Duurzame ontwikkelingsdoelen in begroting 2020 Papendrecht

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten onder andere een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. In 2015 zijn de 17 doelen voor duurzame ontwikkeling door de Verenigde Naties vastgesteld.

Verder zijn er doelen over gezondheid, recht op goed onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, duurzame productie en consumptie en een leefbare en veilige leefomgeving.

Pieter Paans, wethouder Financiën licht toe:  “We werken aan een Papendrecht dat we met trots door kunnen geven aan een volgende generatie. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat deze duurzaamheidsdoelen die draaien om menselijke waarden, in ons beleid tot uiting komen.“

Elke maatregel is gekoppeld aan een duurzaam ontwikkelingsdoel. Voor onze inwoners en ondernemers wordt het daardoor overzichtelijk om te zien hoe Papendrecht zich inzet voor een duurzame samenleving”, geeft Paans aan. “Duurzaamheid is een belangrijke opdracht voor iedereen.“ Dit was ook de reden om in het coalitieakkoord de doelen als bruikbaar kader voor de toekomst te introduceren.

De eerste stap is nu gezet. De doelen zijn gekoppeld aan de maatregelen in de begroting en worden vanaf dit jaar gemonitord via het dashboard van waarstaatjegemeente.nl.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn hier vertaald naar het niveau van de lokale overheid en worden vergeleken met andere gemeenten. Aan de hand van de actuele stand van zaken kunnen we samen met onze inwoners en ondernemers  actie ondernemen daar waar nodig en de voortgang in de toekomst verder monitoren.

De begroting 2020 kunt u nalezen op: https://papendrecht.begrotingsapp.nl/

DOD