Subsidieverordening – subsidieplafond 2020

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei 2019 heeft besloten de budgetten voor de subsidieverstrekking 2020 te corrigeren met inflatie volgens de prijsoverheidsconsumptie, netto materieel (imoc). Dit betekent dat de totale omvang van het subsidievolume 2020 met 1,5% wordt verhoogd op het totale (herziene) volume voor 2019.

Subsidieplafonds 2020

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei 2019 conform het bepaalde in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening van de gemeente Papendrecht 2013 (Asv) de volgende subsidieplafonds per beleidsterrein vastgesteld:

  • Bestuur en ondersteuning: 7.466
  • Veiligheid: 20.348
  • Verkeer, vervoer en waterstaat: 0
  • Economie: 30.876
  • Onderwijs: 32.866
  • Sport, cultuur en recreatie: 1.007.567
  • Sociaal Domein: 1.935.274
  • Volksgezondheid en milieu: 1.015
  • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: 0

De verdeling van de beschikbare plafonds per taakveld gebeurt volgens de volgende verdelingsmaatstaf: uitgegaan wordt van een combinatie van ‘oud gaat voor nieuw' met 'wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Deze verdelingsmaatstaf houdt in dat bij de verdeling van het budget aanvragers die in het voorafgaande kalenderjaar subsidie hebben ontvangen bij ongewijzigde omstandigheden voorgaan op nieuwe aanvragers. De hoogte van de verleende subsidie in het voorafgaande jaar en gemaakte afspraken met instellingen vormen hierbij het uitgangspunt. Als er budget overblijft dan geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Overigens willen wij nog opmerken dat in artikel 5 van de Asv een zogenaamd ‘begrotingsvoorbehoud’ is opgenomen. Op grond van dit artikel kan de gemeenteraad de subsidieplafonds wijzigen indien de definitieve gemeentelijke begroting daartoe aanleiding geeft. De behandeling van de Programmabegroting 2020 in de gemeenteraad staat gepland op 7 november 2019.

Tot slot

De gemeente Papendrecht gaat steeds verder in zijn digitale dienstverlening. De aanvragen voor subsidie in 2020 kunnen tot 1 september 2019 via de gemeentelijke website worden ingediend.