Natuurvriendelijk gras maaien en maaien in watergangen

Natuurvriendelijk gras en kruidenplanten worden in Papendrecht twee keer per jaar gemaaid.

In de week van maandag 22 juni wordt gestart met de eerste ronde, de tweede maaibeurt is in september.

Een deel van dit gras wordt waar mogelijk gefaseerd gemaaid, 20% blijft dan staan. Hierdoor ontstaat er hogere en lagere gras- en kruidenvegetatie. Deze afwisseling is van groot belang voor insecten, omdat zij hierdoor altijd voedselaanbod en schuilgelegenheid hebben. Het maaisel wordt binnen twee tot drie dagen afgevoerd, waardoor het aanwezige bloemen- en kruidenzaad eerst uit het maaisel naar de bodem kan zakken. Hierdoor wordt de natuurlijke zaadbank van bloeiende kruiden behouden en stijgt het aantal bloeiende kruiden en het aantal insecten.

Maaien stroomprofiel in de watergangen

Eveneens in de week van maandag 22 juni start de gemeente met het verwijderen van de watervegetatie in sloten, het zogenoemde stroomprofiel. Het doel is dat het water na regenbuien en met rondpompen weer goed kan doorstromen. De schuine kanten (taluds) en de randen van de watergang worden met rust gelaten om de flora en fauna niet te verstoren. Denk hierbij aan vogels, insecten, schuilgelegenheid voor vissen en bloeiende planten. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd met een mobiele kraan met maaikorf. Deze werkwijze geeft minder vaarbewegingen en minder verstoring in de watergangen, waardoor het minder schadelijk is voor het waterleven dan het afmaaien van de waterplanten met een maaiboot. Wel wordt de maaiboot ingezet op plaatsen die voor de mobiele kraan niet bereikbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt dagelijks het zuurstofgehalte, de water- en luchttemperatuur gemeten. Worden de vooraf afgesproken waarden overschreden, dan wordt het werk niet uitgevoerd. De maaiselhopen die op de wal worden gezet, worden gecontroleerd op de aanwezigheid van vissen en amfibieën. Aangetroffen vissen en amfibieën worden teruggezet. Rond nestplaatsen wordt een minimale werkafstand gehouden.

Let op: vijverpompen uit het water halen

Omwonenden moeten fonteinen en vijverpompen voorafgaand aan de werkzaamheden uit de watergang halen om te voorkomen dat deze per ongeluk worden beschadigd.