afgelopen jaren is een financieel ingroeimodel doorgevoerd. Onze bijdrage aan de VRZHZ is stapsgewijs verhoogd. Een taakstellende korting alleen vanuit Papendrecht lijkt niet opportuun. Een taakstelling kan alleen in gezamenlijkheid met de andere partners worden doorgevoerd. Dit is een onderwerp voor de bestuurlijke tafel.Ombuiging 6: Onderzoek naar fusie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met Veiligheidsregio RotterdamTaakveld: 1.1 Crisisbeheersing

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: VVTH

Budgetomvang: € 2.100.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Soms is het werken met een grotere organisatorische entiteit kostenbesparend. Dat is niet altijd het geval. De effectiviteit van de werking van eenheden is ook een belangrijke invalshoek. Uiteraard vergt het onderzoeken van de mogelijkheden van een fusie een zorgvuldig traject waarin allerlei bestuurlijke complexe vraagstukken aan de orde zijn.

Ombuiging 7: Taakstelling Omgevingsdienst OZHZTaakveld: 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € 541.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: idem

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De OZHZ voert wettelijke taken en een (beperkt) aantal plustaken voor ons uit. De relevante vragen hier zijn of de wettelijke taken koste efficiënter kunnen worden uitgevoerd en of er bespaard kan worden op de plustaken. Het juist meer taken laten uitvoeren is ook een interessante optie als dat tot kostenreductie zou leiden. Uiteraard is dit een afweging bij de vaststelling van het jaarprogramma van de OZHZ.

Ombuiging 8: OZHZ fuseren met DCMR (Rotterdam)Taakveld: 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € 541.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Sterk in de Regio

Specifieke doelgroep: Nee

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De gedachte achter deze mogelijkheid is dat een grotere organisatie kosten efficiënter kan werken. De complexiteit hier is dat onze zeggenschap alleen gaat over de OZHZ en dan ook nog relatief beperkt. Een dergelijke mogelijkheid tot fusie kan alleen worden onderzocht als daar voldoende bestuurlijk draagvlak voor is.

Ombuiging 9: Afstoten Recreatie- en cultuurholding B.V.Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 1.220.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Recreatie- en cultuur holding B.V.)

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De Recreatie- en cultuurholding B.V. gaat over het theater en het sportcentrum inclusief zwembad. De mogelijkheid hier betreft het onderdeel sportcentrum en het zwembad. Op dit moment is de constructie georganiseerd in een overheids BV. Wel op afstand, maar met een stevige subsidierelatie met zeggenschap vanuit de gemeente. Het afstoten van de BV zou een externe verzelfstandiging betekenen. Dit is verdergaand dan de huidige relatie tussen gemeente en BV.OPGAVENBLAD


SUBSIDIES

Onze gemeente verstrekt subsidies aan derden. Een groot deel van deze subsidies is in de subsidiebundel opgenomen. Er worden ook subsidies verstrekt los van de subsidiebundel. Bij de ombuigingsmogelijkheden gaat het om alle subsidies.

De gesubsidieerde instellingen die in de subsidiebundel zijn opgenomen hebben een brief ontvangen waarin is aangekondigd dat de gemeente moet ombuigen en dat dit ook gevolgen kan hebben voor de verstrekte subsidies.


Subsidies kunnen niet zonder meer worden stopgezet. In artikel 4:51 van de Awb is geregeld dat het bestuursorgaan een langer lopende subsidie (i.c. langer dan 3 jaar) alleen geheel danwel gedeeltelijk kan weigeren als een redelijke termijn in acht genomen wordt. Wat precies een redelijke termijn is hangt van de specifieke omstandigheden af. De motivering van het bestuursorgaan is daarbij van groot belang. Volgens de jurisprudentie is van belang dat de subsidieontvanger in staat wordt gesteld maatregelen te treffen om de gevolgen van de aanstaande beëindiging van de subsidierelatie op te vangen. Daarbij spelen onder andere de reden van de subsidiebeëindiging een rol (liggen daar bijzonder dringende redenen aan ten grondslag), de vraag of er al over beëindiging gesproken was (dan had de ontvanger zich daar al enige tijd op in kunnen stellen en zijn handelen daarop af kunnen stemmen), wat de omvang en implicaties van stopzetting zijn (als een ontvanger grotendeels op subsidie draait, zijn de gevolgen van het stopzetten van de subsidierelatie veel ingrijpender dan wanneer een ontvanger maar voor een klein deel afhankelijk is van subsidie) en welke termijn geboden is om de subsidieontvanger in staat te stellen in de overgangsperiode (voldoende) maatregelen te treffen om de gevolgen van de beëindiging op te vangen.

Omdat de vraag wat een redelijke termijn is zo casusgebonden is, bestaat daar veel jurisprudentie over. Als het bestuursorgaan van plan is een subsidieaanvraag te weigeren, dan bestaat er hoe dan ook een hoorplicht (artikel 12, tweede lid, onder b, van de Awb; zie ook 6.5). Daarbij zal uiteraard ook aan de orde zijn wat in het specifieke geval een redelijke termijn is. Maar zeker als een subsidieontvanger voor een groot deel afhankelijk is van de subsidie, verdient het aanbeveling om zo snel mogelijk in het traject al in gesprek te gaan, eventueel informeel, voorafgaand aan de formele hoorplicht. De redelijke termijn gaat lopen op het moment dat duidelijk en schriftelijk is aangekondigd dat een volgende aanvraag geheel of gedeeltelijk geweigerd zal worden. Deze aankondiging is een beschikking die vatbaar is voor bezwaar en beroep. Het is raadzaam zo snel mogelijk al in gesprek te gaan met de subsidieontvanger en vervolgens schriftelijk en ondubbelzinnig te melden dat de subsidie zal worden stopgezet en wanneer en hoe dat zal gebeuren.


In de ombuigingsmogelijkhedenwordt onderscheid gemaakt tussen subsidies die in 2022 mogelijk kunnen worden stopgezet en subsidies die pas in de jaren daarna beïnvloed kunnen worden, omdat daar gezien de afspraken (vaak meerjarig) en de impact een plan van aanpak voor moet worden gemaakt.


Omdat het om veel gesubsidieerde instellingen en subsidies gaat is een Excel overzicht gemaakt waarin alle subsidies behorend bij de subsidiebundel overzichtelijk zijn opgenomen. Daarin wordt ook duidelijk gemaakt welke subsidies op de kortere termijn en welke op de langere termijn om te buigen zijn.

Daarnaast zijn nog ombuigingsmogelijkheden aangegeven voor subsidies die niet in de subsidiebundel zitten. Deze komen ook niet voor in het Excel overzicht.
Ombuiging 10: Subsidie Stedenband BlombergTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: MO

Budgetomvang: € 7.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 7.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het budget betreft gemeentelijke kosten voor onderlinge ontmoeting. Hierbij is nog niet gerekend met ambtelijke inzet (toekennen subsidie). De werkzaamheden zitten nu bij Stichting Jumelage.Ombuiging 11: Heroverwegen school maatschappelijk werk voortgezet onderwijsTaakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 32.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 32.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (Zorg voor de kwetsbaren)

Specifieke doelgroep: Ja

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het schoolmaatschappelijk werk betreft een preventieve inzet op het terrein van jeugdhulp om zwaardere individuele hulp te voorkomen. Ook dragen andere gemeenten en de scholen zelf bij aan de inzet van school maatschappelijk werk.

Ombuiging 12: Subsidie Scouting van BrederodeTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 2.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (kinderen en jeugd)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het betreft een bijdrage aan de scouting in Papendrecht. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. Het stichtingsbestuur houdt zich onder andere bezig met het financiële beleid.Ombuiging 13: Subsidie Speeltuinvereniging de ZonnebloemTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 2.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (kinderen en jeugd)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het betreft de speeltuinvereniging in Kraaihoek. Er zijn ruim 300 gezinnen lid van de vereniging. De vereniging heeft als doel de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hun nuttige en aangename bezigheden te verschaffen.Ombuiging 14: Subsidie Speeltuinvereniging de Wip-WapTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 6.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 6.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (kinderen en jeugd)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het betreft de speeltuinvereniging aan de Tesselschadestraat in Papendrecht. De vereniging verzorgt vanaf 1964 speelplezier van kinderen t/m 12 jaar.

Ombuiging 15: Subsidie Stichting Tafelronde Papendrecht 140Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: MO

Budgetomvang: € 2.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De Tafelronde organiseert en ondersteunt jaarlijks een aantal projecten gericht op kinderen. De Nederlandse Tafelronde is onderdeel van een internationale service-organisatie. De Tafelronde heeft als doel via de leden van de Tafel de maatschappij te dienen.

Ombuiging 16 : Subsidie Rekreatie Sport Vereniging dordrecht EOTaakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 1.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 1.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (sporters)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het doel van de vereniging is om mensen met een hartaandoening of met diabetes op een verantwoorde wijze gelegenheid te geven tot sporten, zwemmen en/of cardiofitnessen in groepsverband.

Ombuiging 17: Incidentele subsidiesTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 8.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 8.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het betreft hier ondersteuning voor kleine initiatieven met relatief bescheiden bijdragen. Jubileumsubsidies vallen hier bijvoorbeeld onder. Het gaat niet om structurele subsidies. Het budget hiervoor is wel structureel in de begroting opgenomen.Ombuiging 18 : Subsidie Stichting Vrienden van de Noordhoekse WeidemolenTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 1.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 1.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het betreft een jaarlijks budget voor het beheer en klein onderhoud van de molen.

Besparing slechts mogelijk als het kleine molentje wordt verkocht, wordt weggegeven of wordt verwijderd.  De gemeente is namelijk eigenaar van deze molen en zal een besluit over het beheer moeten nemen. Bij instandhouding door onze eigen dienst/team of een derden partij (bijvoorbeeld een molenaar die er verstand van heeft) blijft het budget noodzakelijk.
Ombuiging 19 : Subsidie Jeugdtheaterschool PapendrechtTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 23.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (kinderen en jeugd)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Voor iedereen uit Papendrecht én omstreken die interesse heeft worden lessen gegeven in dansen, zingen en acteren. Er worden twee uitvoeringen per jaar gegeven. De doelgroep is groep 3 t/m 8 en brugklas VO. Voor kinderen van groep 3 en 4 wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 125 per jaar, van de oudere kinderen wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van € 185 per jaar.

Let op verwevenheid met mogelijkheid cultuurhuis (indelingscategorie cultuur).

Ombuiging 20 : Subsidie Intens BV - nieuwjaarsfeest 2019 t/m 2022Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 10.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Middellang (vanaf 2023)

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (jeugd en jongeren)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het betreft het jaarlijks te organiseren feest met oud en nieuw. Door dit feest te organiseren en de jongeren goed te kunnen volgen is het risico van overlast gedurende oud en nieuw kleiner geworden.

Ombuiging 21 : Subsidie Stichting HartslagNu PapendrechtTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 1.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 1.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In 2018 is op verzoek van de gemeente Papendrecht begonnen met het opstarten van de werkgroep: HartveiligWonen Papendrecht.
Er werden twee doelen gesteld:
-Minimaal 1% van de bevolking van Papendrecht moet als burgerhulpverlener zijn aangemeld.
-Een volledige dekking met AED’s 24/7 binnen een straal van 500 meter van elkaar.Ombuiging 22: Stoppen kinderboerderij - overdragen aan private partijTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: MO

Budgetomvang: € 21.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 21.000

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het budget betreft het activiteitenbudget. De voorgestelde ombuiging is meer vergaand. Het gaat om het stoppen met de kinderboerderij en overdragen daarvan aan een particuliere partij. Deze mogelijkheid heeft een relatie met Drechtwerk Groen, waarmee de overeenkomst loopt tot 1 januari 2023. Een ander aandachtspunt is de aflossing van een lening aan de kinderboerderij.

Ombuiging 23: Geen bijdrage sportgalaTaakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 10.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (sporters)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het budget is bedoeld voor de organisatie van het sportgala (evenement) met verkiezing van sportman, sportvrouw en sportploeg, sporttalent, sportvrijwilliger van het jaar. Het sportgala wordt georganiseerd door een bestuur van vrijwilligers.

Ombuiging 24: Verlagen JeugdsportsubsidieTaakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 31.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 9.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Jeugd en jongeren)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het budget bestaat uit twee delen:

Deel l: Jeugdleden tot 18 jaar woonachtig in Papendrecht. Hoogte per lid bedraagt € 9 (afgerond). Verbinding met jeugdhulp en financiële huishouding organisatie.

Deel ll: Stimulans organisatie activiteiten voor andere dan eigen leden. Geen activiteiten meer voor andere dan eigen leden. Verhoging drempel niet-leden naar sportverenigingen.

De ombuiging betreft het afschaffen van deel II.Ombuiging 25: Subsidie Werkgroep minder valide sporters - Tandem SupportTaakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 9.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 9.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (sporters)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):Betreft: Tandem Support € 9.000 diversen, zoals verenigingsondersteuning en toeleiding naar de sportvereniging voor mensen met een beperking. Advies: Plan van aanpak.Geen ondersteuning meer aan sportverenigingen en onderwijs voor mensen met een beperking.

Ombuiging 26: Subsidie Werkgroep minder valide sporters - aangepast zwemmen de GeulTaakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 4.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 4.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (sporters)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

 1. Betreft: aangepast zwemmen ZV De Geul € 4.000 (meerkostensubsidie) Voor dit doel is een samenwerkingsovereenkomst tot 2022 tussen gemeente Papendrecht en ZV de Geul afgesloten.

Ad 1. ZV de Geul laat door haar tak aangepast zwemmen, onder andere door Tandem Support vrijwilligers scholen die aan kinderen zwemles geven, die geen 'echt' zwemdiploma kunnen behalen door een beperking. De kinderen zijn lid van ZV de Geul. Risico is dat ZV de Geul door ombuiging geen zwemles voor kinderen met een beperking garanderen.Ombuiging 27: Subsidie VolksuniversiteitTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 26.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 26.000

Structureel: Ja

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Zie ook opmerking over cultuurhuis.

Een mogelijkheid is te onderzoeken of de Volksuniversiteit naar een andere locatie kan, zodat de locatie waarop zij nu gehuisvest zijn kan worden ontwikkeld.Ombuiging 28: Subsidie bibliotheek nader te onderzoekenTaakveld: 5.6 Media

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 551.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 450.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Gedeeltelijk

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De budgetomvang bestaat uit een deel vergoeding voor huisvesting en de subsidie. Het ombuigingsbedrag betreft de totale subsidie exclusief de vergoeding voor huisvesting. Hier is van belang onderzoek te doen naar de functie van de bibliotheek, hetgeen inzicht kan geven in de mogelijkheden voor ombuigen. Dit dient natuurlijk in overleg met de regionale bibliotheekorganisatie te worden uitgewerkt.

Ombuiging 29: Subsidie culturele raadTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 14.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 14.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft hiernaast ook ambtelijke inzet (leidt tot frictie formatie). Er is hier sprake van een verwevenheid met de PUP. Pop Up Papendrecht is een initiatief van de Culturele Raad en mogelijk gemaakt door de Stichting Huiskamer Papendrecht, Tafelronde 140 Papendrecht, de gezamenlijke kerken en de gemeente Papendrecht. Er is ook een relatie met de mogelijkheid cultuurhuis (indelingscategorie cultuur).Ombuiging 30: Subsidie Stopzetten instandhouding molens (SIMAV)Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 8.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 8.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het gaat om een subsidie voor de Molenstichting SIMAV. SIMAV staat voor Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Deze stichting is eigenaresse van 33 molens in de regio.Ombuiging 31: Subsidie RTV PapendrechtTaakveld: 5.6 Media

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 24.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 5.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Wettelijke plicht en aflossing lening. Technisch kan de bezuiniging worden uitgevoerd (we keren 5.000 boven wettelijke plicht uit). Mogelijk is RTV hierdoor niet meer levensvatbaar.

Ombuiging 32: Subsidie muziekvereniging ExcelsiorTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 38.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 8.000

Structureel: Ja

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Van de totale subsidie ad € 38.000 wordt € 8.000 aan Excelsior overgemaakt. Het overige deel betreft huisvestingskosten.Ombuiging 33: Subsidie OranjecieTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: MO

Budgetomvang: € 24.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 24.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Over 2019 en 2020 is een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld.

Met deze subsidie organiseert de oranjecommissie het feest op koningsdag.Ombuiging 34: Subsidie Stg LichtjesfeestTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 5.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 5.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Kinderen en jeugd)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Beteft het organiseren van wandeltocht/lampionenoptocht langs kersttaferelen met passende muzikale omlijsting op Marktplein.Ombuiging 35: Subsidie De Bruin waarderingsprijsTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 2.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000 (eens in de twee jaar)

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Een budget dat eens per twee jaar is opgenomen in de begroting (voor een periode van 10 jaar).

Ombuiging 36: Subsidie OdensehuisTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 54.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 54.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (zorg voor de kwetsbaren)

Specifieke doelgroep: Ja (mantelzorgers en ouderen met een beginnende dementie zonder indicatie)

SUBSIDIES (zit (nog) niet in de subsidiebundel)

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het Odensehuis is een voorliggende voorziening van de geïndiceerde dagopvang (WMO indicatie).

