Besluiten van Algemeen Belang in het kader van de Wet Markt & Overheid ter inzage

Het college van Papendrecht maakt op grond van de Inspraakverordening 2004 bekend dat de concept Besluiten van Algemeen Belang in het kader van de Wet Markt & Overheid ter inzage zijn gelegd. De besluiten worden na afloop van de ter inzagetermijn ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

De voorgenomen (raads)besluiten hebben als doel om vast te stellen dat de in de besluiten genoemde en hieronder aangehaalde, door de gemeente te verrichten activiteiten economische activiteiten betreffen, die worden verricht in het kader van het dienen van het algemeen belang en dat om die reden de gedragsregels van de Wet Markt & Overheid niet van toepassing zijn. Vanwege deze uitzondering kunnen inwoners beneden de kostprijs van de activiteiten gebruik maken. Omdat daardoor sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie ten opzichte van private aanbieders van dergelijke activiteiten, wordt het voorgenomen besluit thans voor ingezetenen en belanghebbenden formeel ter inzage gelegd. Private ondernemers of andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van hun recht om een schriftelijke zienswijze te geven gedurende de periode die loopt van 9 juli tot en met 6 augustus 2014.

Reacties die zonder verschoonbare reden buiten deze termijn door de gemeente worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen. Verzocht wordt de reactie gemotiveerd in te dienen bij het college van Papendrecht, Postbus 11 3350 AA.