Raadsinformatiebrief voortgang dossier Chemours / DuPont 11 januari 2022

Op 11 januari 2022 is een raadsinformatiebrief gestuurd met de volgende onderwerpen:

-    Toekenning van de gezamenlijk aangevraagde Speciale Uitkering (SPUK) voor buitensporige verontreiniging van PFAS
-    De voortgang van het moestuinonderzoek, waarbij 750 monsters zijn genomen in 20 moestuinen in de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht en Molendlanden.
-    Een brief van de gedeputeerden van de provincie met informatie over de vergunningverlening aan Chemours en DuPont.
-    De voortgang van de dagvaarding aan de bedrijven door de gemeenten.

Raadsinformatiebrief 22 januari 2022

Geachte heer/mevrouw,


Eerder hebben wij u toegezegd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het dossier Chemours en DuPont.
In de afgelopen weken hebben wij een aantal documenten ontvangen.

Als eerste kunnen wij mededelen, dat de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Sliedrecht en Papendrecht een Speciale uitkering (SPUK) hebben ontvangen van € 3.559.662,-- voor buitensporige verontreiniging van PFAS. Het doel van deze uitkering is om de bevoegde gezagen in staat te stellen nieuwe bodemkwaliteitsopgaven te signaleren en daarop te reageren met een passende aanpak  voor buitenproportionele opgaven. Ondanks dat dit een fors bedrag is, betreft het 58 % van hetgeen we aangevraagd hebben. Een deel van dit bedrag kan tot en met 28-10-2024 besteed worden aan het moestuingewasonderzoek dat nu loopt en aan eventuele saneringssituaties, die daar mogelijk uit volgen. Tevens is in december 2021 een toezegging van het ministerie ontvangen voor een bijdrage in de kosten van de onderzoeken. Door de toekenning van de SPUK en de toezegging van het ministerie zijn er geen extra kosten buiten de begroting voor Papendrecht te verwachten bij het lopende moestuinonderzoek (zie hiervoor ook RIB Voortgang moestuinonderzoek 5-10-2021).

Het moestuingewasonderzoek verloopt voorspoedig.  Er zijn in totaal 750 monsters genomen in 20 moestuinen in de gemeenten Sliedrecht, Papendrecht, Molenlanden en Dordrecht. Twee tuinen in Hoeksche Waard zijn als referentietuin bemonsterd, aangezien de invloed van de fabriek op deze tuinen minimaal is. Het Wageningen Food & Safety Research (WFSR, voorheen Rikilt) van de universiteit van Wageningen analyseert de monsters in de komende maanden. Daarna gaat RIVM deze onderzoeken en een rapport schrijven. Daaruit volgen handelingsadviezen voor onze inwoners met betrekking tot het eten uit eigen tuin.
Wij zijn erg blij met de bereidwilligheid van de moestuinverenigingen om mee te werken aan dit onderzoek. In onze contacten met de moestuineigenaren geven zij aan erg tevreden te zijn over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en hoe zij daarin worden betrokken. In de komende tijd worden ook grondmonsters en monsters van irrigatiewater (sloot, regenwater) genomen.

Daarnaast sturen wij u een brief door van de gedeputeerden Stolk en Zevenbergen van Provincie Zuid-Holland, met de laatste informatie over de vergunningverlening aan Chemours en DuPont.

Tot slot berichten wij u over de dagvaarding aan de bedrijven door de gemeenten. In 2018 zijn Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en inmiddels ook Molenlanden, gestart met de aansprakelijkstelling van Chemours en DuPont voor de schade die wij hebben geleden, lijden en mogelijk in de toekomst nog zullen lijden als gevolg van de uitstoot van PFOA en GenX-stoffen. Overleg tussen de gemeenten en beide bedrijven en tussen de advocaten heeft geleid tot een formele afwijzing van de aansprakelijkstelling van de zijde van Chemours. Wij hebben samen met de colleges van Sliedrecht en Dordrecht besloten hierin niet te berusten en hebben het Juridisch Kennis Centrum en de externe advocaat de opdracht gegeven om verdere juridische stappen te nemen. Dit heeft ertoe geleid dat wij medio april 2021 een formele dagvaardingsprocedure zijn gestart. Doel hiervan is het verkrijgen van een 'Verklaring van recht' van de rechter dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld. Indien de rechter hier in mee gaat is dat een belangrijke basis voor een procedure op schade te verhalen. De bedrijven hebben tot december 2021 de tijd gehad hierop een reactie te geven. De advocaten van de bedrijven hebben een uitgebreid antwoord aangeboden. Momenteel wachten we op de volgende stap van de rechtbank. Vermoedelijk wordt dat een zitting waarbij beide partijen een mondelinge toelichting en verweer kunnen geven. De verwachting is dat die volgende stap in het tweede of derde kwartaal van 2022 gaat plaatsvinden.

 

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,       de wnd. burgemeester,


J.M. Ansems, MSc                       mr. drs. A.M.M. Jetten