Voornemen om de bebouwde komgrens van de gemeente Papendrecht te verplaatsen op de Burgemeester Keijzerweg

Voornemen om de bebouwde komgrens van de gemeente Papendrecht te verplaatsen op de Burgemeester Keijzerweg

als aanvulling op het voorlopig ontwerp van de aanpassing van de Burgemeester Keijzerweg nabij nummer 26

In het artikel van 30 april 2020, zie de link onderaan dit artikel, informeert de gemeente Papendrecht u  over het plan om enkele aanpassingen aan te brengen op de Burgemeester Keijzerweg tussen de komgrens van Papendrecht en het kruispunt met de Van Wenaeweg / Edisonweg. Dit artikel gaat als aanvulling op het genoemde voorlopig ontwerp over het voornemen om de bebouwde komgrens van de gemeente Papendrecht te verplaatsen naar de kadastrale gemeentegrens met de gemeente Alblasserdam ter hoogte van het tankstation op de Burgemeester Keijzerweg.

 

Artikel van 30 april

In het artikel heeft de gemeente aangegeven dat de bouw van een nieuw politiebureau op de Burgemeester Keijzerweg bij huisnummer 26 de aanleiding is om de Burgemeester Keijzerweg aan te passen, om het terrein goed toegankelijk en de Burgemeester Keijzerweg buiten de bebouwde kom op dit weggedeelte verkeersveiliger te maken.

In het artikel zijn de belangrijkste aanpassingen beschreven aan de hand van het voorlopig ontwerp. Een van de beschreven aanpassingen is:

  • Het instellen van een maximumsnelheid van 50 km/uur ter verlaging van de snelheid ter plaatse van: de uitweg van het politiebureau en de in- en uitritten van het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg.

Nadeel van deze oplossing is dat weggedeelten van 50 km/uur afgewisseld worden met weggedeelten van 80 km/uur. De gemeente heeft de mogelijkheid nog een keer nader onderzocht of het toch ook mogelijk is de bebouwde komgrens te verplaatsen zodat ook dit weggedeelte geheel binnen de bebouwde kom valt. Die mogelijkheid is er.

 

Afwegingen om de komgrens te verplaatsen naar de kadastrale grens met Alblasserdam

Aan de bebouwde kom worden eisen gesteld zoals een aaneengesloten bebouwing nabij de weg en de inrichting van de weg.

  • Bedrijventerrein Nieuwland Parc is de laatste jaren verder volgebouwd. Met aan de oostkant van de Burgemeester Keijzerweg het tankstation, het bedrijventerrein Burgemeester Keijzerweg en straks het nieuwe politiebureau, en aan de westkant de gebouwen van Nieuwland Parc wordt tot voorbij het toekomstige politiebureau voldaan aan de eis van een aaneengesloten bebouwing. Ter plaatse van park Noordhoekse wiel en de groenzone van Nieuwland Parc is naast de weg een klein weggedeelte onbebouwd, maar sluit al snel weer aan op de bebouwing.
  • Om de inrichting van de rijweg van de Burgemeester Keijzerweg beter in te richten als bebouwde kom wordt de doorgaande rijbaan met belijning versmald naar 3,50 meter. In de huidige situatie is de rijbaan soms wel 4,50 meter breed en dat nodigt uit tot harder rijden. Op de weg zal op regelmatige afstanden met verf de maximum snelheid "50" km/uur aangegeven worden.

Met het verplaatsen van de komgrens wordt de verkeersveiligheid en de overzichtelijkheid verbeterd.

Op bijlage 1 is op de luchtfoto is een indicatie geven waar de gemeente van plan is de nieuwe komgrens aan te brengen. In detail moet de komgrens nog verder worden uitgewerkt. De getrokken blauwe lijn is de kadastrale gemeentegrens.

 

Hoe kunt u reageren op het voornemen om de komgrens te verplaatsen?

Indien u wilt reageren op het voornemen om de bebouwde komgrens te verplaatsen, kunt u vanaf woensdag 3 juni t/m woensdag 17 juni 2020 uw reactie schriftelijk per mail indienen op info@papendrecht.nl onder vermelding van "Aanpassing bebouwde kom Burgemeester Keijzerweg" of per brief zenden aan: Gemeente Papendrecht, team Werkvoorbereiding, t.a.v. de heer J.J. van den Steene, postbus 11, 3350 AA Papendrecht.

Indien de reacties niet tot ingrijpende wijzigingen aanleiding geven start het college van burgemeester en wethouders de procedure voor het vaststellen van de gewijzigde bebouwde komgrens.

 

Hoe zit het met het met de overige aanpassingen van het gepresenteerde voorlopig ontwerp?

Die blijven ongewijzigd.

 

Wat is de planning?

De gemeente is van plan de werkzaamheden voor het aanpassen van de Burgemeester Keijzerweg en het aanpassen van de bebouwde kom na de bouwvakvakantie van 2020 te realiseren. Mogelijk dat de werkzaamheden in verband met de situatie rondom corona naar een later tijdstip worden doorgeschoven.

 

Wie kan ik benaderen voor vragen?

Heeft u vragen over het verschuiven van de bebouwde kom, dan kunt u contact opnemen met de heer J.J. van den Steene van het team Werkvoorbereiding, telefoonnummer 14 078.

Link naar het vorige artikel:

https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Werkzaamheden/Voorlopig_ontwerp_aanpassing_Burgemeester_Keijzerweg_nabij_nummer_26

Bijlagen:

01) Luchtfoto met indicatie voorstel beb