T.a.v. de reguliere geïndiceerde dagopvang is het een kostenbesparende interventie.

Vanuit het wettelijke kader is het argument tweezijdig, aan de ene kant hebben we een wettelijke taak als gemeente, maar aan de andere kant hebben gemeenten een grote beleidsvrijheid bij het invullen van deze taken.Ombuiging 37: Subsidie Onderwijs en zorgarrangementTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 3.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 3.000

Structureel: S

Termijn: (Middel)lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: ja (kinderen en jeugd)

SUBSIDIES (zit niet in subsidiebundel)

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

 • Juridische verkenning dient plaats te vinden of dekking plaats kan vinden vanuit de geoormerkte Onderwijsachterstanden beleid (OAB-)gelden. Kansrijk, maar niet zeker.

 • Activitieiten zijn gericht op beperken individuele jeugdhulp.

Ombuiging 38: Stoppen Vrijwilligerspas (Vrijwilligershuis Drechtsteden)Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 6.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 6.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (vrijwilligers)

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In het verleden ingezet instrument inzake vrijwilligerswaardering. Betreft 900 vrijwilligerspassen, die vanuit verschillende soorten instellingen worden verstrekt (veelal gemeentelijke vrijwilligers, Sterk Papendrecht en Rivas) en werkt als een soort kortingskaart.

De Vrijwilligerspas biedt veel aantrekkelijke kortingen voor vrijwilligers. Het is een blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers. Voor slechts € 2,35 per pas, kunnen organisaties de pas voor hun vrijwilligers aanschaffen. Veel lokale ondernemers ondersteunen dit initiatief. Het aanbod varieert van kortingen bij winkeliers tot horecagelegenheden, musea en theater- en sportevenementen.Ombuiging 39: Subsidie sociaal lokaal noodfondsTaakveld: 6.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 5.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 5.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Zorg voor de kwetsbaren

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Ondersteunen van inwoners Papendrecht, die vanwege hun financiële noodsituatie in hun maatschappelijk functioneren worden bedreigd.

Ombuiging 40: Multifunctionelere accommodaties. Meerdere functies bij elkaarTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: RO / MO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SUBSIDIES

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Deze mogelijkheid betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om meer multifunctioneel, dus economischer, gebruik te maken van accommodaties. Dat kan door meer maatschappelijke instellingen bij elkaar te plaatsen in een accommodatie. Onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe is nodig, mede om geschikte accommodaties te vinden of te realiseren.

Het uiteindelijke doel is dus de accommodatiekosten te reduceren. Zowel de budgetomvang als een mogelijke besparing zijn PM weergegeven, omdat dit afhangt van de deelnemende organisaties en de accommodaties die daarbij horen.

OPGAVENBLAD


ECONOMIE

Voor het totale taakveld economie is sprake van een verwevenheid aan budgetten. Naast de verwevenheid aan budgetten zijn budgetten vaak beperkt beïnvloedbaar op de korte termijn. De besteding van gelden is vaak voor meerdere jaren vastgelegd (via contractafspraken).


Soms zijn budgetten wel beïnvloedbaar, maar zijn er veel gevolgen op andere terreinen die in eerste instantie niet direct zichtbaar zijn. Denk aan gevolgen voor ondernemers, gevolgen voor het parkeren, gevolgen voor het bruisende karakter van het centrum en dergelijke.


Vanwege de verwevenheid van de budgetten in de begroting 2020 is een mogelijkheid opgenomen voor een andere indeling en weging van de budgetten rondom economie.


Ombuiging 41: Stoppen met Stichting Papendrecht promotieTaakveld: 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: RO

Budgetomvang: € 30.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 30.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ondernemersklimaat

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

ECONOMIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Is een afspraak met Papendrecht Promotie. Loopt voor een periode van 5 jaar (t/m 2022). Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over LED borden.

Ombuiging 42: Bijdrage aan cooperatie Centrum stoppenTaakveld: 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: RO

Budgetomvang: € 50.000 (bijdrage aan Centrum)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 50.000

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ondernemersklimaat

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

ECONOMIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Is realiseerbaar. Wel complex met een grote verwevenheid in andere budgetten (waar weer andere afspraken onder liggen). Commotie kan het gevolg zijn bij winkeliers en pandeigenaren.Ombuiging 43: Leges weekmarkt/tarief standplaatsen verhogenTaakveld: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: VVTH

Budgetomvang: € 44.000 (inkomsten)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 1.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (lokaal ondernemersklimaat)

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

ECONOMIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Opbrengst 2020 vaste standplaatsen € 17.000, weekmarkt € 27.000. De gemeente Papendrecht zit op een gemiddeld prijsniveau in de regio. Aantal benodigde uren inzet is in lijn met de opbrengst. Risico bij verhogen tarieven is minder verhuur standplaatsen en 'leeglopen' van de markt, hetgeen van invloed is op vitaliteit kern. De verwachting is dat er veel weerstand ontstaat als wij de tarieven verhogen.

Overzicht met de regionale vergelijking is beschikbaar.

Ombuiging 44: Weekmarkt afschaffenTaakveld: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: VVTH

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Ja (lokaal ondernemersklimaat)

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

ECONOMIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De verwachtig is dat het afschaffen van de werkmarkt niet tot een kostenbesparing leidt. Zie ook de ombuiging over verhogen tarieven weekmarkt.

Deze mogelijkheid is complexer dan het lijkt, vanwege de relatie met de ondernemers, met het bruisende karakter van het centrum en de kosten die we maken voor het opruimen van de markt. Het is een bestuurlijke afweging om een onderzoek te starten.Ombuiging 45: Nieuwe clustering en weging budgetten economieTaakveld: 3.4 Economische promotie

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: RO

Budgetomvang: € 385.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (lokaal ondernemersklimaat)

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

ECONOMIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Onze inzet is de overzichtelijkheid van de budgetten die te maken hebben met economie voor de begroting 2021 te vergroten (op basis van een zero based beschouwing). Dat doen we door deze budgetten als volgt te verdelen:

 1. Regio en lidmaatschappen

 2. Lokaal ondernemersklimaat

 3. Onderwijs en arbeidsmarkt

 4. Accountmanagement

 5. Toeristenbelasting

In de huidige begroting (2020) is sprake van een veel grotere hoeveelheid van onderwerpen en budgetten.Op basis van de zero based beschouwing kan een bedrag van € 10.000 worden ingeboekt voor de ombuigingen.OPGAVENBLAD


BEHEER OPENBARE RUIMTE

In de gemeente Papendrecht is de kwaliteit van de openbare ruimte belangrijk. Het belang daarvan komt tot uiting in een relatief hoog niveau van onderhoud van die openbare ruimte. Dat geldt zowel voor de ondergrondse als de bovengrondse infrastructuur. De uitvoering van werkzaamheden vindt deels in eigen beheer plaats, maar we werken ook veel met uitbesteding van werkzaamheden via aannemers.

Vrij recent heeft een onderzoek naar de efficiency en kwaliteit van de buitendienst plaatsgevonden. De inzichten daaruit zijn mede gebruikt bij het tegen het licht houden van de werkzaamheden in het kader van het beheer van de openbare ruimte.


Bij de beschouwing van de budgetten en de inzet die daarbij hoort is zowel gezocht naar te behalen efficiency voordelen als naar keuzes in kwaliteit. De beschouwing is integraal aangepakt, waarbij de samenhang tussen de onderdelen ook in beeld is gebracht.

Het uitgangspunt bij de mogelijkheden is de kwaliteit op hoofdlijnen in stand te laten en alleen daar wijziging in kwaliteitsniveau voor te stellen waar dat naar onze mening verantwoord kan.


De volgende onderdelen hebben wij integraal gewogen in het licht van de ombuigingen:

 1. Groen

 2. Wegen

 3. Openbare verlichting

 4. Verkeersregelinstallaties

 5. Baggeren, beschoeiing

 6. Straatreiniging

 7. Riolering


Bij de uitwerking van de onderwerpen 1 t/m 7 hebben wij telkens de volgende onderdelen in de tekst opgenomen:

 1. Scope: wat is precies het onderwerp

 2. Beschikbaar: welke budgetten kunnen worden ingezet

 3. Benodigd: welke budgetten zijn benodigd

 4. Conclusie: welke ombuigingsmogelijkheden zijn er


Daarnaast is nog een aantal separate mogelijkheden uitgewerkt.


In een aantal gevallen hebben we aangegeven welke ombuigingen nog meer mogelijk zijn als meer fundamentele keuzes worden gemaakt in verlaging van de kwaliteit van de openbare ruimte. Uiteraard is dit een bestuurlijke keuze.


Een exceloverzicht waarin alle mogelijkheden duidelijk zijn weergegeven is toegevoegd bij de stukken.


Ombuiging 46: Verminderen onderhoud groenTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: €1.060.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: €65.000 (oplopend)

Structureel: S (vanaf 2023 zie tabel)

Termijn: Kort, middellang en lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (Groen)Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Scope

Betreft het onderhoud van bomen, beplantingen en gras, inclusief de vervanging aan het einde van de levensduur en inclusief het onderhoud van het beheersysteem.


Beschikbaar

Voor onderhoud is op de begroting een bedrag van € 876.000 beschikbaar. Daarnaast wordt een deel van het groenonderhoud betaald vanuit de post Water. Het gaat hier om een bedrag van € 185.000 voor het maaien van ruw gras, dat gezamenlijk met slootonderhoud wordt uitgevoerd. In totaal is daarmee € 1.061.000 beschikbaar.

Met vervanging is alleen rekening gehouden in het kader van integrale projecten.


Benodigd

Op basis van kengetallen is een bedrag van € 965.000 nodig om het onderhoud door de markt te laten uitvoeren. Dit bedrag is het saldo van de totale berekende kosten (€ 1.437.000 per jaar) minus de inzet van de eigen dienst (10,9 FTE of 14.755 uur, wat een marktwaarde van € 472.000 vertegenwoordigt).

Het onderhoud is voor een deel op de markt gezet in de vorm van onderhoudsbestekken (maaien ruw gras, onderhoud bomen), deels gaat het om aankopen, inhuur, (materieel) en het onderhoud van het beheersysteem.


Naast het reguliere onderhoud (instandhouding) moet ook rekening worden gehouden met vervanging van groen. Dit kost gemiddeld per jaar € 465.000. Deels wordt dit meegenomen binnen integrale projecten met wegen en rioleringen en gefinancierd vanuit het rioolfonds. Hiervoor is de aanname dat 10% van de totale kosten benodigd is voor groen. Daarmee is € 250.000 beschikbaar voor vervanging van groen, inclusief voorbereiding, communicatie, etc. Voor de vervanging van groen dat niet binnen projecten valt is een bedrag van (465.000 – 250.000 =) € 215.000 nodig.


NB In het vorige IBOR-plan is gemeld dat er vanaf 2020 geld nodig is voor de vervanging van bomen en heesters (planmatige vervanging, investeringen € 180.000). Dit geld is niet beschikbaar gesteld.


Conclusie

Bij continuering van de huidige werkwijze (met inzet van de eigen dienst en op het huidige kwaliteitsniveau) is voor de uitbestede werkzaamheden voldoende ruimte, maar wordt dan slechts beperkt vervangen. Hierdoor zijn er risico's m.b.t. de kwaliteit en kwantiteit van groen en bomen.


Als het kwaliteitsniveau wordt teruggebracht van het huidige niveau (gemiddeld niveau B) naar niveau C, dan vallen de kosten ruim € 500.000 lager uit. Niveau C betekent echter wel een aanzienlijke teruggang in kwaliteit, in zowel belevingswaarde als functionaliteit. Dit brengt naar verwachting ongemak en klachten met zich mee. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat een eventueel terugbrengen naar niveau C extra kosten met zich meebrengt (kapitaalvernietiging). Een meer genuanceerde verlaging van de kwaliteit (op bepaalde plekken en bij bepaalde groentypen) is realistischer, bijvoorbeeld een verlaging van het budget met € 200.000, al gelden ook dan, in iets mindere mate, de genoemde gevolgen van een teruggang in kwaliteit.


Het natuurlijk maaien van het ruw gras en het uitfaseren van het klepelmaaien, bestuurlijk bevestigd met een motie van de gemeenteraad, is na afloop van het bestek in principe ongedaan te maken. Nadeel is dat de natuurontwikkeling en de beeldvorming negatief worden beïnvloed. Het betreft een verschil van € 90.000.

Een andere bezuiniging kan worden gerealiseerd in de vervanging van de bomen aan de Veerdam. Dit project staat op de planning voor 2022/23, maar kan worden doorgeschoven tot buiten de scope van de meerjarenbegroting. Het betreft een investeringsbedrag van € 500.000 in 2022 en € 200.000 in de begroting 2023.Ombuiging 47: Efficiencymaatregelen onderhoud wegenTaakveld: 2.1 Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: €1.597.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: €40.000 (2021), €125.000 (2022), €225.000 (2023), €325.000 (2024 e.v.)

Structureel: S

Termijn: Kort, middellang en lang

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Scope

Het taakveld wegen omvat het onderhoud aan verhardingen, de belijning & markering, onkruidbeheersing en gladheidsbestrijding.


Beschikbaar

Het onderhoudsbudget bedraagt € 1.597.000.

Dit budget is als volgt verdeeld:

uitvoeren onderhoudsplan tegels € 150.000

uitvoeren onderhoudsplan klinkers € 145.000

aankoop materiaal e.d. € 70.000

klein onderhoud wegen (asfaltverharding) € 138.000

klein onderhoud wegen (half verharding) € 17.000

grootschalig onderhoud elementen € 727.000

rationeel wegbeheer € 21.000

onderhoud wegen € 5.000

opstellen onderhoudsplan wegen € 1.000

beheersysteem € 11.000

gladheidsbestrijding € 31.000

markeringen € 21.000

onkruidbestrijding € 260.000


In het meerjarenprogramma is daarnaast voor investeringen asfalt gemiddeld per jaar € 608.000 opgenomen voor de periode 2020-2029.


Benodigd

 • Verhardingen groot onderhoud (elementen) handhaving op B-gemiddeld over de periode 2020-2027 benodigd: € 1.030.000 per jaar (inclusief plaatselijk gevolg zettingen en planmatig klein onderhoud). Dit betreft het budget groot onderhoud wegen.

 • Onkruidbeheersing is voor 2020 vastgelegd in een contract voor een totaalbedrag van
  € 260.000.


Het totale benodigde bedrag is € 1.900.000. Er is hierin een tekort van circa € 303.000 om de wegen duurzaam in stand te houden (groot onderhoud elementen benodigd B kwaliteit € 1.030.000 – beschikbaar € 727.000 = verschil € 303.000) + huidig bedrag in begroting € 1.597.000= € 1.900.000.Conclusie

Binnen de kwaliteitsdoelstelling B zijn geen bezuinigingen op onderhoud wegverhardingen mogelijk.

Bezuiniging is wel mogelijk op onkruidbeheersing en door het gemiddelde kwaliteitsniveau van de verhardingen te verlagen.

Het budget grootschalig onderhoud voor elementenverharding leent zich, na bijstelling van de kwaliteitsdoelstelling, om een eventuele bezuiniging door te voeren. Het groot onderhoud elementenverharding is vastgelegd in een separate notitie.


Voor bezuiniging op het kwaliteitsniveau van de verhardingen groot onderhoud zijn vier scenario’s doorgerekend:

 1. Huidige budgetlijn komende jaren handhaven

 2. Kwaliteitsniveau B - handhaven

 3. Kwaliteitsniveau B – (aflopend naar C) doorvoeren

 4. Doorvoeren bezuiniging tot niveau C


Scenario 1 Huidige budgetlijn komende jaren handhaven. Deze budgetlijn is in 2016 ingesteld om de kwaliteit van elementverhardingen op termijn te herstellen tot het door het bestuur gewenste kwaliteitsniveau B. Op basis van de inspectie 2018 wordt de kwaliteit van de elementenverhardingen gemiddeld beoordeeld op een B- (min), tussen B en C in). Met deze budgetlijn verbetert de kwaliteit op termijn tot een niveau B +, tussen A en B.


Scenario 2, handhaving huidige kwaliteitsniveau B - , waarbij voldoende onderhoud aan de verhardingen plaatsvindt (maar wel wat aan op te merken valt). Reparatievakken zijn hierbij zichtbaar. Budgetniveau is € 850.000 excl. degeneratievergoeding. Dit betekent een besparing op de kosten voor 2022 van € 85.000, voor 2023 € 185.000 en vanaf 2024 € 285.000 per jaar. Het kwaliteitsniveau B - wordt hiermee duurzaam gehandhaafd. De “werkvoorraad” eind 2020 van 2,1 miljoen daalt eind 2027 tot 1,6 miljoen. De "werkvoorraad" is het verschil tussen kwaliteit B en de voorspelde kwaliteit eind 2027 uitgedrukt in euro's en is bedoeld om verschil in scenario's meer inzichtelijk te maken.


