Bomenonderhoud in Papendrecht

Het snoeiseizoen is weer begonnen. Daarom is het tijd voor groot onderhoud aan de bomen in Papendrecht.

bomenkap 03

Groenvoorziening Schutte gaat in opdracht van de gemeente het bomenonderhoud uitvoeren. De werkzaamheden starten eind september en lopen door tot 2021. De uit te voeren werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit: snoeien, kappen, rooien en (her)planten van bomen. De snoei- en kapwerkzaamheden starten als eerste.

Kappen van gevaarlijke bomen

Papendrecht telt ongeveer 14.000 bomen in het openbaar gebied. Vanwege de veiligheid laat de gemeente iedere boom minimaal één maal per drie jaar inspecteren en vaker als daar een aanleiding voor is. Op basis van de inspectiegegevens worden bomen indien nodig gesnoeid of gekapt. Zo houden we een veilig en duurzaam bomenbestand. Welke bomen gekapt worden is op deze tekening te zien: https://papendrecht.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=ebe39acfefe94b058850c6b5d5de8513.

Nieuwe bomen

Voor iedere boom die gekapt wordt, herplanten we een nieuwe boom. Vaak wordt dezelfde boomsoort weer aangeplant, maar soms is er een reden om een andere soort te kiezen. Slechts in zeer bijzondere situaties kunnen wij geen nieuwe boom op dezelfde plek planten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er te weinig ruimte is om een nieuwe boom goed te kunnen laten groeien of wanneer dat met direct omwonenden is afgesproken. Als er te weinig ruimte is kiezen we er voor om de gekapte boom op een andere plek in de gemeente te compenseren.

Plantseizoen

Het aanplanten van bomen is alleen mogelijk in de periode dat het blad van de bomen valt. Hierdoor kan er een behoorlijke tijd zitten tussen het moment van kappen en het moment van nieuwe aanplant. In vrijwel alle gevallen wordt er binnen een jaar herplant.

Bomen snoeien

Op allerlei locaties in Papendrecht worden bomen gesnoeid. Door bomen te snoeien blijven ze veilig en ontwikkelen ze zich zo goed mogelijk. De gemeentelijke bomen worden periodiek geïnspecteerd. Op basis van de inspectieresultaten wordt bepaald wat er gesnoeid moet worden. Bij het snoeien wordt dood hout en andere takken die uit de boom kunnen waaien verwijderd. Ook takken die voor het verkeer gevaarlijk zijn of kunnen worden, snoeien we. Daarbij houden we rekening met de juridisch voorgeschreven takvrije hoogte. Deze moet bij bomen direct langs fietspaden 2,5 meter zijn en bij bomen direct langs wegen 4,5 meter. In parken en bij grote grasvelden volstaat het vaak wanneer de maaimachine er onderdoor kan rijden.

Flora en fauna onderzoek

Bij de uitvoering houden we ons aan de wettelijke voorschriften op het gebied van flora en fauna. In de planning houden we ook rekening met het zwaartepunt van het broedseizoen. De meeste vogels broeden in de periode maart tot half juli. De ervaring leert echter dat er ook vogels zijn die buiten deze periode broeden. Daarom laten wij vooraf controleren of er geen vogelnesten in de bomen zitten. Wanneer vogels op eieren zitten, kappen of snoeien wij de boom niet. Wij houden ook rekening met vleermuizen die soms in boomholtes verblijven of die een bomenrij gebruiken als verbindingsroute.

Informeren omgeving

Bewoners die vanuit hun woonkamer direct uitkijken op een te vervangen boom van enige omvang, krijgen hierover bericht van de aannemer. Als een boom wat verder weg staat en er bijvoorbeeld enkele bomen voor de te kappen boom staan, laten we meestal geen brief versturen. Andere inwoners informeren wij via dit algemene bericht dat we via het Gemeentenieuws en online verspreiden. Verder zetten we in de parken bij kapwerkzaamheden soms borden neer. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt de overlast voor omwonenden zo veel als mogelijk beperkt.