Voorbereiding van Antennebeleid voor Papendrecht

We zijn steeds vaker online en willen continue bereikbaar zijn. Mobiele communicatie is een maatschappelijke basisbehoefte.

Inwoners, bedrijven en hulpdiensten hechten veel belang aan digitale bereikbaarheid. Daarom hebben we ook in de toekomst een antennenetwerk nodig in Papendrecht voor snelle en stabiele mobiele communicatie. Met antennebeleid kunnen we duidelijkheid bieden over de aanleg van antennes en de zorgen om veiligheid, gezondheid en openbare ruimte aanpakken.

Wet- en regelgeving

Via Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving is veel geregeld over antenneplaatsing. De telecomaanbieders zijn verantwoordelijk voor de aanleg van het mobiele netwerk. De invloed van de gemeente is hierin beperkt.  
In de Telecomwet is de verplichting van overheden opgenomen om hun gebouwen en infrastructuur beschikbaar te stellen voor antenne-installaties kleiner dan 5 meter. In gebieden waar geen bouwwerken beschikbaar zijn om antennes kleiner dan 5 meter op te plaatsen, heeft de gemeente een rol in het mogelijk maken van de installatie voor antennes van 5 meter of hoger.
Antennes kleiner dan 5 meter mogen zonder toestemming van de gemeente geplaatst worden. Voor antennes van 5 meter of hoger geldt dat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente. Voor de beperkte beleidsruimte die de gemeente daarbij zelf heeft, is het antennebeleid nodig.

Doel antennebeleid

Doel van het gemeentelijke antennebeleid is om instellingen, bedrijven, inwoners en aanbieders van mobiele netwerken duidelijkheid te bieden over de kaders die de gemeente stelt bij de aanleg van antenne-installaties. Papendrecht wil de plaatsing van antennes faciliteren, maar ook reguleren om tot een zo zorgvuldig mogelijke plaatsing van een antenne-installatie te komen. Antennes worden niet altijd gezien als een esthetische aanwinst voor de leefomgeving. Met het antennebeleid kan de gemeente sturen op de locatie van antennes en de communicatie met en inspraak van inwoners.
Met het antennebeleid heeft de gemeente een duidelijk afwegingskader voor gerelateerde gemeentelijke taken, zoals de uitvoering van de groeiagenda, de woningbouwopgave, het wijzigingen van bestemmingsplannen, de implementatie van de Omgevingswet en bij het stimuleren van thuiswerken.

Straling en gezondheid

In Papendrecht is een goed antennenetwerk noodzakelijk om optimale bereikbaarheid te bieden aan bewoners en bedrijven. Antennes moeten voldoen aan de internationale regels voor de maximale sterkte van de straling. Het Agentschap Telecom ziet er op toe dat er geen plekken zijn waar de stralingsnormen worden overschreden. Meer informatie over straling en gezondheid is te vinden op de gemeentelijke website Altijd en overal bereikbaar in Papendrecht. Het mobiele netwerk van de toekomst: 5G.

Samenwerking in de Drechtsteden

We streven een regionale aanpak na en daarin werken we samen met de provincie en diverse gemeenten uit de Drechtsteden voor onderlinge afstemming over het antennebeleid.

Vervolg

De voorbereiding van het antennebeleid is gestart in 2021 en naar verwachting in de eerste helft van 2022 gereed. Dit zal in elk geval zijn voordat er nieuwe frequenties geveild worden door de staat. Het antennebeleid zal waar mogelijk hierop zijn voorbereid. Het antennebeleid zal worden vastgesteld  door het college, na consultatie van de raad.

Meer informatie

Informatiepagina met FAQ's over 5G