Scenario 3, Kwaliteit B – aflopend naar C. Start op de huidige kwaliteit B - en daalt langzaam naar kwaliteit C. Dit is een tussenvariant met name vanwege het grote verschil in beeldkwaliteit tussen de B en C kwaliteit en de snelheid waarmee in scenario 4 de kwaliteit afzakt naar een C-niveau. Budgetniveau is € 750.000 excl. degeneratievergoeding. En kent een wat oplopende “werkvoorraad” eind 2027 van 2,3 miljoen.

Scenario 4, Direct bezuiniging doorvoeren, C kwaliteit CROW. Hierbij zijn enige achterstanden in onderhoud zichtbaar, onvoldoende, niet netjes, vuil. Het kwaliteitsniveau van de verhardingen daalt hiermee binnen 5 jaar naar niveau C, wat leidt naar een toename van klein onderhoud, meldingen en onveilige situaties. De “werkvoorraad” neemt toe tot ruim 3 miljoen in 2027.


Het contract voor onkruidbeheersing is tot stand gekomen volgens de EMVI-methodiek, waarbij naast prijs ook het plan van aanpak als beoordelingscriterium is gehanteerd. Voor 2021 bestaat de mogelijkheid het werk voor een lagere prijs aan te besteden door de aanpak stringenter voor te schrijven en alleen de prijs als beoordelingscriterium te nemen. De mogelijke besparing wordt op basis van kengetallen geraamd op € 40.000 (doorvoeren bij volgende bestek). Dit is inmiddels gerealiseerd zodat de ombuiging kan worden ingeboekt.Ombuiging 48: Efficiencymaatregelen onderhoud openbare verlichtingTaakveld: 2.1 Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: Beheer

Budgetomvang: €110.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: €30.000 (vanaf 2024 aflopend)

Structureel: S

Termijn: Kort, middellang en lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Scope

Tot de scope van het onderzoek behoren de masten, armaturen en lampen. Stroomkosten en de bijdrage aan bureau OVL (€ 7,49 per lichtpunt) blijven buiten beschouwing.


Beschikbaar

Het beschikbare budget bedraagt € 109.000.


Benodigd

Voor plaatselijke lampvervanging, schadeherstel en losse vervangingen is gemiddeld per jaar een bedrag benodigd van € 76.000. Vervanging vindt plaats binnen de meerjarenplanning. Deze planning is een jaar geleden opgesteld, waarbij levensduren van armaturen en masten zijn opgerekt o.b.v. onderzoek tot het maximale.


Conclusie

Op de openbare verlichting is een bezuiniging mogelijk van ca. € 30.000. Doorvoeren van deze bezuiniging gaat wel ten koste van verduurzaming, tevens kunnen gesignaleerde knelpunten niet worden aangepakt. Een voorbeeld van een dergelijk knelpunt is de verlichting van de kruising Veerweg/Burgemeester Keijzerweg, die als onvoldoende is beoordeeld (verkeersveiligheid). Een ander voorbeeld zijn bewonersmeldingen (over donkere plekken).

Ombuiging 49: Efficiencymaatregelen onderhoud verkeersregelinstallatiesTaakveld: 2.1 Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: Beheer

Budgetomvang: €62.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: €5.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Scope

Tot de scope behoren de verkeersregelinstallaties (VRI’s) op vijf kruisingen van de BK-weg, de pollers (centrum en Kokardebloem) en de dynamische verlichting van de BK-weg. Het onderhoud omvat het onderhoud van de installaties, herprogrammeren van de VRI’s, vervangen van lampen en sensoren en de jaarlijkse kosten voor stroom.


Beschikbaar

Het beschikbare budget bedraagt € 62.000 Dit betreft € 49.000 voor onderhoud en € 13.000 voor energiekosten.


Benodigd

Voor onderhoud is € 57.000 nodig. Van dit bedrag is € 45.000 nodig voor het onderhoud van de VRI’s, € 6.000 voor de pollers (jaarcontract) en € 6.000 voor de dynamische verlichting.


Conclusie

Er kan op onderhoud € 5.000 worden bezuinigd.Ombuiging 50: Efficiencymaatregelen onderhoud baggeren, beschoeiingTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: €172.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: €40.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (groen)

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Scope

Het baggeren van vijvers en watergangen en onderhoud/reparatie van beschoeiingen.


Beschikbaar

In de begroting is € 171.500 beschikbaar. Daarnaast wordt jaarlijks € 178.000 in de voorziening baggeren vijvers en watergangen gestort.


Benodigd

Uit het beheer- en onderhoudsplan vijvers en watergangen blijkt dat met scenario 1 ("baggeren zodra de waterkolom voor meer dan 30% uit baggerspecie bestaat") gemiddeld per jaar € 133.000 nodig is voor het programma baggeren, hierbij komt nog de ontvangstplicht in 2028. De voorziening is hierop berekend. Het verdient echter aanbeveling om meer onderhoud uit te voeren dan het beheerplan aangeeft: het is wenselijk de watergangen verder te verdiepen waar mogelijk, in verband met waterkwaliteit, klimaatadaptatie (hoosbuien), en het minder kwetsbaar maken van flora en fauna. Daarnaast zal extra geld nodig zijn voor de verwerking van PFAS (wettelijk). In totaal gaat het om € 50.000 kosten.

Voor een juiste administratie dienen deze middelen binnen de onderhoudspost te verschuiven naar de bijdrage aan de voorziening baggeren. Gezien de vele wijzigingen is een nieuw beheerplan baggeren gewenst. Van de totale investering wordt 25% vanuit het GRP betaald.


Voor regulier onderhoud, te weten ad hoc baggeren en herstel van beschoeiing, is jaarlijks € 72.500 benodigd. Ook hier geldt dat in verband met PFAS rekening moet worden gehouden met extra kosten. We gaan daartoe uit van € 80.000 per jaar.


Conclusie

Afhankelijk van de nadere uitwerking en definitieve regelgeving (PFAS) kan op baggeren, beschoeiing mogelijk een bedrag van maximaal € 40.000 worden bezuinigd ( € 171.500 – (€ 80.000 + € 50.000) =
€ 40.000). In verband met PFAS is het wenselijk een nieuw baggerplan op te stellen. Hierbij is het vertrekpunt dat jaarlijks meer geld in de voorziening wordt gestort.
Ombuiging 51: Verminderen onderhoud straatreinigingTaakveld: 2.1 Verkeer en Vervoer

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: €187.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: €(zie ook lokale lasten mogelijkheden)

Structureel: S

Termijn: Middellang (vanaf 2022)

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Scope

Straatreiniging betreft het schoonhouden van de verharding in de openbare ruimte: vegen, bladblazen, papier prikken, grof vuil verwijderen, graffitibestrijding en het verwijderen van hondenpoep.

Onkruidbeheersing op verharding behoort niet tot de scope (valt onder Wegen), evenmin als zwerfvuil in groen (valt onder Groen), drijf- en zinkvuil in water (Water) en het legen van bakken (Straatmeubilair).


Beschikbaar

Het beschikbare bedrag in de begroting voor 2020 is € 187.000.


Benodigd

In de huidige situatie bereiken we voor het schoonhouden van de openbare ruimte (met name vegen en vuil verwijderen op verhardingen) het kwaliteitsniveau A. Op basis van kengetallen zijn hiervoor de kosten geraamd op € 315.000.

De straatreiniging wordt voor een deel uitgevoerd door derden (Drechtwerk) voor een ander deel, het gootvegen, door de eigen dienst. De inzet bedraagt ca. 5.300 uur op jaarbasis, dit vertegenwoordigt een bedrag van € 170.000.

Per saldo is voor straatreiniging een bedrag benodigd van € 145.000.

De gemeente beschikt over twee veegwagens (een in eigendom, de andere wordt geleased).


Naast de veegwerkzaamheden leveren burgers zelf een belangrijke bijdrage aan het schoonhouden van de openbare ruimte, de Zappers.


Conclusie

De eigen dienst veegt nu met twee veegwagens. De gerealiseerde kwaliteit is hoog. Voor een basisniveau kan worden volstaan met één veegwagen en incidenteel naar behoefte inhuren van een tweede veegwagen. Hiermee kan een bezuiniging worden gerealiseerd van € 40.000 tot € 50.000. Dit heeft gevolgen voor verlaging van de resultaten van afval en riool (per saldo dus geen effect op het begrotingssaldo).Alsmede bezuiniging op de inzet van personeel (dat vervolgens op andere werkzaamheden kan worden ingezet).
Ombuiging 52: Verlenging afschrijvingstermijn rioleringTaakveld: 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: €1.634.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: €0 (zie ook lokale lasten mogelijkheden)

Structureel: S

Termijn: Kort (vanaf 2021)

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Aanpassing afschrijvingstermijn riolering en fixed BTW.


Scope

De scope betreft rioolbeheer en –beleid, onderhoud van het rioolstelsel, inspecties, metingen, reiniging van kolken en riolen, exploitatie van pompen en gemalen, drainage, bestrijding van ongedierte en overlast, stimuleringsmaatregelen klimaat, bijdrage aan rioolwaterzuivering, het onderhoud van het rioolbeheersysteem en reconstructies.


Beschikbaar

Het totale beschikbare bedrag is € 1.634.000. Dit bedrag is door middel van de rioolheffing afgestemd op de benodigde middelen. De inkomsten uit belastingen bedragen € 2.125.000.


Benodigd

Het benodigde bedrag ad € 1.634.000 is opgenomen in de begroting.

Een meer financieel getinte bezuiniging in een verlenging van de financiële afschrijvingstermijn van 25 jaar riolering onder gelijktijdige verhoging van de zgn. Fixed BTW.

Op dit moment vraagt dit nog een nadere verkenning en uitwerking. Van belang is een gezonde verhouding tussen de financiële en technische afschrijvingstermijn. Dit heeft gevolgen voor verlaging van de resultaten van riool (per saldo dus geen effect op het begrotingssaldo).


Conclusie

Het GRP is recent vastgesteld (2019). Bezuiniging op het product Riolering is niet aan de orde.Ombuiging 53: Hondenpoep niet meer verwijderenTaakveld: 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: € 9.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 9.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het gaat om de kosten van de poepzuiger in het centrum, waar we voor A-kwaliteit onderhoud hebben gekozen. Het niet meer opzuigen kan tot klachten leiden.

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief was geen draagvlak voor deze ombuiging in de gemeenteraad aanwezig.Ombuiging 54: Parkeerbeheer combineren met toezicht fietsenstallingTaakveld: 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: Beheer

Budgetomvang: € 150.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 130.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De centrum bezoekers die met de fiets naar het centrum komen, hebben de mogelijkheid om de fiets tijdens de openingstijden van de winkels bewaakt te stallen op de Markt. Omdat het terrein onderdeel uitmaakt van een bouwlocatie, is de fietsenstalling op deze locatie op termijn niet te handhaven.


Beschikbaar

Voor de exploitatiekosten van de fietsenstalling is in de begroting een afzonderlijke post opgenomen. Voor de bemensing een post inhuur € 79.000, energie kosten € 1.000, en een post overige € 70.000. Afgerond € 150.000.


Voorstel

In eerste instantie is voor een vervangende locatie gedacht aan het vrijkomende winkelpand van de ABN per oktober 2020. De winkel betreft een beperkte oppervlakte, 110-130 fietsenparkeerplaatsen in één laag lijken maximaal.
Dit pand is feitelijk te luxe voor een bestemming als fietsenstalling. Bovendien ligt het suboptimaal ten opzichte van de aanrijroute van het winkelend publiek, waardoor het toekomstig gebruik mogelijk wordt beïnvloed. Om het pand geschikt te maken is een aanzienlijke investering vereist die wordt geraamd op ca. € 100.000.


Voor deze winkel is rekening te houden met huur voor de winkelruimte tussen de € 55.000 - € 60.000 per jaar. Dit naast de reguliere exploitatiekosten als gas, elektra, water, vve-bijdrage en overige winkelkosten en kosten voor de bemensing € 65.000.


Een alternatieve locatie is het parkeren van fietsen mogelijk te maken in de bewaakte parkeergarage De Meent door b.v. links onderaan de rolband afhankelijk van de behoefte een deel van een rij parkeerplaatsen af te zetten incl. de rijbaan en hier de fietsenrekken te situeren. Voor bewaking op afstand kan een videobewaking geïnstalleerd worden zoals deze ook voor de parkeergarage Overtoom werkt. Hierdoor is het mogelijk zonder de huidige inhuur de fietsenstalling te exploiteren (zonder kaartjes verstrekken en controle achteraf). Wel is enige begeleiding van de parkeerbeheerder naar verwachting nodig. Hierdoor is geen afzonderlijke behuizing meer nodig, en beperken de kosten zich tot een gering aantal mensuren en enige kosten voor instandhouding van fietsrekken en afzetting.


Voordelen van deze locatie zijn:

 • geen winkelhuur

 • beperkte exploitatiekosten in mensuren en overige kosten


Nadelen zijn:

 • Het inleveren van een aantal parkeerplaatsen, gezien de bezetting lijkt dit niet overkomelijk

 • De route loopt door tot in het winkelcentrum en via de lopende band, welke reeds geschikt is voor winkelwagens (eigendom exploitant winkels in De Meent)

 • Indirecte bemensing met video i.p.v. directe kaartcontrole

 • Transitiekosten


Benodigd

Voor de verplaatsing is rekening te houden met eenmalige transitiekosten. Structurele kosten bemensing 500 uur parkeerbeheer (€ 15.000), overige kosten videoverbinding, onderhoud stalling
€ 2.500 en resterende interne uren begeleiding € 2.500.


Besparingspotentieel:

Het besparingspotentieel is indicatief.
Middelen in begroting minus nieuwe exploitatie (€ 150.000 - € 20.000=) € 130.000 per jaar.

Ombuiging 55: Overdekte fietsenstalling naar Overtoom (na wegreconstructie)Taakveld: 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: Beheer

Budgetomvang: € 60.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 60.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Na wegreconstructie is het mogelijk om ook een fietsenstalling te realiseren achter het Brederode huis. Hiermee is een verlaging van het investeringskapitaal aan de orde.Ombuiging 56: Geen overdekte fietsenstalling of een betaalde overdekte fietsenstallingTaakveld: 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € 70.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 70.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Meerkosten realisatie overdekte fietsenstalling verhalen op gebruikers door invoering van een staltarief.

Advies. Bezuinig op binnenstalling of de gehele stalling. Deze kan sowieso niet blijven bestaan op huidige locatie als Veerpromenade wordt gebouwd.Ombuiging 57: Schrappen budget fonteinenTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: € 7.000 (voor 5 fonteinen)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 7.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betekent verlaging waterkwaliteit. Meer sterfte vissen. Door fontein meer zuurstof in het water. Attractief voor publiek. Waterkwaliteit blijft op peil door fonteinen. Door schrappen budget is het risico dat incidenteel budget nodig is.Ombuiging 58: BegraafplaatsTaakveld: 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: Wijkonderhoud

Budgetomvang: € 150.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 0

Structureel: S

Termijn: N.v.t.

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar:

Risico's:

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Ja

Specifieke doelgroep: Ja

BEHEER OPENBARE RUIMTE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Scope

Doelstelling is het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting.

Tot de scope behoren het beheer van het park, de paden en het gebouw. Het begraven en het onderhoud van de graven met begraafplaatsadministratie en rechtenbeheer inclusief het verstrekken van informatie aan belanghebbenden en belangstellenden.

De begraafplaats is net als riolering en afvalstoffen in financieel opzicht een specifieke voorziening met afzonderlijke inkomsten, uitgaven, rechten en kostendekking.

Beschikbaar

Het taakveld begraafplaats kent twee uitgavenposten, onderhoud begraafplaats € 98.000 en onderhoud graven € 52.000 en zijn excl. rente en aflossing ed.Benodigd

In de afgelopen jaren zijn meerdere ontwikkelingen ingezet waarbij ondermeer de budgetten naar beneden zijn bijgesteld. Het streven is een optimale kostendekking en de komende jaren een meer gedifferentieerd aanbod te kunnen aanbieden. Het voornemen is dit jaar het bestuur te adviseren op basis van een meerjarenplan, herziening kostendekking en een ruimer aanbod.

Conclusie

Gezien de recente naar beneden bijgestelde budgetten is het te vroeg voor een beoordeling voor een inbreng in de ombuigingen.

Ombuigingen worden niet voorgesteld.

OPGAVENBLAD


ZORG VOOR DE KWETSBAREN

Er zijn veel gemeentelijke budgetten die te maken hebben met de zorg voor de kwetsbaren. Bij dit onderdeel zijn die niet allemaal in beeld gebracht, omdat budgetten soms bij een andere indelingscategorie zijn ondergebracht. Denk aan verbonden partijen of aan subsidies. Daarnaast zijn er nog 'losse' onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor de kwetsbaren die wij niet bij andere indelingscategorieën konden onderbrengen. Deze hebben wij hier apart opgenomen.


