Volledige gemeenteraad staat achter de visie op huisvesting VO-scholen in Papendrecht

Donderdag 12 december stond er een belangrijk punt op de agenda van de gemeenteraad: hoe gaan we in de toekomst om met de VO-scholen in Papendrecht? Al een aantal jaar wordt hier over gesproken. Nu is er unaniem ingestemd met de visie op huisvesting. Een goede stap voor uit!

Met grootschalige renovatie en/of nieuwbouw kunnen frisse, energiezuinige schoolgebouwen worden gerealiseerd die passen bij de leerlingaantallen van de scholen en bij hun onderwijsfilosofie. Waar de (nieuwe) locaties van de VO-scholen komen is nog niet bekend. Wethouder Kees de Ruijter heeft ervoor gekozen het traject op te knippen in verschillende fases: "Ik wilde eerst de uitgangspunten vaststellen. Het bouwen van nieuwe VO-scholen gaat over meerdere collegeperiodes. Als we nu al praten over eventuele locaties van de gebouwen beïnvloedt dat de discussie over de uitgangspunten. En dan bestaat er een kans dat we er niet uit komen. Ik ben trots als ik kijk naar het traject dat we de afgelopen maanden – constant in gesprek met beide scholen – hebben doorlopen. Er ligt nu een goede visie van waaruit we verder kunnen."   

Gemeentelijke visie op VO-scholen in Papendrecht
Het College wil voor de scholenbouw een aantal ambitieuze maar wel realistische uitgangspunten hanteren die betrekking hebben op de samenwerking, de gebouwen, de locaties, de financiën en kansen voor vernieuwing. Zo zet het College onder andere in op fysieke samenwerking op het beroepsgerichte onderwijs en sport, wil zij flexibele gebouwen realiseren die passen bij de inhoud van het onderwijs, de onderwijsfilosofie en de (toekomstige) leerlingaantallen, wil het College niet bouwen ten koste van groen of recreatiegebieden, verwacht het College een financiële bijdrage van de scholen en moet de scholenbouw kansen bieden voor de doorontwikkeling van andere functies en voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en woningbouw.

Hoe nu verder?
Na vaststelling van de visie en uitgangspunten door de gemeenteraad wordt er een verkenning uitgevoerd naar mogelijke locaties en huisvestingsvarianten voor de scholenbouw. Op basis van de uitkomsten van deze verkenning kan de raad bepalen welke variant(en) inhoudelijk uitgewerkt en financieel verder doorgerekend moet(en) worden. April 2020 staan de uitkomsten van de locatieverkenning op de raadsagenda.