Ombuigingstraject gemeente nu echt van start

Papendrecht moet 8 miljoen bezuinigen

Met het afronden van de begroting voor 2021 drie weken geleden, begint voor de gemeente Papendrecht het grootschalige traject van ombuigingen om te voorkomen dat de tekorten oplopen tot 8 miljoen euro in 2025. In de begroting voor 2021 is inmiddels een besparing bereikt van 2 miljoen euro. De resterende 6 miljoen moet komen uit verschillende ombuigingstrajecten waarbij zo veel mogelijk organisaties en instellingen uit Papendrecht betrokken worden om mee te denken.

Papendrecht heeft, net als vrijwel alle gemeenten in Nederland, te maken met financiële onzekerheid. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de oplopende tekorten in het sociaal domein, onzekerheid over compensatie vanuit het rijk, maar bijvoorbeeld ook vanwege de economische gevolgen van de coronamaatregelen. De gemeente houdt er rekening mee dat dit alles bij elkaar een toekomstig tekort oplevert van 8 miljoen euro.

Wethouder financiën Pieter Paans: "We moeten het tekort nu terugdringen om te voorkomen dat dit anders serieus ingrijpt op ons maatschappelijk leef- en woonklimaat. Dat betekent dat soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt."
Het afgelopen half jaar heeft het college samen met de gemeenteraad gewerkt aan een uitgebreide lijst van mogelijkheden om het tekort om te buigen. Deze lijst is ingekort en verdeeld in trajecten als cultuur, ruimte en bouwen. Daarnaast wordt ook naar subsidies gekeken. Alle organisaties die op de lijst van mogelijke ombuigingen staan, zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Vervolgtraject

De komende maanden gaat de gemeente het gesprek aan met betrokken organisaties om te zoeken naar mogelijkheden om toekomstige tekorten te voorkomen. Voor elk traject wordt bekeken welke mate van participatie er mogelijk is. Wethouder Pieter Paans: "Het wil niet zeggen dat iedereen die op de lijst staat ook daadwerkelijk te maken krijgt met bezuinigingen. Het gaat ons niet alleen om het korten van budgetten, maar ook om het nadenken hoe zaken slimmer en efficiënter kunnen worden geregeld, met behoud van kwaliteit en karakter."

Realistisch omgaan met ambities

Het college benadrukt dat op dit moment nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Pieter Paans: “Het staat wel vast dat er moet worden bezuinigd, al zullen wij altijd inspelen op de financiële werkelijkheid van het moment en proberen om geen maatregelen door te voeren die achteraf niet nodig blijken te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we kunnen werken aan een sterk en toekomstbestendig Papendrecht waarin we ons kenmerkende karakter kunnen behouden en tegelijkertijd realistisch omgaan met ambities.”