Bij de budgetten die te maken hebben met zorg voor de kwetsbaren zien wij een grote verwevenheid van onderwerpen en budgetten. Veel onderwerpen hebben raakvlakken met elkaar en er is sprake van cofinancieringsvraagstukken. Soms krijgen wij bijvoorbeeld rijksgelden voor een onderwerp, waarbij onze gemeente voor een bepaald percentage zelf ook uitgaven moet verrichten om aanspraak te kunnen blijven maken op de rijksgelden. Versoberen in eigen budgetten levert in die gevallen ook een versobering in budgetten van het rijk op. Dat maakt het aangeven van mogelijkheden voor ombuiging complex, waardoor veel onderzoek naar deze mogelijkheden is vereist.


De mogelijkheden betreffen de volgende onderwerpen:

 1. Sport en bewegen

 2. Leerlingenvervoer

 3. Peuterspeelzalen

 4. Onderwijs- en Jeugdagenda

 5. Steungezinnen

 6. Subsidie cultuur en onderwijs


Soms is ook sprake van een regionale verwevenheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het leerlingenvervoer, waarbij de aanbesteding regionaal plaatsvindt. Dat beperkt de beïnvloedbaarheid voor onze gemeente.


In algemene zin is bij een mogelijke ombuiging op deze budgetten nader onderzoek nodig om de gevolgen daarvan in kaart te brengen. Dit geldt evenzeer voor de verwevenheid van budgetten. Een ander te onderzoeken aspect zijn de gevolgen van het ombuigen. Zo kan het zijn dat juist door deze budgetten om te buigen elders een (grotere) budgetclaim zal ontstaan.


Ombuiging 59: Verminderen uren Bewegingsonderwijs OosterpolderhalTaakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 64.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee (kinderen en jeugd)

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Met de Stichting Oostpolderhal is voor het bewegingsonderwijs in de wijk Oostpolder een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 40 jaar op basis van een gebruik van minimaal 36 klokuren. Het gebruik ligt lager, wellicht bespreekbaar voor de variabele kosten.

Het gebruik is nu gemiddeld 24 uur per week.

In 2023 volgt een wetswijziging. De kern daarvan is dat het bewegingsonderwijs verplicht wordt gesteld. De kans is daarmee groot dat het gebruik per week omhoog gaat.Ombuiging 60: Ondersteuning schoolsportdag stopzettenTaakveld: 4.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 2.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Kinderen en jeugd)

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Meer dan 50 jaar wordt de gemeentelijke Schoolsportdag zelf georganiseerd door vakleerkrachten en docenten uit het basisonderwijs. Zij organiseren de sportdag zelf in samenwerking met PKC en AV Passaat. Personele inzet van Team Wijkonderhoud is nodig om zowel dranghekken als fietsenstalling te brengen en te halen. Wanneer de organisatie uit handen wordt gegeven, zal mogelijk verminderd draagvlak onder de docenten en vakleerkrachten ontstaan, om in de toekomst mee te werken of mee te organiseren.

Ombuiging 61: Strakkere criteria voor leerlingenvervoer / aanbestedingTaakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 235.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Jeugd

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In feite gaat het bij ombuigen erom dat er minder kinderen gebruik maken van leerlingenvervoer door de criteria steviger te maken. Het gevolg kan zijn dat er meer uitzonderingen worden gemaakt. Leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn een kwetsbare groep.

Kosten beperken door strakkere criteria vereist nieuwe verordening leerlingenvervoer = ambtelijke inzet. Nieuwe aanbesteding in het voorjaar/zomer 2021. De wijze waarop wordt nog bepaald. Aanbestedingsverkenning is reeds opgestart. Start contract vanaf schooljaar medio 2021-2022. Mede door door een hogere NEA-index, die in 2020 berekend is op 6,7 % wordt een aanzienlijke stijging van de lasten verwacht. Dit laatste staat los van ombuigingen. Mogelijkheid voor bezuiniging op vervoer tijdens aanbesteding is bij het formuleren van eisen voor aanbesteding inleveren op kwaliteit – vervoeren in touringcars, kinderen langer dan 1 uur in het vervoer etc. – niet wenselijk. NB. Aanbesteding mogelijk regionaal, dus ook rekening houden met wensen andere gemeenten.Ombuiging 62: Besparen op peuterspeelzalenTaakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 143.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (kinderen en jeugd)

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Bestuurlijke afspraak VNG –Rijk om zoveel mogelijk peuters een plek in de voorschoolse voorzieningen te bieden. Ombuiging staat haaks op deze afspraak.

Meer tijd nodig. Relatie met onderwijs achterstanden beleid (VVE plekken).Ombuiging 63: Verlagen budget breedtesportimpuls, e.o.Taakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 28.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 12.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (kwetsbaren)

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Projecten op het vlak van sociaal-maatschappelijk sportprogramma Stapjefitter (o.a. statushouders) en andere sportstimuleringsprojecten komen bij stopzetten of verminderen budget te vervallen. Het risico is dat de jeugd dan minder gaat bewegen en er meer overgewicht voorkomt.

Ombuiging 64: Versoberen onderwijs- en jeugdagenda 2018-2022Taakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 30.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 15.000

Structureel: I (tot 2022)

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Ja (participatie)

Specifieke doelgroep: Ja (Jeugd en jongeren)

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft onderwijs- en jeugdagenda 2018-2022, oorspronkelijk budget bedraagt € 30.000 per jaar tot en met 2022.

Een ombuiging van € 15.000 betekent een versobering en kleinschaliger uitvoering van dit project. De agenda vraagt ook een stevige inzet van de onderwijsinstellingen.Ombuiging 65: Stg buurtgezinnen - matchen steungezinnenTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 42.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 42.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (zorg voor de kwetsbaren)

Specifieke doelgroep: Ja (kinderen en jeugd)

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het betreft informele hulp. Het is de bedoeling dat door de inzet van een steungezin professionele hulpverlening wordt voorkomen, verminderd of beëindigd.

Effecten:

 • We investeren een bedrag van € 42.000 (Effectenrapportage proeftuin Buurtgezinnen.nl april 2018). De verwachte besparingen over de koppelingen die gemaakt zijn in 2018 komen uit op een bedrag van € 122.162. Dit bedrag weegt ruim op tegen de jaarlijkse investering.

 • Het welzijn binnen gezinnen en de sociale cohesie in gemeente wordt vergroot.

 • Kosten besparen door inzet van vrijwilligers i.p.v. professionals.

 • Effecten voor kinderen: Onbezorgd kind zijn; Horizonverruiming en ontwikkeling; Toename zelfvertrouwen/veerkracht; Meer sociale contacten; Verbetering schoolprestaties; Vermindering gedragsproblemen.

 • Effecten voor ouders: Uitrusten en vermindering; opvoedstress; Uitbreiden opvoedrepertoire; Toename zelfvertrouwen/veerkracht; Uitbreiden netwerk; Toename vertrouwen in de toekomst; Activering: oppakken werk/studie of zelf hulp bieden aan anderen.

Ombuiging 66: Stoppen (project)subsidie Cultuur en onderwijsTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 9.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 9.000

Structureel: S

Termijn: (Middel)lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Kinderen en jeugd)

ZORG VOOR KWETSBAREN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

 • Juridische verkenning dient plaats te vinden of dekking plaats kan vinden vanuit de geoormerkte Onderwijsachterstanden beleid (OAB-)gelden. Onderzoeken waard, maar niet zeker.

 • Activitieiten zijn gericht op beperken individuele jeugdhulp.Het betreft hier een subsidie voor De Kameleon (voor aanpakken van gedragsproblematiek) en een subsidie voor de Anne Frank School (voor ondersteuning inburgering).OPGAVENBLAD


CULTUUR

Vanaf 1 januari 2018 is via contracten voor een periode van 5 jaar de ondersteuning van de gemeente voor het theater vastgelegd. Het theater is een belangrijk middel om cultuur in onze gemeente uit te dragen. Feitelijk betekent dit dat ombuigingen tot en met eind 2022 niet mogelijk zijn.


In algemene zin kan worden gesteld dat het schrappen van een theater de mogelijkheid om later een theater in de gemeente te krijgen reduceert.


Het college vindt de cultuurfunctie voor onze gemeente van belang. Dat hoeft niet te betekenen dat de enige manier om daar invulling aan te geven langs de weg van een theater is. Zo zijn er wellicht mogelijkheden om via het bouwen aan een cultuurhuis het culturele aanbod in Papendrecht vorm te geven, zij het op een andere wijze dan nu.

Het 'cultuurhuis' gaat uit van een cultuurvoorziening waarin grootschalige optredens niet meer mogelijk zijn. Een zaal waarin kleinschalige optredens mogelijk zijn, zou kunnen voorzien in de culturele behoefte. Het gaat dan om zaken als schoolvoorstellingen, filmvertoning, cabaret en sprekersavonden.

Ook muzieklessen en het kunstmenu zouden bij de vorming van een cultuurhuis meegenomen kunnen worden in de plannen.


Bij de mogelijkheden wordt ook gesteld dat onderzocht kan worden in hoeverre het muziekonderwijs een bijdrage kan leveren aan de ombuigingen (in combinatie met het kunstmenu). We hebben voor een periode van 4 jaar een provinciale subsidie gekregen voor het kunstmenu.


Andere geïnventariseerde ombuigingsmogelijkheden zijn het afschaffen of versoberen van de schaatsbaan en/of de pup. Tijdens de pup wordt ook een cultureel programma aangeboden.


Een andere ombuigingsmogelijkheid is te onderzoeken op welke wijze wij de kosten van het beheer van de Luigies collectie kunnen reduceren. Onze gemeente maakt nu kosten voor onderbrenging van een deel van de kunst in Dordrecht, het kunstdepot in de kelder van het gemeentehuis en de personele kosten die gemoeid zijn met het beheer van de collectie.


Voor de grootste onderdelen ten aanzien van het taakveld cultuur geldt dat ombuigingen pas op middellange of lange termijn mogelijk zijn. Dit na het verrichten van gedegen onderzoek en overleg met betrokken partners.

De belangrijkste principiële keuzes bij het taakveld cultuur zijn:

 1. Blijft de gemeente investeren in cultuur?

 2. Wil de gemeente het theater in stand houden of zijn andere vormen van mogelijk maken van optredens in beeld, waarbij grootschalige optredens niet meer mogelijk zijn?


Ombuiging 67: Exploitatiebijdrage theater verlagen. Stoppen met Theater

Eventueel ook nieuwe afspraken met Theater over exploitatiebijdrage.

Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 560.000

Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 560.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Recreatie en cultuur holding BV)

CULTUUR

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Contract met holding loopt tot en met 31-12-2022. Verwevenheid met de mogelijkheid cultuurhuis.

Ombuiging 68: "Cultuurhuis"Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 560.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Recreatie en cultuur holding BV)

CULTUUR

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het idee gaat uit van de realisatie van een zogenaamd Cultuurhuis in Papendrecht. Hierin is sprake van een 'kleine zaal' voor kleinschalige optredens (schoolvoorstelling, filmvertoning/cabaret/ sprekersavonden) alsmede ruimte voor muzieklessen en al dan niet kunstmenu. Uiteraard is hier een relatie met de ombuigingsmogelijkheid stoppen met het theater. Een cultuurhuis vraagt ook om financiele ondersteuning, maar niet in die omvang die nodig is om een theater met grootschalige optredens in stand te houden.

Ombuiging 69: Stoppen ondersteuning muziekonderwijsTaakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 158.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: < € 42.000

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

CULTUUR

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft inzet op cultuurparticipatie, cultuureducatie en sociaal domein (Stg Cultuureducatie betreft een subsidiestroom van € 42.000 voor muziekonderwijs). Er is een nieuw kunstmenu gerealiseerd. Provinciale subsidie voor 4 jaar voor scholing rondom kunstmenu.

Er zijn tussen de 210 en 220 Papendrechtse leerlingen.

Ook een mogelijkheid om te kijken wat het muziekonderwijs kan bijdragen aan de ombuigingen. Overleg met stichting cultuureducatie is noodzakelijk.Ombuiging 70: Geen ijsbaan en Pup (kerstmarkt)Taakveld: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 70.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 70.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

CULTUUR

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft totale kosten van € 70.000 met verwijzing naar de bestuurlijke evaluatie.

Dit budget is onderverdeeld in € 40.000 voor de ijsbaan en € 30.000 voor de PUP.

Overigens verschuift dit onderdeel naar een ander taakveld vanaf 2020 (1e Cr 2020 en KB 2021).

Dit budget betreft geen subsidie.

Een andere mogelijkheid is de schaatsbaan houden en de PUP niet meer organiseren.Ombuiging 71: Verkopen / teruggeven kunst (Luigies)Taakveld: 5.4 Musea

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: MO

Budgetomvang: € 14.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 14.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

CULTUUR

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Contractuele afspraken met museum Dordrecht. Beheersfunctionaris lokaal is vanaf 2020 nog niet ingeregeld.

OPGAVENBLAD


SPORT

Ten aanzien van het onderdeel sport richten de ombuigingsmogelijkheden zich op drie hoofdgebieden. Dat betreft het verminderen van de inzet en budgetten om sporten in Papendrecht mogelijk te maken en te faciliteren. Andere mogelijkheden richten zich op het beperken van de accommodaties en voorzieningen. Ook is er een mogelijkheid

om beter met het gebruik van accommodaties om te gaan door activiteiten te bundelen.


Een ombuigingsmogelijkheid is om het budget sportstimulering af te schaffen. Dit heeft gevolgen voor de Sport- en beweegkalender, Beweegwijzer 60+, mogelijkheden voor zaalhuur en sporttoernooien.

Een andere mogelijkheid is te stoppen met het Cruijff Court.

Een ombuiging zou kunnen zijn te onderzoeken op welke wijze slimmer gebruik kan worden gemaakt van accommodaties door sportactiviteiten te bundelen. Een complicerende factor daarbij is het vinden van voldoende fysieke ruimte in onze gemeente.

Ook is een ombuigingsmogelijkheid voorzieningen te sluiten. In dit geval wordt bijvoorbeeld voorgesteld het buitenbad te sluiten.


Ten aanzien van het zwembad lopen ook contractuele afspraken tot eind 2022 (Recreatie en cultuur holding B.V.). Het is een bestuurlijke afweging om te onderzoeken het buitenbad te verkopen of te stoppen met het buitenbad.


Bij het onderdeel sport is verder van belang dat ook via de gesubsidieerde instellingen sport wordt gestimuleerd en ondersteund. Deze onderdelen zijn terug te vinden bij de indelingscategorie subsidies.


Ombuiging 72: Sportstimulering afschaffenTaakveld: 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 8.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 8.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

SPORT

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Inhoud: Sport- en beweegkalender, Beweegwijzer 60+, zaalhuur, sporttoernooien.

Effect: vindbaarheid sport- en beweegmogelijkheden vermindert, minder beweging, meer overgewicht = risico.Ombuiging 73: Stoppen met Cruyff courtTaakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 6.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 6.000

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (kinderen en jeugd)

SPORT

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Ligt een langdurige contractuele afspraak onder met Cruyfffoundation (is een risico). Veld in 2018 vervangen. Veel doelgroepen maken gebruik van het Court.

Contractduur is voor onbepaalde tijd met lastige ontbindende voorwaarden.

Het is zonder onderzoek niet exact te kwantificeren wat het ons oplevert (onderhoud stopt, stoppen van inhuur Cruyff coach, activiteiten zitten bij team MO). Ombuigen betekent teruggaan naar een minimum van actviteiten, waarvan de kosten nu circa € 6.000 per jaar zijn. Dit vergroot het risico van verpaupering van het Court.Ombuiging 74: Eén sportpark (bundeling sportactiviteiten)Taakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Sporters)

SPORT

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Hiervoor dient een fysieke ruimte gevonden te worden in onze gemeente.

Ombuiging 75: Verkoop zwembadTaakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: GOV

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (recreatie- en cultuur holding B.V.)

SPORT

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De mogelijkheid is realiseerbaar, maar lijkt niet realistisch, in ieder geval niet zonder structurele subsidie. Geen voorbeelden bekend van zelfstandige winstgevende zwembaden (anders dan Tikibad etc). Stoppen met het zwembad lijkt kapitaalvernietiging. Onderzoek is noodzakelijk.

Ombuiging 76: Geen buitenbadTaakveld: 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Recreatie en cultuur holding BV)

SPORT

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):In 2022 zijn de contracten opnieuw te maken. Kaartverkoop zwembad bij goed weer levert winst op.OPGAVENBLAD


LOKALE LASTEN

Naast de Algemene Uitkering zijn de lokale belastingen of heffingen een andere belangrijke inkomstenbron van de gemeente. Het beleid is de afgelopen jaren gericht geweest op het zoveel mogelijk voorkomen van stijgingen van de lokale lasten. In het kader van de ombuigingen is gezocht naar mogelijkheden om maatregelen te nemen die de inkomsten via lokale lasten te verhogen in de geest van het beleid van de afgelopen jaren.


Ombuigingen op het vlak van lokale lasten richten zich op:

 1. OZB

 2. Hogere doorbelasting BTW naar riolering

 3. Hogere doorbelasting BTW naar afval

 4. Woonlasten baseren op gemiddelde stijging woonlasten in Nederland

 5. Invoeren hondenbelasting


Daarnaast wordt nog de mogelijkheid aangegeven om het aandeel van OASEN in de weggevallen precario op kabels en leidingen vanaf 2022 door te rekenen in de ozb (lokale lastenruimte).


Bij veel ombuigingen, maar zeker bij het onderdeel lokale lasten is het goed in beeld brengen van cumulatieve effecten belangrijk. Stapeling van maatregelen kan tot onbedoelde effecten leiden. Gezien het terughoudend beleid inzake verhoging van lokale lasten gedurende een reeks van jaren hebben wij in de basis nog veel ruimte om deze lasten te laten stijgen. We zien bij andere gemeenten dat maatregelen op dit vlak niet (meer) worden geschuwd. Er zijn OZB stijgingspercentages in gemeenten doorgevoerd van 20% of meer (begrotingen 2020).


Meer achtergronden bij mogelijkheden:

1% stijging OZB levert € 60.000 op. Een stijging van 10% derhalve € 600.000.

Wij mogen geen precario meer berekenen aan nutsbedrijven. Onze inkomsten vallen op dit punt weg. Oasen heeft in de jaren dat wel precario is gevraagd € 240.000 doorberekend aan de inwoners van Papendrecht. Dit deel valt daarmee vrij. Dat betekent dat 4% stijging van de OZB nog geen netto effect oplevert voor de inwoners van Papendrecht. Dit aspect kan betrokken worden bij de bestuurlijke afweging.

Wij berekenen de BTW bij de producten riolering en afval niet maximaal door naar de burger. Het meer doorberekenen hiervan levert budgettair voordeel op.

Ten aanzien van de gemiddelde woonlastenstijging in Nederland (4,6% in 2020) zijn wij meer dan een procent achtergebleven (onze stijging was 3,5%).


Een laatste ombuigingsmogelijkheid is het opnieuw invoeren van de hondenbelasting. Tegenover de inkomsten staan ook altijd (handhavings)kosten. Het eventueel opnieuw invoeren van deze belasting weegt ook mee in de cumulatieve effecten van de verhoging van de lokale lasten.


Ombuiging 77: OZB verhogen met meer dan inflatieTaakveld: 0.61 OZB

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 6.000.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 60.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (gebruikers en eigenaren woningen en niet-woningen)

LOKALE LASTEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

1% inflatie is € 60.000.

Kunnen middels deze mogelijkheid voorzieningen in stand houden. Is nu goed momentum vanwege landelijke discussie lasten verhoging bij veel gemeenten.

Risico's van deze mogelijkheid zijn: bestuurlijke gevoeligheid en verhogen lastendruk lage inkomens. Extreem hoge stijging kan weerstand oproepen. Let op: dubbelingen / cumulatief effect met andere maatregelen.

Ombuiging 78: Aandeel van OASEN in de weggevallen precario op kabels en leidingen vanaf 2022 doorrekenen in de ozbTaakveld: 0.62 OZB

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Fin

Budgetomvang: € 6.000.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 240.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (gebruikers en eigenaren woningen en niet-woningen)

Specifieke doelgroep: Lokale lasten

LOKALE LASTEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Oasen rekent de preceariobelasting op kabels en leidingen aan inwoners door. Op de rekening van Oasen aan inwoners is dit bedrag expliciet opgenomen. Nu in 2022 de precario vervalt zal de waternota normaal gesproken met het gelijke bedrag worden verlaagd. De totale lasten voor huishoudens blijft hierdoor per saldo gelijk.

Kunnen met deze maatregel voorzieningen in stand houden. Extreem hoge stijging kan weerstand oproepen. Het is nu goed momentum vanwege landelijke discussie lasten verhoging bij veel gemeenten (Gemeente Alblasserdam heeft dit al ingevoerd).

Risico's zijn: bestuurlijke gevoeligheid en lastendruk lage inkomens. Kan toch bij inwoners aanvoelen als belastingverhoging.

Let op: dubbelingen / cumulatief effect met andere maatregelen.

Ombuiging 79: BTW meer doorbelasten naar rioleringTaakveld: 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Financien

Budgetomvang: € 440.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 100.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (eigenaren woningen en niet woningen)

LOKALE LASTEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Dit betreft het maximaal verrekenen van de effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds. Tot nu toe wordt nog niet alle btw voor 100% meegenomen in de bepaling van het tarief. Totaal is hierdoor € 100.000 niet meegerekend.

Met efficiencymaatregelen bij straatreiniging kan jaarlijks € 40.000 bespaard worden. Dit voordeel wordt voor 50% doorbelast aan taakveld riolering en voor 50% aan taakveld afval. Het tarief van rioolrecht wordt echter niet verlaagd, maar deze besparing wordt ingezet om een groter deel van de effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds door te berekenen. Per saldo heeft dit geen effect op de lasten van de inwoners. Bovenop die € 20.000 verhogen van de doorberekening van de BTW heeft een effect van circa € 5 per huishouden.

Ombuiging 80: BTW meer doorbelasten naar afvalTaakveld: 7.3 Afval

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: € 720.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 300.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Gebruikers en/of eigenaren woningen)

LOKALE LASTEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Dit betreft het maximaal verrekenen van de effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds. Tot nu toe wordt nog niet alle btw voor 100% meegenomen in de bepaling van het tarief. Totaal is hierdoor € 300.000 niet meegerekend.

Met efficiencymaatregelen bij straatreiniging kan jaarlijks € 40.000 bespaard worden. Dit voordeel wordt voor 50% doorbelast aan taakveld riolering en voor 50% aan taakveld afval. Het tarief van afvalstoffenheffing wordt echter niet verlaagd, maar deze besparing wordt ingezet om een groter deel van de nadelige effecten van de invoering van het BTW compensatiefonds door te berekenen. Per saldo heeft dit geen effect op de lasten van de inwoners. Bovenop die € 20.000 verhogen van de doorberekening van de BTW heeft een effect van circa € 22 per huishouden.

Ombuiging 81: Woonlasten baseren op gemiddelde landelijke verhoging t-1Taakveld: div Algemeen

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 12.350.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM (incl. afvalstoffenheffing, rioolrecht)

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (gebruikers en eigenaren woningen en niet-woningen)

LOKALE LASTEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De gemiddelde woonlasten 2020 komen in Papendrecht uit op € 707. (Rioolheffing € 141 (20%), afvalstoffen € 296 (42%) en ozb € 270 (38%)). Landelijk was het gemiddelde € 932. De woonlastenstijging was in 2020 landelijk 4,6%. Het percentage voor Papendrecht was 3,5%. De ruimte van 1% heeft betrekking op het totaal van de belastingen inclusief afvalstoffenheffing en rioolrecht. Dit zijn kostendekkende heffingen die niet verder mogen worden verhoogd.

Kunnen hiermee voorzieningen in stand houden.
Risico lastenverhoging, kan lastig zijn voor inwoners met laag inkomen.
Maatschappelijk effect: extreem hoge stijging kan weerstand oproepen.
Tegelijk is het nu een goed momentum vanwege landelijke discussie lasten verhoging bij veel gemeenten.

Bestuurlijke gevoeligheid.
Let op: dubbelingen / cumulatief effect met andere maatregelen.Ombuiging 82: Hondenbelasting invoerenTaakveld: 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Fin

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 120.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (hondenbezitters)

LOKALE LASTEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Een aantal jaren geleden is in Papendrecht de hondenbelasting afgeschaft.
Opnieuw invoeren gaat tegen de landelijke ontwikkeling in om hondenbelasting af te schaffen.

Het is een publiek impopulaire maatregel.

Let op: dubbelingen / cumulatief effect met andere maatregelen.

De opbrengsten zijn geraamd op € 140.000. De kosten (GBD) zijn geraamd op € 20.000. Hierbij wordt uitgegaan van een tarief van € 75 per hond.OPGAVENBLAD


OVERHEAD / ORGANISATIE

Ten aanzien van de overhead / organisatie zijn veel verschillende ombuigingsmogelijkheden gedaan. De mogelijkheden zijn in beeld gebracht. Evenzeer als bij andere ombuigingsmogelijkheden betekent dit niet dat de mogelijkheden gemakkelijk zijn door te voeren of minder consequenties zouden hebben. Het Berenschot rapport over de benchmark op formatie en kosten heeft uitgewezen dat uitgaande van het takenpakket 2019 de formatie toereikend is om de taken uit te voeren.


Bij dit onderdeel is een veelheid aan mogelijkheden gedaan. Op hoofdlijnen zijn deze mogelijkheden als volgt in te delen:

 1. Formatieve mogelijkheden (zowel bestuurlijk als ambtelijk)

 2. Mogelijkheden in de sfeer van versobering facilitaire ondersteuning

 3. Mogelijkheden om meer regionaal volgend te worden (minder of geen eigen afweging)

 4. Inkomsten verhogende maatregelen

 5. Mogelijkheden in de sfeer van minder ondersteuning maatschappelijke organisaties

 6. Uitbesteden van werkzaamheden of overdragen naar regionale verbanden

 7. Versoberen personeelsregelingen en -budgetten

 8. Versoberen programma's of inzet van instrumenten

 9. Minder maatwerk


Sommige ombuigingsmogelijkheden zijn goed te kwantificeren, andere zijn heel lastig in budgetvermindering te duiden. Dat leidt er toe dat ten aanzien van overhead / organisatie het best met een taakstellende bezuiniging kan worden gewerkt. Mede door de grote mobiliteit (zie volgende tekstblok) is een taakstelling op korte termijn realiseerbaar (begroting 2021).


Inmiddels is door de sterk verbeterde arbeidsmarktomstandigheden de mobiliteit in de organisatie sterker dan de afgelopen jaren. Dit levert enerzijds problemen op in de stabiliteit en de historische kennis van zaken, maar levert anderzijds mogelijkheden op om te veranderen. Verandering zowel in formatieopbouw om de taakstelling te realiseren en verandering in bezetting met andere (jongere) medewerkers.


De te realiseren taakstelling dient voorafgegaan te worden aan een onderzoek om tot een afgewogen voorstel te komen waarbij ombuigingsmogelijkheden worden gezocht in de hiervoor genoemde punten 1 t/m 9.


Ombuiging 83: Formatie wethouders verlagen naar 3 fte (wettelijk minimum is 2fte)Taakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 520.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 90.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het aantal wethouders wordt hiermee niet verlaagd, maar het loonkostenbudget. Dus meer dan drie wethouders kan, mits wordt gewerkt met part time aanstellingen. De minimale formatie wethouders voor een gemeente met onze omvang is 2 fte en het maximum 5,5 fte.

Ombuiging 84: Verlaging budget fractieondersteuningTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: Griffie

Budgetomvang: € 22.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Bestuur)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Realistisch op basis van besteding afgelopen jaren. Huidige werkwijze is dat alle fracties € 1.000 krijgen. Het overige bedrag wordt verdeeld over 23 raadsleden. De ene fractie houdt geld over, de andere fractie niet. Met deze maatregel hebben fracties minder budget voor fractieondersteuning.Ombuiging 85: Minder (raads)vergaderingenTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: Griffie

Budgetomvang: € 40.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Bestuur)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Minder vergaderen betekent minder begeleiding tijdens de vergadering door ambtenaren, maar ook lagere facilitaire kosten zoals beveiliging, energiekosten gebouw en catering.

Risico langere doorlooptijd besluitvorming, bij minder beeldvormende sessies wordt onder bestuurlijke vernieuwing pijler weggehaald, langere vergaderingen en minder gelegenheid voor inwoners en maatschappelijk partners om inspraak te hebben in het gevoerde beleid.

Er is net een nieuwe werkwijze Bestuurlijke vernieuwing, evaluatie moet eind 2020 nog plaatsvinden.

Ombuiging 86: Minder vergaderingen Drechtraad, locatie PapendrechtTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: Griffie

Budgetomvang: € 5.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € < 5.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (regio)

VERBONDEN PARTIJEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Minder vergaderen betekent minder voorbereiding (Bureau Drechtsteden) begeleiding tijdens de vergadering door ambtenaren, maar ook minder beveiliging en catering.

Ook hier lijkt het technisch te kloppen, maar kunnen dezelfde effecten optreden als bij de vorige ombuiging aangegeven, maar dan op regionaal niveau.

De vergoeding vanuit de Drechtsteden is niet kostendekkend. Bijvoorbeeld ondersteuning bodes/beveiliging zijn niet meegenomen in de kosten. Wel of niet vergaderen in Papendrecht heeft een relatie met het imago van Papendrecht in de regio.

Misschien is een kostendekkende vergoeding onderhandelbaar.

Het gaat om inzet van 60 ambtelijke uren per jaar.

Ombuiging 87: Versoberen catering gemeenteraadTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: Griffie

Budgetomvang: € 6.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 3.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De ombuiging betreft koffie schenken, verstrekken koeken en versoberen borrel na afloop van de raad. Is een goed signaal naar de samenleving. De raad die zelf ook bezuinigt. Halvering van het budget lijkt realistischer dan het weghalen van het totale budget. Zoveel mogelijk zelfbediening raadsleden, waar noodzaak kunnen bodes koffieronde overnemen. Er zullen altijd momenten zijn dat bediening wel handig/noodzakelijk is.

Effect contract Drechtwerk? Nemen nu al meer af dan nodig conform afspraken.Ombuiging 88: Beperking aantal rekenkameronderzoekenTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: Griffie

Budgetomvang: € 33.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 8.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Bestuur)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Terug naar frequentie van 1 onderzoek per jaar. Door minder onafhankelijk onderzoek naar functioneren gemeente door de bestuurlijke vernieuwing en daarmee de mogelijkheid voor de raad om in een beeldvormende bijeenkomst zich te laten informeren over een onderwerp, lijkt deze ombuiging realistisch. De raad heeft dan in ieder geval de mogelijkheid om 1 onderwerp per jaar fundamenteel door externen te laten onderzoeken. De huidige frequentie van onderzoeken legt ook een groot beslag op de ambtelijke organisatie.

Overigens kan de raad op elk moment beslissen om meer onderzoeken te doen (zij hebben immers het budgetrecht). Tast onafhankelijkheid rekenkamer aan op moment dat de raad op onderwerp zou moeten beslissen om toch meer budget toe te kennen.Ombuiging 89: Versoberen bestuursondersteuningTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: Griffie

Budgetomvang: € 35.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 5.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Bestuur)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Processen rondom technische vragen, vragenkwartier, indienen moties aanpassen in relatie tot enerzijds de efficiency en effectiviteit van de ambtelijke organisatie en anderszijds kwalitatief inhoudelijke voorbereiding voor het goede politiek bestuurlijke gesprek/debat.

In het algemeen net als de ambtelijke organisatie ook voor de raad houden aan afspraken digitaal werken en zo min mogelijk printen. Meer op risico begroten in het budget voor VNG congres/opleidingen.

Overstappen op videotulen en geen schriftelijke notulen meer (huidige contract voor schriftelijke notulen gemeenteraad loopt af augustus 2020).

Ombuiging 90: Selectieve participatie - aansluiten bij initiatieven uit de samenlevingTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: P&S

Budgetomvang: € 15.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 15.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja(Participatie)

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Onderbrengen als integraal onderdeel bij beleidsvorming. Minder externe ondersteuning.

Het maatschappelijk effect kan zijn: Minder betrokkenheid inwoners en maatschappelijk partners.

In de begroting is voor speerpunt participatie nu € 55.000 extra opgenomen.

Aangezien het speerpunt participatie nog verder vorm krijgt bij het opstellen van de begroting is gekozen dit budget in eerste instantie over twee taakvelden te verdelen.

€ 15.000 bij bestuur (het budget dat hier aan de orde is) voor bestuurlijke contacten met burgers waaronder de dag van de democratie.

€ 40.000 bij communicatie. Dit kan meer gezien worden als werkbudget bij participatietrajecten (bijv. "Hoe vinden wij elkaar").Ombuiging 91: Minder prominent in de regio (alleen volgen)Taakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: P&S

Budgetomvang: € 90.000 (accounthouder) Samengesteld budget m.b.t. regioactiviteitenEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel (maatregel is korter termijn, effect is middellange termijn).

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Ja(Sterk in de Regio)

Specifieke doelgroep: Ja (Regio)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De organisatie gaat minder adviseren en zal minder aansluiten bij regionale bijeenkomsten. Hierdoor wordt de lokale invloed op de regio minder. We worden volgend en zijn meer regio afhankelijk.

Een invalshoek die wel zou kunnen werken is het uitsluitend gebruik maken van regionale advisering. Nu doen we daar vaak nog een lokale saus overheen, of we adviseren zelfs anders. Als de lijn zou worden veel meer de regionale advisering te volgen (en daar ook bestuurlijk genoegen mee te nemen) zou de ambtelijke inzet bij ons lokaal kunnen worden verminderd.

Staat haaks op collegeactieprogramma en de visie op samenwerking, hetgeen een risico is. Daarnaast worden we wellicht een minder aantrekkelijke samenwerkingspartner.Ombuiging 92: Meer gebruikmaken standaard oplossingen VNGTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Uitgaan van toepasbare modelverordeningen. Minder maatwerk mogelijk , maatwerk is altijd duurder.

Ombuiging 93: Etage gemeentehuis verhuren (Entresol)Taakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: DVL

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In 2019 zijn er nog extra werkplekken bijgeplaatst om te zorgen dat medewerkers van de eigen organisatie hun werk kunnen doen.

De mogelijkheid wordt aangegeven verhuur van delen van het gebouw te onderzoeken. Dit lijkt door de coronamaatregelen lastig uitvoerbaar.

Ombuiging 94: Slimmer omgaan met energieverbruik gemeentehuisTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: DVL

Budgetomvang: € 57.000 (gemeentehuis)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja (Duurzaamheid)

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Dit jaar wordt de energie weer aanbesteed, effectief voor 2021 en verder.

Daarnaast wordt in 2020 met de leverancier van het systemen voor het licht en voor de temperatuur een lichtplan en temperatuurplan opgesteld om verder energie te besparen. Dit moet ruim voor de zomer zijn ingeregeld om vooral gedurende de warme maanden niet onnodig energie te verspillen door overmatig koelen.

Ombuiging 95: Voordeel afsluiten nieuw koffiecontractTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: DVL

Budgetomvang: € 54.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Personeel

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Er is een besparing gerealiseerd van € 10.000 als gevolg van het effectief worden van een nieuw contract met een nieuwe leverancier voor de koffie- en theevoorziening in 2019, waarbij lagere tarieven gelden. Deze besparing die nog niet was verwerkt wordt nu ingezet als ombuiging. De kwaliteit van de koffie is overigens wel gewaarborgd.

Ombuiging 96: Printgebruik ontmoedigen / digitaal werken

(besparingen kantoorbehoeften)Taakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: DVL

Budgetomvang: € 10.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 1.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In 2019 heeft de aanbesteding en printers (waaronder multifunctionals) plaatsgevonden. Deze zijn inmiddels uitgerold binnen Papendrecht. Besparing is daarmee alleen op gebruik mogelijk.

Het gaat dan om het opstellen van organisatierichtlijnen voor de medewerkers om printen terug te dringen en te besparen op papierkosten. Verder de kosten van andere kantoorartikelen verminderen door medewerkers te "sturen" met regels. Voorbeelden:

 • Indien een medewerker beschikt over een laptop, ipad of hybride van de gemeente, dan print je niet;

 • bij vergaderingen worden geen blocnotes en pennen neergelegd, deze dienen zelf door de deelnemers te worden meegenomen.

Een ombuiging van € 1.000 (10% van het totaalbedrag) is reëel.

Ombuiging 97: Verkleinen management a.g.v. organisatieontwikkelingTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: P&S

Budgetomvang: € 12.000.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 200.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Bij de organisatieontwikkeling is uitgegaan van het verkleinen van het aantal leden van het managementteam en mogelijk samenvoegen van teams, waardoor de managementformatie kleiner kan worden.

Taakstellend wordt hiervoor een ombuiging van € 200.000 doorgevoerd.Ombuiging 98: Terug naar 32 urige werkweek i.g.v. nieuwe medewerkersTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: P&S

Budgetomvang: € 12.000.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 110.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Voor het zittende personeel is inleveren van salaris juridisch waarschijnlijk geen optie. Voor nieuw personeel is werven voor 32 uur zeker een goede optie. In de HRM wereld zijn de meningen hierover zeer positief. Mensen zijn effectiever en beter in staat om hun werk en privé balans in evenwicht te brengen. Bij de circa 20 vacatures die wij hebben, waarbij we voor 32 uur gaan werven is een besparing van 11% mogelijk. Uitgaande van een gemiddeld salaris van € 50.000 x 20 vacatures is 11% besparing circa € 110.000. Dit is aan de voorzichtige kant.

Overigens werkt deze maatregel ook op de langere termijn door.

Ombuiging 99: Minder ondersteuning culturele groepen (WMO-raad, Culturele raad)Taakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: MO

Budgetomvang: € 55.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft personele inzet (frictiekosten, andere inzet).

Ombuiging 100: Werkvoorbereiding naar IBDTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: MT+

Budgetomvang: € 660.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In 2014/2015 is gestart met een businesscase om dit te realiseren (extern onderzoek door PWC). Dit onderzoek is gestopt omdat het niet kansrijk was. We zouden per eenheid product substantieel meer moeten betalen dan nu het geval is. De verwachting is dat een nieuwe businesscase tot hetzelfde oordeel zou leiden.Ombuiging 101: Gebouwenbeheer uitbestedenTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: GOV

Budgetomvang: € 50.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Calamiteiten onderhoud wordt door het SCD uitgevoerd. Technisch gebouwbeheer kan ook uitbesteed worden, maar het is zeer de vraag of dit goedkoper is als klantgerichtheid, flexibiliteit en snelheid ook in de afweging worden meegenomen. Extra schijf voor klachten en andere contacten over onderhoud.

Het advies is dit niet doen. Het team Vastgoed is nog in opbouw, zodat een afweging beter op een later tijdstip kan plaatsvinden. Het gaat hier om technisch vastgoedbeheer.

Ombuiging 102: VTH taken naar Omgevingsdienst (APV en bouwen)Taakveld: 8.3 Bouwen en Wonen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: VVTH

Budgetomvang: € 700.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In 2021 worden de omgevingswet en de wet private kwaliteitsborging ingevoerd. De gevolgen van de invoering hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien. Op dit moment onderzoeken houdt in dat men alleen uit kan gaan van aannames. Aannames over de gevolgen van de invoering van de WKB en Omgevingswet die op dit moment in den lande nogal uitéénlopen. Bij overdracht van taken naar de OZHZ komen taken meer op afstand te staan. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot versobering van de dienstverlening. Het gebrek aan lokale kennis zou mogelijk kunnen leiden tot een vermindering van kwaliteit in advisering. Op dit moment is het niet aannemelijk dat de OZHZ dezelfde kwaliteit in dienstverlening naar de klant kan leveren tegen lagere kosten.

Met de wijzigingen Omgevingswet en WKB in het vooruitzicht is deze mogelijkheid op dit moment minder realistisch. Een nieuwe afweging kan vanaf 2023 worden gemaakt (als er meer duidelijkheid is).Ombuiging 103: VastgoedGeoinformatie uitbesteden aan GBD of andere partijTaakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: € 100.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Uitplaatsen is risicovol t.a.v. innovatie en samenwerking GEO.

Ombuiging 104: Inkrimpen formatie BOA'sTaakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: VVTH

Budgetomvang: € 135.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 54.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Met ingang van 1 januari 2020 is er 2 fte boa beschikbaar voor Papendrecht. Afgelopen jaren was dit 1 fte. 1 fte is minimaal op 32.000 inwoners. Door maatschappelijke ontwikkelingen (zoals meer ondersteunen van de politie, ook bij ondermijningsvraagstukken) en mede ook vanuit de 'roep' vanuit de raad om meer toezicht en handhaving huren we dit jaar 1 Fte boa extra in voor Papendrecht. De overige boa-capaciteit wordt ingezet in gemeenten Sliedrecht en Molenlanden. De opbrengsten hiervan vloeien terug naar de algemene reserve. Daarnaast wordt vanuit het boa budget samen met MO een straatcoach ingehuurd. Minder boa inzet heeft direct consequenties voor toezicht op straat, ondersteuning van politie etc. Geen straatcoach betekent geen grip en zicht op de groep jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen met als mogelijk gevolg dat overlast wordt veroorzaakt en/of het risico groter wordt dat sommige jongeren meer het criminele pad opgaan.

1 fte minder zou een besparing van 54.000 opleveren. Werkzaamheden t.a.v. klachtafwikkeling blijven achter. Overigens wordt ook een boa ingezet als markmeester (circa ½ dag per week).

Op dit moment wordt er wel extra capaciteit ingehuurd a.g.v. coronamaatregelen en –handhaving.Ombuiging 105: Buitendienst verzelfstandigenTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: MT+

Budgetomvang: € 1.560.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Een deel van de werkzaamheden van de buitendienst is al verzelfstandigd. Dit betreft voornamelijk de minder ingewikkelde werkzaamheden. Veel gemeenten hebben meer taken in de buitendienst verzelfstandigd. Onze kosten voor de buitendienst zijn relatief hoog heeft de benchmark van Berenschot uitgewezen. Dat zit deels in de door ons gekozen kwaliteitsniveaus. Wellicht kunnen ook scherpere contracten met derden worden afgesloten voor uitvoering van werkzaamheden in relatie tot zelfdoen. Dit vereist een gedegen onderzoek, waarbij het in 2016/2017 gehouden onderzoek naar efficiency van de buitendienst, als input kan dienen. Destijds is op basis van het onderzoek de conclusie getrokken dat in eigen beheer taken efficient kunnen worden uitgevoerd.

Verzelfstandiging van verdere delen van de buitendienst zou gericht kunnen worden op de meer standaard werkzaamheden. Het uitbesteden van snel uit te voeren of specialistische taken leidt vaak tot hogere kosten dan zelf doen. Het kan leiden tot minder flexibiliteit in de uitvoering.

Ombuiging 106: Versoberen regelingen WKRTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 35.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 35.000 (deels met reserve bedrijfsvoering)

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Wanneer we de (vaste) kosten voor politieke ambtsdragers hiermee verrekenen resteert € 26.000 voor overige personele kosten. Alles daarboven wordt belast. In de begroting is rekening gehouden met € 70.000 per jaar voor personele voorzieningen (parkeerkosten, ikb, reiskosten, kerstpakketten, bijdrage personeelsvereniging en personeelsbijeenkomsten). Samen met de jaarlijkse vaste vergoeding voor politiek ambtsdragers die ook onder de WKR wordt gerekend, gaat het om een budget van € 140.000. De gemeente kan op basis van de maximale grondslag tot maximaal € 96.000 per jaar belasting vrij besteden. Alles daarboven is belast met 80%. Jaarlijks € 35.000. Het verlagen van de belasting is uitsluitend mogelijk door te besparen op het variabele deel (niet politieke ambtsdragers).

Huidige besteding:

Kerstpakketten € 8.000

Personeelsvereniging € 10.000

IKB € 24.000

Reis- en verblijfskosten € 4.000

Personeelsbijeenkomsten € 13.000

Niet zakelijke maaltijden € 5.000

Overige personeelskosten € 6.000

Totaal € 70.000

Om binnen het forfaitaire bedrag te komen zal deze besteding met € 44.000 verlaagd moeten worden. Dit is vanuit goed werkgeverschap, maar ook gezien de huidige arbeidsmarkt ongewenst. De gemeente moet een interessante werkgever zijn en blijven.

Aangaande zaken die de directe arbeidsvoorwaarden van het personeel raken (IKB, reis- en verblijfkosten, kerstpakketten overige personeelskosten) wordt geadviseerd hiervan af te zien.

Mogelijkheden die overblijven zijn:

Stoppen/versoberen jubilea en teambuilding (alleen in huis) (jaarlijks nu € 13.000)

Minder niet zakelijke maaltijden extern (jaarlijks nu € 5.000)

Verlagen bijdrage personeelsvereniging (jaarlijks nu € 10.000)

Inzet reserve bedrijfsvoering ter (gedeeltelijke dekking belasting)Concrete mogelijkheden zijn € 3.000 op jubilea en € 5.000 op de personeelsvereniging te besparen en de rest uit de reserve bedrijfsvoering te halen. Totale besparing inclusief belasting is dan € 35.000.

Als gevolg van deze ombuiging is het voorstel geen andere ombuigingen te kiezen die de arbeidsvoorwaarden raken.

Ombuiging 107: Budget organisatieontwikkeling verlagenTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: P&S

Budgetomvang: € 103.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 3.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Maatregelen:

 • Minder kennisweken door dit onder te brengen
  Directe kennisoverdracht gericht op de inhoudelijke kant van functies moet veel meer dan nu onderdeel uitmaken van een project, programma of het beleid of plan waar de functie op is gericht. Delen van algemene kennis via kennisweken heeft het voordeel dat een methode of werkwijze die bijvoorbeeld voor de hele organisatie van toepassing is, juist op een efficiënte wijze wordt gedeeld.

 • Train de trainer

 • Minder intern promotiemateriaal

Uiteindelijk vermindert deze maatregel de verspreiding/ doorstroom van kennis binnen de organisatie.

Het MD traject wordt gedeeltelijk uit dit budget bekostigd.Ombuiging 108: Stoppen met digitale P&C producten in begrotingsapp PepperflowTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 5.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 5.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Doel van in gebruikname van de begrotingsapp Pepperflow was tweeledig: 'makkelijk' inzicht voor inwoners/ondernemers en daarnaast P&C producten digitaal voor gemeenteraad beschikbaar en niet meer printen. Dit laatste is niet gerealiseerd, P&C producten worden nog steeds geprint voor de gemeenteraad.

Het vullen van Pepperflow vraagt ambtelijke en externe inzet.

De aangegeven mogelijkheid is afschaffen Pepperflow en digitale producten P&C cyclus op de website plaatsen. Ombuigingsbedrag betreft alleen de directe kosten voor de applicatie.

Wel is het risico aanwezig dat de nu kort geformuleerde onderwerpen (noodzakelijk voor toepassing in de Pepperflow app) op termijn weer grotere hoeveelheid tekst gaan opleveren.Ombuiging 109: Meer regionaal doorpakken en minder maatwerkTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: P&S

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Sterk in de Regio

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Hier wordt feitelijk een lijn van verdergaande uniformering voorgesteld. Vaak is het argument voor het zelf blijven uitvoeren van taken en zeggenschap willen houden over de uitvoering en de keuze voor nabijheid. Als we deze maatwerkgedachte achter ons laten is verdergaande uniformering mogelijk. Dat zou kunnen betekenen dat de kosten voor de uitvoering van taken omlaag kunnen, zonder dat het maatschappelijk effect echt merkbaar is.

Op kleinere schaal, bijvoorbeeld bij het gebruik van applicaties zouden we nog wel verdergaande stappen kunnen zetten (ook al zijn we daarin goed op weg).

Ombuiging 110: Stoppen met actieve rol in AlblasserwaardTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Sterk in de Regio

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):Is een bestuurlijke afweging.Ombuiging 111: Huur werkplaats Coornhertstr 6 laten vervallenTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: DVL

Budgetomvang: € 9.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 9.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Dit is een afspraak tussen de organisatie met een werknemer. Er is geen alternatief op de nieuwe gemeentewerf. Deze verplichting loopt tot maximaal medio 2027 in verband met het dan bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van deze medewerker.Ombuiging 112: Opleidingsbudget verlagen/ versoberenTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 237.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 22.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Personeel)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Budget afstemmen op landelijk gemiddelde voor V&O. Gemeenten gaven in 2018 gemiddeld 1,8% van de loonsom uit aan opleidingen (dit was een geringe stijging ten opzichte van het jaar daarvoor). Voor Papendrecht komt dat neer op een budget van € 215.000. Besparing € 237.000 -/- € 215.000 = € 22.000.

Gezien het grote aantal 'verplichte' jaarlijkse opleidingen is de vrije ruimte om via opleidingen goed te investeren in medewerkers beperkter aan het worden. Eerder is gesteld dat een percentage van de loonsom van 2,5% meer mogelijkheden biedt om in deze tijd met een snel veranderende omgeving bij te blijven.

Het risico van het doorvoeren van deze ombuiging is relatief beperkt omdat de ervaring leert dat bij opleidingen sprake is van een realisatiepercentage van circa 90%.Ombuiging 113: Veiligheidsmonitor afschaffenTaakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: VVTH

Budgetomvang: € 3.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 3.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Thema 1. Veiligheid

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

2x per jaar ontvangen wij een rapport vanuit de veiligheidsalliantie met objectieve gegevens. Het rapport van de veiligheidsmonitor bevat subjectieve gegevens (gevoel van veiligheid etc.). Het verwerken van subjectieve gegevens is lastig, waardoor het afschaffen van de veiligheidsmonitor geen directe consequenties heeft.

Het gebruiken van objectieve gegevens over veiligheid is zinvoller, omdat dit vergelijkingen met andere gemeenten mogelijk maakt en er bovendien beter maatregelen aan te verbinden zijn.Ombuiging 114: Veiligheidsavonden eens per twee jaarTaakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: VVTH

Budgetomvang: € 2.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000 (2022, 2024, 2026, enz.)

Structureel: S (om het jaar)

Termijn: Middellang (eerste jaar 2022)

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Thema 1. Veiligheid

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In 2020 zijn geen veiligheidsavonden gepland. In 2021 wel. De mogelijkheid wordt aangegeven om de veiligheidsavond nog maar 1 x in de twee jaar te doen.

In 2021 wel organiseren, daarna onderzoeken of en met welke frequentie veiligheidsavonden moeten worden georganiseerd. Het maatschappelijk effect van het volledig afschaffen is dat inwoners minder betrokken zijn bij het onderwerp veiligheid.

Van het totale budget van € 13.000 worden allerhande acties betaald zoals het donkere dagen offensief en acties in het kader van het tegengaan van fietsendiefstal. De veiligheidsavonden/dagen nemen het grootste gedeelte in beslag van het budget. Voor volgend jaar staat een dag gepland waarbij het hele plein wordt vol gezet met allerhande voertuigen en containers van diensten. Er wordt b.v. een 'wietcontainer' geplaatst en daar worden kosten voor gemaakt. Een aantal van deze kosten wordt dit jaar al voldaan.Ombuiging 115: Minder regels, minder handhavenTaakveld: 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: VVTH

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Nee

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Thema 1. Veiligheid

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Minder regels gebruiken hangt samen met wat er wordt opgenomen in het omgevingsplan. Wettelijke regels zijn voor onze gemeente niet beïnvloedbaar. V.w.b. handhaving is een onderscheid te maken tussen handhaving op bouwen en APV. Er is een wettelijke taak tot handhaving zowel voor bouwen zonder vergunning als voor bouwen in afwijking van vergunning of in strijd met bestemmingsplan. De afgelopen jaren is niet pro actief gehandhaafd conform afspraken. Op dit moment is onze gemeente in afwachting van de implementatie van de omgevingswet. Het toezicht door boa's op meer APV gerelateerde zaken staat vaak direct in verband met veiligheid en een leefbare omgeving. Het niet of minder handhaven leidt tot een risico van onveiligheidsbeleving en verloedering, etc.

Ombuiging 116: Geen onderzoek naar openbare hellingbaan botenTaakveld: 2.3 Recreatieve havens

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 0

Structureel: I

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Thema 5. Sport, recreatie en cultuur

Specifieke doelgroep: NeeToelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Niet begroot, dus geen ombuigingseffect, maar ook geen kosten.

Ombuiging 117: Suppord stoppen, uitbesteden of zonder locatie uitvoeren jeugd en jongerenwerkTaakveld: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: ja (jeugd en jongeren)

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Beheer gebouw Jeugd en jongerenwerk, beleidsnota, Geen locatie meer om JJW uit te voeren, Jongeren kunnen niet meer naar een vaste ontmoetingsplek.

Jeugdwerk, jongerenwerk, overige jeugdactiviteiten, wettelijke taak vanuit de Wpg en Jeugdwet, grondslag beleidsnota. Maatschappelijk effect bij stopzetten. Kosten jeugdhulp gaan omhoog, Onvoldoende preventieve inzet. Effect op personeel, wettelijke verplichting voor 4 fte's in dienst bij gemeente.Ombuiging 118: Versoberen programma duurzaamheidTaakveld: 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € 75.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 15.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Ja (Duurzaamheid)

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD/ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Dit zou versoberen programmalijn duurzaamheid zijn (speerpunt college)

In totaliteit bekijken.

Betreft een totaal budget van € 75.000 duurzaamheid.Ombuiging 119: Onbewaakt fietsen stallenTaakveld: 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € 80.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 80.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

OVERHEAD / ORGANISATIE

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Fietsen stallen op straat.

OPGAVENBLAD


INKOMSTEN VERHOGEN

Vaak ligt de focus bij het ombuigen bij het verlagen van de uitgaven en wordt de categorie verhogen van de inkomsten bijna ongebruikt gelaten. Bij onze ombuigingsmogelijkheden hebben we juist deze categorie uitgebreid beschouwd. Uiteraard zijn voor alle ombuigingen bestuurlijke keuzes nodig. Dat is zeker bij een flink aantal inkomsten verhogende mogelijkheden het geval.


Deze indelingscategorie kent een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Een poging deze zoveel mogelijk te rubriceren levert het volgende beeld op:

 1. Maatregelen op het vlak van parkeren

 2. Maatregelen om gronden vrij te spelen voor meer woningbouw (hogere inkomsten)

 3. Verhogen leges voor dienstverlening

 4. Binnenhalen van subsidies / fondsen

 5. Geld vragen voor gebruik openbare ruimte

 6. Verkoop gronden

 7. Strategische vastgoedbeheer (verkoop panden en marktconforme verhuur)


Papendrecht is geen stad. Desondanks bieden we wel een aantal stedelijke voorzieningen. Ons centrum vervult ook een regiofunctie. Onze gemeente faciliteert dat door voor bijvoorbeeld parkeren geen of lage tarieven in rekening te brengen. We kennen geen betaald parkeren op straat (blauwe zone centrum) en we hebben lage tarieven in de parkeergarages (eerste twee uur gratis). In een aantal ombuigingsmogelijkheden is verhoging van de parkeertarieven aan de orde.


Papendrecht is relatief vol gebouwd. Toch zijn wij een groene gemeente. In een aantal mogelijkheden worden ideeën geopperd om meer woningbouw mogelijk te maken. Gedacht wordt o.a. aan bouwen in het groen, meer hoogbouw toestaan en het dempen van de Jachthaven.


Ten aanzien van de leges voor dienstverlening wordt de mogelijkheid aangegeven aan te sluiten bij de maximale rijkstarieven waar dat kan. Ook is een mogelijkheid de parkeervergunningen / -ontheffingen meer te laten aansluiten bij de regionale tarieven hiervoor.


Als ombuiging wordt verder geopperd het onderzoeken van de mogelijkheid om meer subsidies binnen te halen. Op onderdelen zijn we hier al mee bezig, maar het is de vraag of we de mogelijkheden hiertoe maximaal benutten.


Soms kunnen we ook geld vragen voor gebruik van gemeentegronden. Dat doen we op onderdelen al, maar er worden ombuigingsmogelijkheden gedaan op het vlak van plaatsen van reclameborden, plaatsen van windmolens, concessies voor laadpalen, e.d.

In andere gevallen, denk aan snippergroen, is het mogelijk actiever te sturen op verkoop aan particulieren.


Een lastig maar zeker kansrijk ombuigingsgebied is het strategisch vastgoed. Wij hebben nog steeds relatief veel panden, vaak met huurders. Sommige panden zijn kostbaar om te onderhouden en leveren weinig op, terwijl de locatie zich prima leent voor andere ontwikkelingen. Die panden en locaties zijn in beeld gebracht. Het actief hierop sturen en door te versnellen op de middellange termijn inkomsten genereren is lastig door het ontbreken van voldoende ambtelijke capaciteit. Dit is bij uitstek een voorbeeld waarbij extra investeren op dit moment op de middellange termijn extra geld kan opleveren (in het kader van ombuigingen altijd een lastig aspect, maar overall gezien mogelijk winstgevend). De kost gaat hier voor de baat uit.

Ombuiging 120: Invoeren betaald straatparkerenTaakveld: 0.62 Parkeerbelasting

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):Is een bestuurlijke afweging.

Ombuiging 121: 1 uur gratis parkeren i.p.v. 2 uurTaakveld: 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € 54.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 0 (gevolgen voor bijdrage BIZ Centrum)

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Bestaande afspraken moeten worden opengebroken. Onderzoek naar mogelijkheden en effecten noodzakelijk. Hier is sprake van afspraken met ondernemers.Ombuiging 122: Parkeertarieven vergunningen omhoog op straat en garagesTaakveld: 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € 37.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Straatparkeren kost nu € 12 per maand, het in de garage parkeren € 10 per maand.

Verhogen prijs straat parkeren kan weer leiden tot extra druk in omliggende wijken en juist dalende inkomsten. Nader onderzoek noodzakelijk.

Dit mogelijkheid heeft een relatie met mogelijkheid 125.

Ombuiging 123: Leges baseren op maximale rijkstarievenTaakveld: 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: DVL

Budgetomvang: € 230.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Thema 10. Financiën

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Niet alle leges sluiten aan op het maximum, doordat gerekend is met de inflatiecorrecties, welke door de raad zijn vastgesteld. De leges rijbewijzen sluiten nagenoeg volledig aan op het maximumtarief dat door het Rijk wordt bepaald. Dit is anders bij de reisdocumenten, waarbij de kosten harder zijn gestegen ten opzichte van de gebruikte inflatiecorrecties. De verschillen zijn:

 • Paspoort boven 18 jaar : € 6,20

 • Paspoort onder 18 jaar : € 2,40

 • ID kaart boven 18 jaar : € 6,30

 • ID kaart onder 18 jaar : € 0,70

Dit zijn de bedragen waarmee de tarieven worden verhoogd bij deze mogelijkheid.Ombuiging 124: Leges publieksbalie verhogen met meer dan inflatie

VisvergunningTaakveld: 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: DVL

Budgetomvang: € 2.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 2.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het verdubbelen van de kosten voor een visvergunning van € 10 naar € 20 levert extra inkomsten van € 2.000 op.Ombuiging 125: Leges publieksbalie verhogen met meer dan inflatie

Parkeervergunningen / -ontheffingen (incl. bezoekerskaarten)Taakveld: 0.63 Parkeerbelasting

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: DVL

Budgetomvang: € 40.000 (inkomsten parkeren)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 14.000 en oplopend naar 70.000 (extra inkomsten parkeren)

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Met een bezoekerskaart kan een bezoeker maximaal 5 uur parkeren. Kosten zijn € 1,25. Mogelijkheid is deze te verhogen naar € 1 per uur, wat een extra inkomst betekent van € 13.500. Deze kosten worden ook betaald door de inwoners die al een vergunning hebben. Het gaat om ongeveer 150 boekjes.

De bewoners in de parkeerzone betalen € 39 voor een parkeervergunning / - ontheffing (circa 691 bewoners). Bedrijven en werknemers betalen € 124. Dit gelijk trekken, eventueel gefaseerd, levert op termijn € 58.000 aan extra inkomsten op. Ter vergelijking: de kosten voor een parkeervergunning voor een bewoner in Rotterdam € 115, in Dordrecht € 120. Een tweede vergunning op hetzelfde adres betekent een verdubbeling van dit bedrag in die gemeenten, terwijl de gemeente Papendrecht dit niet heeft!

Fasering kan de gevolgen meer acceptabel maken.

Ombuiging 126: Capaciteit vrijmaken voor het binnenhalen van subsidies/fondsenwervenTaakveld: 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Concern

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middellange en lange termijn

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Bij deze maatregel gaat het feitelijk om het verhogen van inkomsten. Hier is zeker nog winst te behalen. De keerzijde hiervan is vaak wel dat de gemeente dan zelf moet cofinancieren en deze investeringen vaak binnen korte termijn moeten worden gedaan. Het financiele voordeel op de korte termijn wordt niet heel groot geacht. Voor de middellange en lange termijn moet hier zeker aandacht aan worden besteed, omdat de aanname is dat niet alle subsidies en fondsen (op tijd) worden aangeboord die in aanmerking zouden kunnen komen.Ombuiging 127: Tegeltax instellen, betalen voor dichttegelen tuinTaakveld: 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Ja (Duurzaamheid)

Specifieke doelgroep: Ja (gebruikers en/of eigenaren woningen en niet-woningen)

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Zie GRP. Is verkend met de belastingdienst. Het is heel lastig vast te stellen hoeveel verharding er is. Hoge mutatiegraad. Gevoelig voor bezwaar. Er is niet veel verwachte winst.

Handhaving is een aandachtspunt.

Ombuiging 128: Windmolens plaatsenTaakveld: 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja, na onderzoek

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Eventueel te onderzoeken, als we het bestuurlijk interessant vinden. Dit levert alleen wat op als we de grond in ons bezit hebben.

Ombuiging 129: Concessies uitgeven voor laadpalenTaakveld: 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: GOV

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Zijn we aan het uitzoeken, we bekijken of er een bussinesscase gemaakt kan worden. Is geen heroverweging, meer innovatie.

Ombuiging 130: Jachthaven dempen en of herinrichten t.b.v. woningbouwTaakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I/S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Hoge kosten realisatie; langdurig traject; Geen inkomsten liggeld.

Gevolgen voor botenbezitters.

Uitbreiding woning voorraad.

Ombuiging 131: Botenhuis jachthaven geschikt maken voor horecaTaakveld: 2.3 Recreatieve havens

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Lijkt op de korte termijn geen realistische mogelijkheid. Het vraagt vooraf ook een investering. Mogelijk te onderzoeken.Ombuiging 132: Reclamebord langs N3Taakveld: 3.4 Economische promotie

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: RO / beheer

Budgetomvang: € 15.000 (inkomsten)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 15.000 (extra inkomsten)

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het plaatsen is mogelijk omdat wij een stuk grond hebben verworven naast de N3.Ombuiging 133: Toeristenbelasting verhogen met € 0,10 ten gunste van promotie PapendrechtTaakveld: 3.4 Economische promotie

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 36.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 3.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Met het verhogen van de toeristenbelasting met € 0,10 is er meer ruimte voor andere bestedingen.

Risico van deze mogelijkheid is bezwaar vanuit ondernemers. Er wordt geen belemmering voor toestroom toeristen verwacht.Ombuiging 134: Familiecamping bij het Papendrechtse BosTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Onderzoek is noodzakelijk om de mogelijkheden te bekijken.Ombuiging 135: Camperplaatsen betaaldTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Onderzoek noodzakelijk.Ombuiging 136: Horeca gelegenheid in VondelparkTaakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (ondernemers)

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Onderzoek noodzakelijk.Ombuiging 137: Verkoop niet-beeldbepalend groenTaakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € 50.000 (inkomsten)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: I

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

We verkopen nu per jaar circa € 50.000 aan snippergroen. Actief beleid kan dit verhogen.

We zien dat de cijfers de afgelopen jaren sterk fluctueren, maar dat een gemiddelde van € 60.000 aan inkomsten realistisch is.

Ombuiging 138: Bouwen in groenTaakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja(Groen)

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):Is een bestuurlijke afweging.

Het is mogelijk om via groen op gevels en daken het verlies aan groen (gedeeltelijk) te compenseren.Ombuiging 139: Meer hoogbouw en verdichting voor optimaal resultaat grondexploitatieTaakveld: 8.2 Grondexploitatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Met verdichten kan het resultaat van grondexploitatie verbeteren. Ook leiden meer woningen tot structureel hogere belastinginkomsten.

Ombuiging 140: Bouwen (Slobbegors, boven A15, Noordhoek)Taakveld: 8.3 Wonen en Bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Dit betreft winstneming vanuit de grondexploitatie. Dit kan ingezet worden ter dekking van incidentele uitgaven. Of oormerken ter dekking investeringen.Ombuiging 141: Grond boven A15 verkopenTaakveld: 8.3 Wonen en Bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I

Termijn: Lang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De prijs zal laag zijn in verband met agrarische bestemming. Liever polder herontwikkelen door middel van recreatie (camping, welness etc.).

Vanuit strategische overwegingen lijkt het raadzamer de grond in bezit te houden.

Ombuiging 142: Tarieven verhogen (gebruik gemeentegrond)Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € 21.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Heeft effect op gebruikers gemeentegrond. Tarieven moeten in redelijke verhouding staan tot het gebruik.Ombuiging 143: Volkstuinen opheffenTaakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I/S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Deze ombuiging heeft een beperkt effect. Prijzen zijn laag, maar verhogingen zullen niet snel leiden tot substantiele inkomsten. Liever enkele plekken saneren en ontwikkelen (bijvoorbeeld naast Weenseplein).Ombuiging 144: Grond uitgeven in erfpachtTaakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Uitzoeken wat het voeren en opzetten van een efpacht administratie kost. Verkoop is definitief, maar administratief minder kostbaar.Ombuiging 145: Adopteren rotondesTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: Beheer

Budgetomvang: € 0Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Is bestaand beleid. Geen belangstelling. Er zit weinig markt in. Geen belangstelling bij hoveniers. Gemeente heeft rotondes echt mooi ingericht. Daarover wordt door externen geroemd.Ombuiging 146: Strategisch vastgoedbeheer

Verkoop of Verhuur vastgoed

Taakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I (verkoop) S (verhuur)

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Door panden te verkopen genereert de gemeente eenmalig de verkoopopbrengst. Structureel vallen de exploitatielasten en -baten weg. Het voorstel is te beginnen bij verliesgevende verhuurexploitaties. Bij verkoop in verhuurde staat kan dit maatschappelijke en bestuurlijke complicaties hebben. Het wettelijk huurrecht beschermt de rechten van de huurders.

Er staat niets geboekt om te verkopen dat een positieve verhuur opbrengst heeft (als de onderhoudsachterstanden en verduurzamingsopgave worden meegewogen). Door vastgoed meer dan kostendekkend te verhuren ontstaat een structurele inkomst voor de begroting.

De strategie is zoveel mogelijk oudere panden te verkopen. Dit heeft enige tijd nodig omdat het team Vastgoed nog in opbouw is.

Ombuiging 147: Huren verhogen gemeentelijke panden (marktconform)Taakveld: 8.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

INKOMSTEN VERHOGEN

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Praktisch niet uitvoerbaar omdat veel partijen de huur betalen met subsidie zal dit een vastzak/broekzak model zijn. Marktconforme tarieven zonder huurcompensatie via subsidie zal er toe leiden dat partijen de huur niet meer kunnen betalen. Verhuur die niet maatschappelijk (op basis van beleid) gewenst is bouwen we af. Bij huurderswisseling zijn er wellicht wel mogelijkheden (vooral omdat er verschil is tussen verenigingen en marktpartijen).

OPGAVENBLAD


FINANCIEEL TECHNISCH

Dit betreft een relatief eenvoudige indelingscategorie die op hoofdlijnen bestaat uit twee soorten ombuigingsmogelijkheden:

 1. Echte financieel technische maatregelen (zoals andere financieringssystematiek kiezen, andere afschrijvingstermijn kiezen, anders toeschrijven budgetten, benutten mogelijkheden grondexploitatie, herfinanciering leningen e.d.)

 2. Mogelijkheden die leiden tot meer begrotingsrisico


De echte financieel technische maatregelen kunnen relatief gemakkelijk worden doorgevoerd. Daar zijn op termijn wel risico's aan verbonden. Langer afschrijven leidt tot lagere jaarlijkse kapitaallasten, maar het is nooit zeker of de langere termijn wordt gehaald. Herfinanciering leidt tot incidentele kosten (het is zoeken naar een juiste balans daarin). De mogelijkheden zijn wel realistisch, waarbij de inschatting is dat zich geen (grote) problemen zullen voordoen.


Er zijn veel mogelijkheden, waarbij jaarlijkse onderuitputting als ombuiging wordt voorgesteld. Dit lijkt ook realistisch. Wel wordt hier het risico van overschrijden van budgetten mee vergroot. Het zijn ook vaak budgetten die in verschillende jaren verschillende budgetten vragen, waarbij nu meerjarig hetzelfde budget is toegekend. In een verkiezingsjaar met de vorming van een nieuw college zullen de uitgaven op bepaalde budgetten hoger zijn dan in een jaar dat er geen nieuw college wordt gevormd.


De beide soorten maatregelen zijn relatief gemakkelijk te realiseren zoals eerder aangegeven. Wel is het zo dat hiermee weer een stuk rek uit de begroting wordt gehaald. Het zal als effect hebben dat het jaarresultaat op enig moment kan tegenvallen (en zeker niet de overschotten zal kennen die we al jaren gewend zijn). Het zal mogelijkerwijs tot meer bijstellingen leiden bij de rapportages.


Ombuiging 148: Andere bekostiging devicesTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 90.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 40.000

Structureel: S

Termijn: Middellang

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (personeel)

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Bij deze ombuigingsmogelijkheid gaat het om het veranderen van de systematiek van het bekostigen van devices. Een jaarlijks exploitatiebudget van € 50.000 is voldoende. In een verkiezingsjaar is een krediet van € 60.000 voor bestuurlijke devices beschikbaar. Door de vervanging van devices in de exploitatie onder te brengen vervalt het bestaande krediet van € 265.000.Ombuiging 149: Afschrijvingssystematiek gebouwenTaakveld: 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Thema 10 Financiën

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het aanpassen van de afschrijvingstermijn is haalbaar. Valt onder vergroten risico in begroten. Het risico bestaat uit op toekomstig tekort bij verkoop.Ombuiging 150: Herfinanciering leningenTaakveld: 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 1.654.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 720.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Thema 10 Financiën

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Een besparing van € 720.000 is inmiddels gerealiseerd.

Ombuiging 151: Vrijval huur school KnotwilgTaakveld: 4.2 Onderwijs huisvesting

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 44.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 44.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Door daling van het aantal leerlingen bij o.b.s. De Viermaster en de verwachting dat de o.b.s. De Knotwilg de uitbreiding van het hoofdgebouw in 2020 in gebruik neemt, hoeft de gemeente Papendrecht geen vergoeding meer te betalen voor huur van panden door scholen.

Het risico is beperkt door de daling van het aantal leerlingen.Ombuiging 152: Verhuur lokalen Anne Frank School aan WaskoTaakveld: 4.2 Onderwijs huisvesting

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 11.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 11.000

Structureel: I (afhankelijk van afspraken met Wasko)

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De openbare basisschool Anne Frank verhuurt 2 lokalen aan Wasko. Zolang Wasko hiervan gebruik maakt (in het kader van kindcentrum) wordt een kostenvergoeding van € 5.750 per lokaal in rekening gebracht door de gemeente Papendrecht aan het bestuur van SOPOPS.

Er is een risico dat Wasko hierdoor de huur opzegt.Ombuiging 153: Verlaging Investeringskrediet De Viermaster (leerlingprognose)Taakveld: 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 490.000 (krediet)Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 15.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Ja (met vrijheidsgraden)

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Investeringskrediet De Viermaster verlagen. Dit is voor nu lastig, omdat de afspraak is gemaakt dat de situatie pas per de peildatum van 1 oktober 2020 zal worden besproken. Bij toch weer een toename van het aantal leerlingen zou als alternatief een noodlokaal geplaatst kunnen worden.

Ombuiging 154: Loonkosten toerekenbaar naar onderwijsachterstandenbeleidTaakveld: 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 16.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 16.000

Structureel: I

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Regeling loopt af ultimo 2022. Geoormerkte Rijksmiddelen.Ombuiging 155: Ontwikkelwinst uit de grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatieuitgavenTaakveld: 8.2 Grondexploitatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € PMEffect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Dit betreft winstneming vanuit de grondexploitatie. Dit kan ingezet worden ter dekking van incidentele uitgaven. Of oormerken ter dekking investeringen.Ombuiging 156: Afbouw toegerekende uren aanpassen aan fasering grondexploitaties in 2021 en 2022Taakveld: 8.2 Grondexploitatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € 54.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 54.000

Structureel: I (2021 en 2022)

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

FINANCIEEL TECHNISCH

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In de begroting is rekening gehouden met een afloop van ambtelijke inzet op grondexploitaties. In lijn met de fasering is minder afbouwen mogelijk.

Dit is een technische maatregel (mogelijk voor 2021 en 2022).Ombuiging 157: Budget bestuurlijke integriteit niet structureel maar periodiek opvoerenTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 8.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 8.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Budget wordt niet structureel gebruikt. Eens per twee jaren behoefte aan behandeling onderwerp integriteit in college. College moet aantonen actief met integriteit bezig te zijn.

Ombuiging 158: Versoberen zakelijke en niet-zakelijke maaltijden college of budget
bijstellenTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 16.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 4.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Realistisch op basis van besteding afgelopen jaren.

Ombuiging 159: Verlagen budget cursussen en opleidingen collegeTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 40.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Jaar van verkiezingen (2022) grotere budgetbehoefte, andere jaren versoberen.

Ombuiging 160: Versoberen representatiebudget collegeTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 20.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 5.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Versobering dwingt tot keuzes. Wellicht wordt het begrotingsrisico hierdoor groter.

Ombuiging 161: Verlagen budget kabinetszakenTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 17.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 7.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Realistisch op basis van besteding afgelopen jaren.

Ombuiging 162: Verlagen budget onderzoek art 213a GWTaakveld: 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB / Concerncontroller

Budgetomvang: € 19.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 9.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (bestuur)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Doelmatigheid heeft continu aandacht in de doorontwikkeling van de organisatie en de interne beheersing. Versobering dwingt tot keuzes. Minder onderzoek kan ten koste gaan van de doelmatigheid van de organisatie.Ombuiging 163: Pagina gemeentenieuws stoppen met of inkrimpen, terug naar wettelijke verplichtingTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 26.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 6.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Past in overgang naar digitale tijdperk. Mogelijk mist een aantal inwoners zonder digitale toegang informatie. Het in stand houden van de lokale pers is een bestuurlijk aandachtspunt.

We nemen alleen wettelijke meldingen op. Het risico kan zijn dat dit een minder positief effect heeft op de lokale bladen, omdat zij een kostendrager deels missen.

Ombuiging 164: Versoberen van het communicatiebudgetTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 68.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 5.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Lijkt realistisch op basis van de uitgaven. Versobering dwingt tot keuzes.Ombuiging 165: Versoberen programma participatieTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Corine Verver – van Geesbergen

Team: BB / Onderdeel van programma participatie

Budgetomvang: € 40.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Participatie

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Verlaging van het budget beperkt de communicatiemogelijkheden met inwoners en het aantal inwonercontacten. De gemeente wordt minder actief in het ophalen van ideeën. Er zal meer gebruik gemaakt worden van de standaard kanalen. De raad krijgt een prominentere rol in het "ophalen" wat er in de samenleving speelt en leeft. Overigens is het ook mogelijk door nu te investeren in werkwijzen van participatie, dit integraal onderdeel te laten zijn van beleidsvorming.

In de begroting is voor speerpunt participatie nu € 55.000 extra opgenomen.

Aangezien het speerpunt participatie nog verder vorm moest krijgen bij het opstellen van de begroting is gekozen dit budget in eerste instantie over twee taakvelden te verdelen.

€ 15.000 bij bestuur voor bestuurlijke contacten met burgers waaronder de dag van de democratie.

€ 40.000 bij communicatie (het budget dat hier aan de orde is). Dit kan meer gezien worden als werkbudget bij participatietrajecten (bijv. "Hoe vinden wij elkaar").

Ombuiging 166: Verlagen budget arbeidsvoorwaardenTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 20.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 10.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Personeel)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Realistisch op basis van besteding afgelopen jaren.

Dit budget betreft een geraamd budget voor kerstpakketten van € 20.000, waar maar € 8.000 van wordt uitgegeven. Dit vereist nog wel nader uitzoekwerk, ook in relatie tot WKR.

Ombuiging 167: Minder budget voor teambuilding/personeelsfeestTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 59.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 18.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Ja

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Ja (Personeel)

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Realistisch op basis van besteding afgelopen jaren.

Dit budget betreft een geraamd budget voor personeelsbijeenkomsten van € 59.000. Dit vereist nog wel nader uitzoekwerk, ook in relatie tot WKR.

Mogelijk dat de kosten op andere plaatsen in de begroting staan, vereist nog uitzoekwerk.

Wellicht is clustering met budget organisatieontwikkeling een optie.Ombuiging 168: Verlagen lokale ict budgetTaakveld: 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: BB

Budgetomvang: € 225.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 25.000

Structureel: Ja

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Het risico is dat onvoldoende budget beschikbaar is voor de ict transitie en ontwikkelingen niet kunnen worden gevolgd. We onderzoeken de mogelijkheden voor uitfasering.Ombuiging 169: Stoppen budget beheer deelnemingenTaakveld: 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 6.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 6.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft budget vanwege deelneming bij Fokker. Budgetruimte wordt niet benut.

Ombuiging 170: Minder budget nieuw beleidTaakveld: 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: Financien

Budgetomvang: € 250.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 150.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Thema 10 financiën

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De redeneerlijn is het verwijderen van het toegevoegde budget nieuw beleid, zodat gelden voor programmalijnen in stand blijven.

Risico is dat dit de mogelijkheden voor nieuwe impulsen beperkt. Gaat nog meer uit van 'nieuw voor oud'.Ombuiging 171: Stelpost voor inflatie verbonden partijen verlagen met 0,1% in
2021/2023/2025Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 770.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 40.000 (oplopend)

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Nu is in de begroting gerekend met een inflatiepercentage van 2% en bedraagt € 770.000. Uitgaande van 1,9% is sprake van een besparing van € 40.000. Risico van deze mogelijkheid is onvoldoende ruimte voor inflatiecorrectie bijdragen (en daarmee een risico in begroten).Ombuiging 172: Stelposten inflatie niet verhogen in 2021/2023/2025Taakveld: 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: Financien

Budgetomvang: € 240.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 200.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Ja

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In 2021/2023/2025 corrigeren we de geraamde verhoging voor inflatie. Maatschappelijke effect: Subsidies worden in die jaren ook niet gecorrigeerd. Risico dat taakstellingen niet worden gerealiseerd.

Het verschil tussen de budgetomvang en de ombuiging zit in een bedrag van € 40.000 voor gesubsidieerde instellingen.Ombuiging 173: Verlagen budget rampenbestrijdingTaakveld: 1.1 Crisisbeheersing

Portefeuillehouder: Aart-Jan Moerkerke

Team: VVTH

Budgetomvang: € 13.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 3.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Ombuiging van € 3.000 kan worden gerealiseerd doordat bij het budget sprake is van onderuitputting. Onlangs is als gevolg van regionale afspraken een piketvoertuig aangeschaft. Deze aanschaf met bijbehorende lasten kan uit dit budget worden bekostigd (ook na ombuiging).Ombuiging 174: Tijdelijke huisvesting Lage Waard en deels inzetten als onderzoeksbudget VO scholenTaakveld: 4.2 Onderwijs huisvesting

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 133.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 33.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Ja

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

In de begroting zijn net zoals in voorgaande jaren middelen beschikbaar voor tijdelijke huisvesting Lage Waard. Deze middelen zijn komend jaar niet nodig. Wel is budget nodig voor onderzoek. Vanaf 2025 worden deze middelen gebruikt ter dekking van de (toekomstige) kapitaallasten.

De mogelijkheid wordt aangegeven de beschrijving van het budget van € 100.000 anders te verwoorden (meer gericht op onderzoek).Ombuiging 175: Herstel vernielingen, minder vergoeding en minder onderzoekskostenTaakveld: 4.2 Onderwijs huisvesting

Portefeuillehouder: Kees de Ruijter

Team: MO

Budgetomvang: € 25.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 12.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Budgetten (4 x) vandalisme. In totaal is in de programmabegroting een bedrag aanwezig van
€ 25.000. Vandalisme is nooit van te voren in te schatten. Een besparing van 50% is mogelijk met het besef dat er een nadeel kan ontstaan in het jaar dat er veel vandalisme heeft plaatsgevonden. Dit is een maatregel die uitgaat van meer op risico begroten.Ombuiging 176: Versoberen onderhoud buitenkunstwerkenTaakveld: 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: MO

Budgetomvang: € 19.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 3.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Betreft onderhoud buitenkunstwerk (zie ook http://www.kunstvoorpapendrecht.nl/) en is inclusief leasen "Engelen op de Zuilengalerij". Bij meer op risico gaan zitten is een aframing van € 3.000 acceptabel.Ombuiging 177: Verlagen budget visievorming binnenstedelijke vernieuwingTaakveld: 8.2 Grondexploitatie

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: GOV

Budgetomvang: € 78.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 13.000

Structureel: S

Termijn: Middel

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Realistisch op basis van besteding afgelopen jaren. Het budget is nodig in 2020 en 2021 (herontwikkeling Kraaihoek). Daarna is afbouw mogelijk.

Dit betekent iets meer op risico begroten. Om kleine investeringen te doen is dit budget nodig, maar de omvang is niet altijd in te schatten van tevoren.

Ombuiging 178: Aanpassen budget Wabo en algemeen bouwbeleidTaakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: VVTH

Budgetomvang: € 85.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 15.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

De ombuiging betreft een reële inschatting van de onderuitputting van het WABO budget. Het benodigde budget wordt echter bepaald door het aantal aanvragen. Hoe meer aanvragen, hoe meer advieskosten er gemaakt moeten worden. Vooraf is niet in te schatten hoeveel aanvragen er jaarlijks binnen komen. Aframen betekent dat bij veel aanvragen we het budget gaan overschrijden.

Mogelijkheid is meer op risico te gaan zitten en € 15.000 af te ramen.Ombuiging 179: Onderuitputting technische automatiseringTaakveld: 8.3 Wonen en bouwen

Portefeuillehouder: Arno Janssen

Team: RO / Beheer

Budgetomvang: € 105.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 30.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Door onderuitputting te benutten is besparing mogelijk. Wel meer op risico begroten is het gevolg.

Ombuiging 180: Verlagen budgetten

basisregistratie, burgerlijke stand, documenten publiekszaken,

publieksserviceTaakveld: 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: Corine Verver - van Geesbergen

Team: DVL

Budgetomvang: € 105.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 20.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Ja

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Realistisch op basis van besteding afgelopen jaren. Met deze mogelijkheid gaan we wel meer op risico zitten. Daarnaast neemt de flexibiliteit in de uitvoering af, hetgeen een risico is.

Ombuiging 181: Verlagen stelpost volume ontwikkeling SDDTaakveld: 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 300.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € 30.000

Structureel: S

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Ja

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Nu gerekend met een jaarlijkse toename van € 300.000. Door deze te verlagen kan een tekort ontstaan.

Ombuiging 182: Inzetten reserve taakmutatiesTaakveld: 0.10 Reserves

Portefeuillehouder: Pieter Paans

Team: MO

Budgetomvang: € 640.000Effect ombuiging:

Ombuigingsbedrag: € PM

Structureel: I

Termijn: Kort

Wettelijke taak: Nee

Realiseerbaar: Ja

Risico's: Nee

Maatschappelijk effect: Nee

Effect op personeel: Nee

Coalitie actieprogramma: Nee

Specifieke doelgroep: Nee

MEER BEGROTINGSRISICO

Toelichting (op effect, risico's, maatschappelijk gevolg, realiseerbaarheid):

Incidentele mogelijkheid, niet structureel.

Nieuwe lokale initiatieven op Jeugdhulp zijn ambtelijk in voorbereiding, waarvan dekking grotendeels plaats zal vinden vanuit deze reserve. Deze initiatieven zijn dus nog niet verrekend met deze reserve. De veranderopgave Inburgering gaat plaatsvinden waarbij de verwachting is dat het Rijk middelen beschikbaar stelt voor implementatie en uitvoering.

Wanneer statushouders niet goed inburgeren, integreren en participeren kan dit tot toename van kosten op andere terreinen leiden.

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De gemeente krijgt er dan een aantal taken bij. Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële middelen er vanuit het Rijk tegenover gesteld zullen worden. Bestedingsvoorstel is in de maak.